Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН

ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ВЪТРЕШНИЯ КАНАЛ

Сигналът се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, писмено, включително чрез електронна поща, или устно. Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона, по други системи за гласови съобщения, а по искане на сигнализиращото лице - чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок (Раздел V, чл. 3, ал. 1 от Вътрешните правила на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД за вътрешно подаване на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН).

За регистрирането на сигнали се използват формуляри по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали, който съдържа най-малко следните данни (Раздел V, чл. 3, ал. 2 от Вътрешните правила на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД за вътрешно подаване на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН):

 1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;

 2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;

 3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;

 4. дата на подаване на сигнала;

 5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя. Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляр по образец, който се съхранява и предоставя от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна (Раздел V, чл. 3, ал. 3 от Вътрешните правила на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД за вътрешно подаване на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН). Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация (Раздел V, чл. 3, ал. 4 от Вътрешните правила на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД за вътрешно подаване на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН).

Ако сигналът не отговаря на изискванията по ал. 1, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице (Раздел V, чл. 3, ал. 5 от Вътрешните правила на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД за вътрешно подаване на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН).

Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на закона и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване (Раздел V, чл. 3, ал. 6 от Вътрешните правила на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД за вътрешно подаване на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН).

Образец от Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закон за защита на лицата , подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения може да се намери при поискване от служителя, отговарящ за приемането на сигнали, както и на интернет страницата на Комисия за защита на личните данни https://www.cpdp.bg/ (Раздел V, чл. 3, ал. 7 от Вътрешните правила на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД за вътрешно подаване на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН).

РАБОТА СЪС СИГНАЛИТЕ И ВЪТРЕШНА ПРОВЕРКА

Служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали, са длъжни да (Раздел V, чл. 4, ал. 1 от Вътрешните правила на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД за вътрешно подаване на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН):

 1. получават сигналите и потвърждават получаването им в срок от 7 дни след получаването;

 2. гарантират, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена и предприемат нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица;

 3. поддържат връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изискват допълнителни сведения от него и от трети лица;

 4. предоставят обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала;

 5. предоставят на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния национален орган, а когато е уместно - към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз;

 6. документират устни сигнали;

 7. поддържат регистър на подадените сигнали;

 8. изслушат лицето, срещу което е подаден сигналът, или да приемат писмените му обяснения и да съберат и оценят посочените от него доказателства;

 9. предоставят на засегнатото лице всички събрани доказателства и да му предоставят възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;

 10. предоставят възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката;

 11. в случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени:

а/ организират предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта могат да изискват съдействието на други лица или звена в структурата на съответния задължен субект;

б/ предлагат на ръководството на предприятието/работодателя предприемане на конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;

в/ насочват сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;

г/ препращат сигнала на органа за външно подаване на сигнали при необходимост от предприемане на действия от негова страна, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително; в случай че сигналът е подаден срещу работодателя на сигнализиращото лице, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, насочва лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.

В случай на подаден сигнал служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, следва да придобие Уникален идентификационен код /УИН/, който следва да се използва от него за регистриране на подадените сигнали до задължените субекти (Раздел V, чл. 4, ал. 2 от Вътрешните правила на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД за вътрешно подаване на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН).

За получаването на УИН служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала ще трябва да предостави следната информация (Раздел V, чл. 4, ал. 3 от Вътрешните правила на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД за вътрешно подаване на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН):

 1. Наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на работодателя, при който е подаден сигналът;

 2. Идентификационни данни на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала;

 3. Предмет на сигнала /съответните области, предвидени в чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от закона;

 4. Начин на получаване /писмено или устно/;

ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Работодателят (Раздел V, чл. 5, ал. 1 от Вътрешните правила на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД за вътрешно подаване на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН):

 1. въз основа на постъпилия сигнал и на предложенията на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало;

 2. приоритизира по предварително определени критерии и правила разглеждането на постъпилите множество сигнали за по-тежки нарушения;

 3. прекратява проверката:

а/ когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия; приключването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигнал, нито защитата по закона по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали;

б/ по повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия;

в/ когато се установят данни за извършено престъпление; сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата;

 1. изготвя индивидуален доклад, в който описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, които заедно с мотивите съобщава на подалия сигнала работник или служител и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

В случаите, когато проверката е прекратена на основание т. 3, букви „а" и „б", сигнализиращото лице може да подаде сигнал до националния орган за външно подаване на сигнали (Раздел V, чл. 5, ал. 2 от Вътрешните правила на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД за вътрешно подаване на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН).

ДОКУМЕНТИ И ОБРАЗЦИ:

Вътрешни правила на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД за вътрешно подаване на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН

Формуляр (по образец на КЗЛД) за регистриране на сигнал

КОНТАКТИ НА СЛУЖИТЕЛ, ОТГОВАРЯЩ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН:

Величка Панайотова Танева

тел. 0885/800-256

адрес гр.Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена“, административна сграда

електронна поща, на която се подават сигнали: signals@stconstantine.bg