Свикване на редовно общо събрание на акционерите 28-06-2023 г. и материали по дневния ред

Покана за свикване на ОСА на 28.06.2023 г.

Материали по дневния ред:

Годишен финансов отчет за дейността на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД към 31.12.2022 г. във формат ESEF

Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД към 31.12.2022 г. във формат ESEF

Годишен доклад на Одитния комитет за 2022 г.

Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

Декларация по чл. 107, ал.5 от ЗНФО и данни по чл. 107, ал.3 от ЗНФО

Декларация по чл. 107, ал.5 от ЗНФО и данни по чл. 107, ал.3 от ЗНФО

Декларация по чл. 107, ал.5 от ЗНФО и данни по чл. 107, ал.3 от ЗНФО

Протокол от заседание на УС за свикване на ОСА на 28.06.2023 г.

Образец на пълномощните:

Образец на пълномощното за акционер физическо лице

Образец на пълномощното за акционер юридическо лице