Финансови отчети

АРХИВ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ >>

31-05-2021 Tримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2021г.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2021г.

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *

Декларации от отговорните лица *

Информация по Приложение №9 на Наредба №2 на КФН към 31.03.2021 г.

Междинен доклад за дейността *

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *

Информация по Регламент 596/2014 към 31.03.2021 *

Допълнителна информация към 31.03.2021 *

Консолидиран финансов отчет по МСС * *

05-05-2021 Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2021г.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2021г.

Вътрешна информация *

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *

Информация по Приложение №9 на Наредба №2 на КФН към 31.03.2021 г.

Декларации от отговорните лица *

Междинен доклад за дейността *

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *

Финансов отчет по МСС *

Допълнителна информация *

05-05-2021 Годишен консолидиран отчет за 2020г.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2020г.

Заверен от регистриран одитор консолидиран финансов отчет *

Заверен от регистриран одитор годишен отчет на дружеството майка

Декларации от отговорните лица *

Годишен консолидиран доклад за дейността *

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *

Декларация за корпоративно управление към консолидиран ГФО за 2020 г.

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *

Одиторски доклад *

31-03-2021 Годишен отчет за 2020г.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2020г.

Карта за оценка на корпоративното управление за 2020 г.

Одиторски доклад *

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *

Заверен от регистриран одитор финансов отчет *

Доклад по чл. 12 от Наредба №48 на КФН за 2020 г.

Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *

Декларация на одитора по чл. 100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК

Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2

Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *

01-03-2021 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2020г.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2020г.

Декларации от отговорните лица

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Междинен доклад за дейността

Информация по Приложение №9 на Наредба №2 на КФН към 31.12.2020 г.

Консолидиран финансов отчет по МСС

Вътрешна информация към 31.12.2020

Допълнителна информация към 31.12.2020

01-02-2021 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2020г.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2020г.

Междинен доклад за дейността

Допълнителна информация

Информация по Приложение №9 на Наредба №2 на КФН към 31.12.2020 г.

Декларации от отговорните лица

Финансов отчет по МСС

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Вътрешна информация

27-11-2020 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2020 г.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2020г.

Вътрешна информация към 30.09.2020

Консолидиран финансов отчет по МСС

Допълнителна информация към 30.09.2020

Информация по Регламент 596/2014 към 30.09.2020

Междинен доклад за дейността

Декларации от отговорните лица

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

30-10-2020 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2020 г.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2020г.

Финансов отчет по МСС

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Декларации от отговорните лица

Вътрешна информация

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Междинен доклад за дейността

Допълнителна информация

Информация по Регламент 596/2014 към 30.09.2020

30-09-2020 Тримесечен консолидиран отчет за второ тримесечие на 2020 г.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2020г.

Вътрешна информация към 30.06.2020

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Допълнителна информация към 30.06.2020

Декларации от отговорните лица

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Информация по Регламент 596/2014 към 30.06.2020

Междинен доклад за дейността

Консолидиран финансов отчет по МСС

30-09-2020 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2020 г.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2020г.

Декларации от отговорните лица

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Финансов отчет по МСС

Междинен доклад за дейността

Допълнителна информация

Вътрешна информация

Информация по Регламент 596/2014 към 30.06.2020

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

30-09-2020 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2020 г.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2020 г.

Консолидиран финансов отчет по МСС

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Вътрешна информация към 31.03.2020

Допълнителна информация към 31.03.2020

Информация по Регламент 596/2014 към 31.03.2020

Декларации от отговорните лица

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Междинен доклад за дейността

30-09-2020 Св. св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2020 г.

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Междинен доклад за дейността

Информация по Регламент 596/2014 към 31.03.2020

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Финансов отчет по МСС

Допълнителна информация

Вътрешна информация

Декларации от отговорните лица

30-07-2020 Годишен консолидиран отчет за 2019г.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.

Прикачени файлове:

Декларации от отговорните лица

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Одиторски доклад

Годишен консолидиран доклад за дейността

Заверен от регистриран одитор консолидиран финансов отчет

Декларация за корпоративно управление към консолидиран ГФО за 2019 г.

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Заверен от регистриран одитор годишен отчет на дружеството майка

30-07-2020 Годишен отчет за 2019г.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019 г.

Прикачени файлове:

Декларация на одитора по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК

Заверен от регистриран одитор финансов отчет

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2

Карта за оценка на корпоративното управление за 2019 г.

Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Доклад по чл.12 от Наредба №48 на КФН за 2019 г.

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2

Одиторски доклад

02-03-2020 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2019г.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2019г.

Прикачени файлове:

Консолидиран финансов отчет по МСС

Информация по Регламент 596/2014 г. към консолидиран МФО 31.12.2019

Допълнителна информация консолидиран МФО 31.12.2019

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация консолидиран МФО 31.12.2019

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Декларации от отговорните лица

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор


30-01-2020 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2019 г.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2019г.

Прикачени файлове:

Междинен доклад за дейността

Допълнителна информация

Информация по Регламент 596/2014 към 31.12.2019

Финансов отчет по МСС

Декларации от отговорните лица

Вътрешна информация

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор


29-11-2019 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2019г.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2019г.

Прикачени файлове:

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Вътрешна информация консолидиран МФО 30.09.2019 г.

Консолидиран финансов отчет по МСС

Междинен доклад за дейността

Допълнителна информация консолидиран МФО 30.09.2019 г.

Декларации от отговорните лица

Информация по Регламент 596/2014 г. към консолидиран МФО 30.09.2019 г.