Финансови отчети

АРХИВ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ >>

02-03-2020 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2019г.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2019г.

Прикачени файлове:

Консолидиран финансов отчет по МСС

Информация по Регламент 596/2014 г. към консолидиран МФО 31.12.2019

Допълнителна информация консолидиран МФО 31.12.2019

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация консолидиран МФО 31.12.2019

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Декларации от отговорните лица

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор


30-01-2020 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2019 г.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2019г.

Прикачени файлове:

Междинен доклад за дейността

Допълнителна информация

Информация по Регламент 596/2014 към 31.12.2019

Финансов отчет по МСС

Декларации от отговорните лица

Вътрешна информация

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор


29-11-2019 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2019г.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2019г.

Прикачени файлове:

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Вътрешна информация консолидиран МФО 30.09.2019 г.

Консолидиран финансов отчет по МСС

Междинен доклад за дейността

Допълнителна информация консолидиран МФО 30.09.2019 г.

Декларации от отговорните лица

Информация по Регламент 596/2014 г. към консолидиран МФО 30.09.2019 г.