Публична информация

АРХИВ ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ >>

04-06-2024 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 04.06.2024 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №285 от 04.06.2024 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №284 от 04.06.2024 г.

23-05-2024 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-06-2024г. от 10:00 часа в Варна - 9006, к.к. Св. Св. Константин и Елена, хотел "Азалия", при следния дневен ред:

Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.06.2024 г. от 10,00 ч. в гр. Варна-час за провеждане на събранието по местно време, и в 07,00 часа /UTC/ - час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, к.к. “Свети Свети Константин и Елена“, хотел „Азалия”, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане и приемане индивидуалния годишен финансов отчет за 2023 г., годишния доклад за дейността за 2023 г., консолидирания годишен финансов отчет за 2023г., консолидирания годишен доклад за дейността за 2023 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2023 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2023 г.

Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2023 г., годишния доклад за дейността за 2023 г., консолидирания финансов отчет за 2023 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2023 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2023 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2023 г.

 1. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

 2. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2023 г. Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2023 г.

 3. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г. Проект за решение – ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на „Грант Торнтон“ООД, рег.№ 032, за регистриран одитор за 2024 г.

 4. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2023 г. Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, като същата не се разпределя и се отнася към балансово перо неразпределена печалба.

 5. Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Надзорния съвет, на Управителния съвет и на възнагражденията на изпълнителните директори Проект за решение: ОСА приема решение възнагражденията на членовете на Надзорния съвет, членовете на Управителния съвет и на изпълнителните директори да останат без промяна.

 6. Приемане на решение за преизбиране на Надзорния съвет с нов три годишен мандат. Проект за решение: ОСА преизбира членовете на Надзорния съвет в състав Красимир Стефанов Ботушаров, Златимир Бориславов Жечев и Драган Ангелов Драганов с нов мандат от 3 години, считано от датата на настоящото заседание.

 7. Изслушване и приемане на мотивиран доклад на Управителния съвет за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК и овластяване на представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК за предоставяне на залог в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД на 5 210 броя обикновени поименни акции с номинална стойност 100 лева всяка, от капитала на дъщерното дружество „КАРАЧИ“ ЕАД, ЕИК 203295839, с поредни номера от № 24 021 до № 29 230 вкл., за които е издадено Временно удостоверение № 3 от 03.11.2017 г., както и 15 770 броя обикновени поименни акции в капитала на дъщерното дружество „КАРАЧИ“ЕАД, ЕИК 203295839, с поредни номера от 64 231 до 80 000 вкл., за които е издадено Временно удостоверение № 005/07.09.2

Прикачени файлове:

Материали *

Дневен ред *

Материали *

Материали *

Материали *

Други

Други

Материали *

Материали *

Други

Материали *

Други

Материали *

Материали *

Материали *

Материали *

07-05-2024 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

На основание чл.112д от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, във връзка с вписано на 25.04.2024 г., под № 20240425135152 в Търговски регистър при Агенция по вписванията увеличение на капитала на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД, дружеството – емитент, оповестява следната информация:

 • към 30.04.2024 г. общият брой акции от емисия ISIN код BG11SVVAAT11 обикновени поименни безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, с номинална стойност 1 лев всяка една акции е 3 309 560 (три милиона триста и девет хиляди петстотин и шестдесет) броя акции;

 • към 30.04.2024 г. размера на капитала е 3 309 560 (три милиона триста и девет хиляди петстотин и шестдесет) лева.

Приложено Уведомление на оснвание чл.112д от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Прикачени файлове:

Уведомление на основание чл.112д от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

25-04-2024 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2 на КФН, “Свети Свети Константин и Елена Холдинг ” АД уведомява , че на 25.04.2024 г., под № 20240425135152 Агенцията по вписванията, Търговски регистър вписа увеличение на капитала на дружеството от 2 309 561 (два милиона триста и девет хиляди петстотин шестдесет и един) лева, разпределен в 2 309 561 (два милиона триста и девет хиляди петстотин шестдесет и един) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност 1 лев, на 3 309 560 лева (три милиона триста и девет хиляди петстотин шестдесет) лева, разпределен в 3 309 560 (три милиона триста и девет хиляди петстотин шестдесет) броя акции, чрез издаване на нови 999 999 (деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) обикновени акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев.

Прикачени файлове:

Уведомление относно вписано увеличение на капитала на Свети Свети Константин и Елена Холдинг АД

24-04-2024 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 24.04.2024 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №248 от 24.04.2024 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №247 от 24.04.2024 г.

19-04-2024 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД на основание чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 7 от Наредба №2/09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, относно резултати от подписката за увеличаване на капитала на дружеството.

Прикачени файлове:

Уведомление на основание чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК

18-04-2024 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 18.04.2024 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №236 от 18.04.2024 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №237 от 18.04.2024 г.

05-04-2024 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 05.04.2024 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №220 от 05.04.2024 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №219 от 05.04.2024 г.

02-04-2024 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 02.04.2024 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №210 от 02.04.2024 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №211 от 02.04.2024 г.

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

„Свети Свети Константин и Елена Холдинг” АД, ЕИК 813194292, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, к. к. Свети Свети Константин и Елена – адм. сграда, на основание чл. 89т, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане (Предлагането) на до 1 000 000 (един милион) обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лв. (един лев) и емисионна стойност 22 лв. (двадесет и два лева).

Прикачени файлове:

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

08-03-2024 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 08.03.2024 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №129 от 08.03.2024 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №128 от 08.03.2024 г.

28-02-2024 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 28.02.2024 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №117 от 28.02.2024 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №116 от 28.02.2024 г.

11-01-2024 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.100е, ал.1, т.3, буква „г“ от ЗППЦК за извършено плащане на лихва по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100019236 и борсов код SKEB.

Прикачени файлове:

Уведомление за извършено лихвено плащане по облигационна емисия от Св.Св. Константин и Елена холдинг АД

20-12-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета:

"СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ" АД уведомява, че на съвместно заседание на Управителният Съвет и Надзорния Съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД, проведено на 20.12.2023 г., е взето решение капиталът на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД да бъде увеличен от 2 309 561 лв., на 3 309 561 лв., чрез издаване на нови 1 000 000 (един милион) обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност на една нова акция 1.00 лв. и емисионна стойност на една нова акция 22.00 лв.

Информация относно параментрите на емисията акции е представена в приложеното уведомление.

Прикачени файлове:

Уведомление за взето решение за увеличение на капитала на Св. Св. Константин и Елена холдинг АД

06-12-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 06.12.2023 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №439 от 06.12.2023 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №438 от 06.12.2023 г.

05-12-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

В изпълнение на изискванията на чл. 100б, ал.7 от ЗППЦК, „Свети Свети Константин и Елена холдинг“ АД представя Информационен документ, съдържащ актуална информация относно всички параметри на облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019236.

Прикачени файлове:

Информационен документ по чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК

29-11-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме ви, че на проведено на 29.11.2023 г. Общо събрание на облигационерите на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД, бе взето следното решение:

 1. Досегашното обезпечение Застраховка по полица № 23 100 1404 0000955375 от 11.07.2023 г., издадена от ЗАД Армеец АД, да бъде заменено с учредяване на първа по ред договорна ипотека върху следните недвижими имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.2569.313, с площ по кадастрална карта от 12 634 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, ведно с изградените в поземления имот сгради - описани като хотел „Русалка“ в графиката на кадастралните схеми, с два кадастрално нанесени подобекта, а именно: СГРАДА с идентификатор 10135.2569.313.1, със застроена площ по кадастрална карта от 541 кв. м; брой етажи: 2, предназначение: хотел и СГРАДА с идентификатор 10135.2569.313.2, със застроена площ по кадастрална карта от 26 кв. м; брой етажи: 1, предназначение: хотел. Общото събрание на облигационерите дава съгласие след учредяване на ипотеката да бъде прекратена застраховката „Облигационни емисии“.

На основание чл. 100ц, ал.1 от ЗППЦК приложено Ви представяме Протол от проведеното ОСО на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД на 29.11.2023 г.

Прикачени файлове:

Протокол от проведено ОСО на 29.11.2023 г.

Списък на присъствалите облигационери на Общото събрание на облигационерите на 29.11.2023 г.

10-11-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 10.11.2023 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №422 от 10.11.2023 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №421 от 10.11.2023 г.

09-11-2023 Свети Свети Константин и Елена холдинг АД представя покана за свикване на Общо събрание на облигационерите и материали:

Прикачени файлове:

Материали - Протоколно решение на УС за свикване на ОСО на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД

Покана за свикване на ОСО на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД

Материали - Образец на пълномощното за юридически лица

Материали - Протоколно решение на НС за свикване на ОСО на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД

Материали - Образец на пълномощното за физически лица

24-10-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 24.10.2023 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №412 от 24.10.2023 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №411 от 24.10.2023 г.

12-10-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 12.10.2023 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №402 от 12.10.2023 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №403 от 12.10.2023 г.

04-10-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 04.10.2023 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №395 от 04.10.2023 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №393 от 04.10.2023 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №394 от 04.10.2023 г.

15-09-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета:

СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че посредством апортна вноска на вземане в размер на 1 577 000 лв. от едноличния собственик на капитала СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД е извършено увеличение на капитала на дъщерното дружество КАРАЧИ ЕАД с ЕИК 203295839. След увеличението, дъщерното дружество е с капитал в размер на 8 000 000 лв., разпределен в 80 000 броя обикновени поименни акции с номинална стойност 100 лв. всяка една от тях. Новото обстоятелство е отразено по партидата на КАРАЧИ ЕАД в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 14.09.2023 г. под № 20230914091930.

Прикачени файлове:

Актуален статус на Карачи ЕАД в ТР към 14.09.2023 г.

11-09-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 11.09.2023 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №381 от 11.09.2023 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №380 от 11.09.2023 г.

11-08-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме ви, че на проведено на 09.08.2023 г. Първо общо събрание на облигационерите на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД, бе взето следното решение:

 1. Първото общо събрание на облигационерите потвърждава и дава съгласие за ДОВЕРЕНИК на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава техните интереси по емисия с код BG2100019236, да бъде инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД.

На основание чл. 100ц, ал.1 от ЗППЦК приложено Ви представяме Протол от проведеното ОСО на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД на 09.08.2023 г.

Прикачени файлове:

Протокол от проведено ОСО на 09.08.2023 г.

20-07-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Свети Свети Константин и Елена холдинг АД представя покана за свикване на Общо събрание на облигационерите и материали:

Прикачени файлове:

Материали - Образец на пълномощното за физически лица

Материали - Протоколно решение на УС за свикване на ОСО на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД

Материали - Образец на пълномощното за юридически лица

Покана за Общо събрание на облигационерите на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД

20-07-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета:

СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че в Търговския регистър при Агенция по вписванията е вписано съобщение, на основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, за сключения от СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД облигационен заем с размер на главницата 9 000 000 /девет милиона/ лева и падеж 11.07.2031 г. Новото обстоятелство е отразено по партидата на СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 19.07.2023 г. под № 20230719162729.

11-07-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета:

СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че процедурата за издаване на емисия безналични, свободнопрехвърляеми и обезпечени облигации премина успешно. Издадената емисия облигации е с ISIN код BG2100019236, общ размер на главницата 9 000 000 /девет милиона/ лева и падеж 11.07.2031 г.

07-07-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета:

СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че на заседание на Управителният Съвет на 06.07.2023 г. е взето решение, потвърдено с решение на Надзорния съвет от 06.07.2023 г., за издаване на емисия безналични, свободнопрехвърляеми и обезпечени облигации с размер на главницата 9 000 000 /девет милиона/ лева и срок на погасяване 8 години (96 месеца).

Информация относно параментрите на облигационната емисия е представена в приложеното уведомление.

Прикачени файлове:

Уведомление за взето решение за издаване на емисия облигации на Св. Св. Константин и Елена холдинг АД

29-06-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 29.06.2023 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №341 от 29.06.2023 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №342 от 29.06.2023 г.

28-06-2023 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 28-06-2023 г.10:00 часа

Прикачени файлове:

Упражнени гласове чрез представители *

Протокол от Общото събрание на акционерите *

25-05-2023 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите. ОСА ще се проведе на 28-06-2023 г. от10:00 часа в гр. Варна - 9006 на адрес к.к. Св. Св. Константин и Елена, хотел Азалия при следния дневен ред:

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2023г. от 10:00 часа в гр. Варна - 9006, к.к. Св. Св. Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред:

Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.06.2023 г. от 10,00 ч. в гр. Варна-час за провеждане на събранието по местно време, и в 07,00 часа /UTC/ - час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, к.к. “Свети Свети Константин и Елена“, хотел „Азалия”, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане и приемане индивидуалния годишен финансов отчет за 2022 г., годишния доклад за дейността за 2022 г., консолидирания годишен финансов отчет за 2022 г., консолидирания годишен доклад за дейността за 2022 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2022 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2022 г.

Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2022 г., годишния доклад за дейността за 2022 г., консолидирания финансов отчет за 2022 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2022 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2022 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2022 г.

 1. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

 2. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2022 г. Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2022 г.

 3. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г. Проект за решение – ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на „Грант Торнтон“ООД, рег.№ 032, за регистриран одитор за 2023 г.

 4. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2022 г. Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, като същата не се разпределя и се отнася към балансово перо неразпределена печалба.

 5. Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Надзорния съвет, на Управителния съвет и на възнагражденията на изпълнителните директори Проект за решение: ОСА приема решение възнагражденията на членовете на Надзорния съвет, членовете на Управителния съвет и на изпълнителните директори да останат без промяна.

 6. Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет Проект за решение: ОСА удължава мандата на Одитния комитет с 3 години, считано от датата на настоящото заседание. Пълният текст е публикуван в Поканата за редовното ОСА на 28.06.2023 г.

Допълнителна информация може да получите на тел: +359 52 383949.

Прикачени файлове:

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *

25-05-2023 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2023г. от 10:00 часа в гр. Варна - 9006, к.к. Св. Св. Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред:

Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.06.2023 г. от 10,00 ч. в гр. Варна-час за провеждане на събранието по местно време, и в 07,00 часа /UTC/ - час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, к.к. “Свети Свети Константин и Елена“, хотел „Азалия”, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане и приемане индивидуалния годишен финансов отчет за 2022 г., годишния доклад за дейността за 2022 г., консолидирания годишен финансов отчет за 2022 г., консолидирания годишен доклад за дейността за 2022 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2022 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2022 г. Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2022 г., годишния доклад за дейността за 2022 г., консолидирания финансов отчет за 2022 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2022 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2022 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2022 г.

 2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

 3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2022 г. Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2022 г.

 4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г. Проект за решение – ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на „Грант Торнтон“ООД, рег.№ 032, за регистриран одитор за 2023 г.

 5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2022 г. Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, като същата не се разпределя и се отнася към балансово перо неразпределена печалба.

 6. Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Надзорния съвет, на Управителния съвет и на възнагражденията на изпълнителните директори Проект за решение: ОСА приема решение възнагражденията на членовете на Надзорния съвет, членовете на Управителния съвет и на изпълнителните директори да останат без промяна.

7.Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет Проект за решение: ОСА удължава мандата на Одитния комитет с 3 години, считано от датата на настоящото заседание.

Пълният текст е публикуван в Поканата за редовното ОСА на 28.06.2023 г.

Допълнителна информация може да получите на тел: +359 52 383949.

Прикачени файлове:

Материали *

Материали *

Дневен ред *

Материали *

Материали *

Други

Материали *

Материали *

Материали *

Материали *

Други

17-05-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 17.05.2023 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключенa сделкa с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №295 от 17.05.2023 г.

16-05-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 16.05.2023 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №293 от 16.05.2023 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №294 от 16.05.2023 г.

15-05-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 15.05.2023 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключенa сделкa с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №289 от 15.05.2023 г.

24-04-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 24.04.2023 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключенa сделкa с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №276 от 24.04.2023 г

21-04-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 21.04.2023 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключенa сделкa с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №275 от 21.04.2023 г.

19-04-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 19.04.2023 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №264 от 19.04.2023 г

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №263 от 19.04.2023 г

03-04-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 03.04.2023 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключенa сделкa с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №247 от 03.04.2023 г.

30-03-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 30.03.2023 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №246 от 30.03.2023 г.

16-03-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 16.03.2023 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №229 от 16.03.2023 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №228 от 16.03.2023 г.

15-02-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета:

СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че на 15.02.2023 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията под № 20230215135045 е вписано преобразуването на дъщерното дружество Сий санд ЕООД, с ЕИК 205881669, чрез вливане в дъщерното дружество Тиона ЕООД, с ЕИК 103859044.

Прикачени файлове:

Актуален статус на Сий санд ЕООД към 15.02.2023

30-01-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета:

СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че на 30.01.2023 г. е взето решение за извършване на преобразуване чрез вливане на дъщерното дружество „СИЙ САНД“ ЕООД, с ЕИК 205881669, в дъщерното дружество „ТИОНА“ ЕООД, с ЕИК 103859044.

10-01-2023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 10.01.2023 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №7 от 10.01.2023 г

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №8 от 10.01.2023 г

20-12-2022 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 20.12.2022 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №413 от 20.12.2022 г

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №412 от 20.12.2022 г

18-11-2022 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 18.11.2022 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №384 от 18.11.2022 г

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №383 от 18.11.2022 г

24-10-2022 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 24.10.2022 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №354 от 24.10.2022 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №353 от 24.10.2022 г.

19-10-2022 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 19.10.2022 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №350 от 19.10.2022 г

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №351 от 19.10.2022 г

04-10-2022 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 04.10.2022 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №336 от 04.10.2022 г

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №337 от 04.10.2022 г

19-09-2022 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 19.09.2022 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №323 от 19.09.2022 г

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №322 от 19.09.2022 г

12-09-2022 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета:

СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че капиталът на дъщерното дружество АКВА ЕРИЯ ООД с ЕИК 103822685 е увеличен с 307 000 лв., чрез извършване на апортна вноска на вземане в размер на 153 500 лв. от съдружника СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД и апортна вноска на вземане в размер на 153 500 лв. от съдружника АЗАЛИЯ I ЕАД – дъщерно дружество на емитента СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД. След увеличението дъщерното дружество АКВА ЕРИЯ ООД е с капитал 312 000 лв., разпределен на 3 120 дружествени дяла, всеки един от които с номинална стойност 100 лв., като съдружника СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД притежава 1 560 дружествени дяла, всеки един от които на стойност 100 лв. или общо 156 000 лв. от капитала на АКВА ЕРИЯ ООД и съдружника АЗАЛИЯ I ЕАД също притежава 1 560 дружествени дяла, всеки един от които на стойлност 100 лв. или общо 156 000 лв. от капитала на АКВА ЕРИЯ ООД. Новото обстоятелство е отразено по партидата на АКВА ЕРИЯ ООД в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 09.09.2022 г. под № 20220909172916.

Прикачени файлове:

Актуален статус на Аква ерия ООД към 12.09.2022

21-07-2022 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 21.07.2022 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №288 от 21.07.2022 г

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №289 от 21.07.2022 г.

20-07-2022 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 20.07.2022 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №286 от 20.07.2022 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №285 от 20.07.2022 г.

14-06-2022 Протокол от Общо събрание на акционерите

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 14-06-2022 г., 10:00 часа

Прикачени файлове:

Упражнени гласове чрез представители *

Протокол от Общото събрание на акционерите *

07-06-2022 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 07.06.2022 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №242 от 07.06.2022 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №243 от 07.06.2022 г.

11-05-2022 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите. ОСА ще се проведе на 14-06-2022 г. от10:00 часа в град Варна 9006 на адрес к.к. Св. Св. Константин и Елена, хотел Азалия при следния дневен ред:

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-06-2022г. от 10:00 часа в град Варна 9006, к.к. Св. Св. Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред:

Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14.06.2022 г. от 10,00 ч. в гр. Варна-час за провеждане на събранието по местно време, и в 07,00 часа /UTC/ - час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, к.к. “Свети Свети Константин и Елена“, хотел „Азалия”, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2021 г., годишния доклад за дейността за 2021 г., консолидирания годишен финансов отчет за 2021 г., консолидирания годишен доклад за дейността за 2021 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2021 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2021 г.

Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2021 г., годишния доклад за дейността за 2021 г., консолидирания финансов отчет за 2021 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2021 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2021 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2021 г.

 1. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.

 2. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2021 г. Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2021 г.

 3. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. Проект за решение – ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на „Грант Торнтон“ООД, рег.№ 032, за регистриран одитор за 2022 г.

 4. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2021 г. Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, като същата не се разпределя и се отнася към балансово перо неразпределена печалба.

 5. Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Надзорния съвет, на Управителния съвет и за определяне на възнагражденията на изпълнителните директори Проект за решение: ОСА приема решение възнагражденията на членовете на Надзорния съвет да останат непроменени, възнагражденията на членовете на Управителния съвет да бъдат определени в размер на 1 000 лева нетно възнаграждение, възнагражденията на изпълнителните директори да бъдат определени в размер на 5 000 лева нетно възнаграждение, за всеки изпълнителен директор.

 6. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член от състава му и избор на нов член. Проект за решение: ОСА освобождава Елена Илиева Пенева като член на Одитния комитет и избира Росица Михайлова Динкова за член на Одитния комитет. Пълният текст е публикуван в Поканата за редовното ОСА на 14.06.2022 г. Допълнителна информация на тел.+359 52 383949.

Допълнителна информация може да получите на тел: +359 52 383949.

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник

11-05-2022 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-06-2022г. от 10:00 часа в град Варна 9006, к.к. Св. Св. Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред:

Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14.06.2022 г. от 10,00 ч. в гр. Варна-час за провеждане на събранието по местно време, и в 07,00 часа /UTC/ - час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, к.к. “Свети Свети Константин и Елена“, хотел „Азалия”, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2021 г., годишния доклад за дейността за 2021 г., консолидирания годишен финансов отчет за 2021 г., консолидирания годишен доклад за дейността за 2021 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2021 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2021 г.

Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2021 г., годишния доклад за дейността за 2021 г., консолидирания финансов отчет за 2021 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2021 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2021 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2021 г.

 1. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.

 2. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2021 г. Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2021 г.

 3. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. Проект за решение – ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на „Грант Торнтон“ООД, рег.№ 032, за регистриран одитор за 2022 г.

 4. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2021 г. Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, като същата не се разпределя и се отнася към балансово перо неразпределена печалба.

 5. Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Надзорния съвет, на Управителния съвет и за определяне на възнагражденията на изпълнителните директори Проект за решение: ОСА приема решение възнагражденията на членовете на Надзорния съвет да останат непроменени, възнагражденията на членовете на Управителния съвет да бъдат определени в размер на 1 000 лева нетно възнаграждение, възнагражденията на изпълнителните директори да бъдат определени в размер на 5 000 лева нетно възнаграждение, за всеки изпълнителен директор.

 6. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член от състава му и избор на нов член. Проект за решение: ОСА освобождава Елена Илиева Пенева като член на Одитния комитет и избира Росица Михайлова Динкова за член на Одитния комитет. Пълният текст е публикуван в Поканата за редовното ОСА на 14.06.2022 г. Допълнителна информация на тел.+359 52 383949.

Допълнителна информация може да получите на тел: +359 52 383949.

Прикачени файлове:

Материали *

Други

Материали *

Други

Материали *

Дневен ред *

Материали *

Материали *

Материали *

21-04-2022 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 21.04.2022 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №205 от 21.04.2022 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №206 от 21.04.2022 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №207 от 21.04.2022 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №204 от 21.04.2022 г

04-04-2022 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 04.04.2022 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №189 от 04.04.2022 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №188 от 04.04.2022 г.

23-03-2022 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета:

СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че с решение №214-Е от 22.03.2022 г. на КФН е отписана емисията облигации в размер на 5 000 000 евро, издадени от дъщерното дружество „Астера I" ЕАД, с ISIN код BG2100007116, от водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т.3 от ЗКФН. Дъщерното дружество „Астера I" ЕАД е отписано като емитент на ценни книжа от водения от КФН регистър по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН.

22-03-2022 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 22.03.2022 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №161 от 22.03.2022 г

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №162 от 22.03.2022 г

01-03-2022 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета:

СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че със сделки, сключени на 28.02.2022 г., дъщерното дружество „Астера I“ ЕАД придоби всички 5 000 броя облигации или 100% от емисия с ISIN код BG2100007116, издадена от дружеството. В резултат на това, незабавно след приключване на сетълмента, дъщерното дружество ще предприеме действия по прекратяване на регистрацията на емисията за търговия на БФБ, както и за отписване на емисията и емитента от регистрите на Централен депозитар и Комисия за финансов надзор.

17-02-2022 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 17.02.2022 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №121 от 17.02.2022 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №122 от 17.02.2022 г

16-02-2022 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета:

СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че с решение №129-Е от 15.02.2022 г. на КФН е отписана емисията облигации в размер на 6 000 000 евро, издадени от дъщерното дружество „Азалия I“ ЕАД, с ISIN код BG2100023113, от водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т.3 от ЗКФН. Дъщерното дружество „Азалия I“ ЕАД е отписано като емитент на ценни книжа от водения от КФН регистър по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН.

27-01-2022 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета:

Нa 27.01.2022 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №102 от 27.01.2022 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №103 от 27.01.2022 г.

04-01-2022 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета:

СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че със сделки, сключени на 30.12.2021 г., дъщерното дружество „Азалия I“ ЕАД придоби всички 6 000 броя облигации или 100% от емисия ISIN код BG2100023113, издадена от дружеството. В резултат на това, незабавно след приключване на сетълмента, дъщерното дружеството ще предприеме действия по прекратяване на регистрацията на емисията за търговия на БФБ, както и за отписване на емисията и емитента от регистрите на Централен депозитар и Комисия за финансов надзор.

30-12-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета: СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че на заседание на Съвета на директорите на дъщерното дружество „Астера I“ ЕАД на 30.12.2021 г. е взето решение дружеството да изкупи до 5000 броя облигации (до 100% от издадените облигации) от облигационна емисия с ISIN код BG2100007116, по „чиста“ цена равна на 100% от остатъчната им номинална стойност плюс натрупаната лихва към момента на сключване на сделката на БФБ, съответно приключване на сделката (в случай на сделка извън регулиран пазар), като сделките бъдат сключени в срок до 28.02.2022 г.

30-12-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета: СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че на заседание на Съветът на директорите на дъщерното дружество „Азалия I“ ЕАД на 30.12.2021 г. е взето решение дружеството да изкупи до 6000 броя облигации (до 100% от издадените облигации) от облигационна емисия с ISIN код BG2100023113, по „чиста“ цена равна на 100% от остатъчната им номинална стойност плюс натрупаната лихва към момента на сключване на сделката на БФБ, съответно приключване на сделката (в случай на сделка извън регулиран пазар), като сделките бъдат сключени в срок до 31.01.2022 г.

16-12-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 16.12.2021 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №517 от 16.12.2021 г

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №516 от 16.12.2021 г

02-12-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ по реда на чл.114а, ал.9 от ЗППЦК: СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява относно сключена сделка от дъщерното дружество АЗАЛИЯ I ЕАД с ЕИК 201717688 по чл.114, ал.3 от ЗППЦК – вписване на молба в Служба по вписванията – Варна относно подновяване на договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията – Варна с вх.рег. № 28080 от 08.12.2011 г., акт № 81, том IX, дело № 16899/2011 г. За посочената сделка по подновяване на договорната ипотека, дъщерното дружество е получило одобрение от Управителния съвет и Надзорният съвет на СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД, съгласно изискванията на чл. 114, ал. 3 и чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК и Комисията за финансов надзор е уведомена на 30.11.2021 г., в съответствие с изискванията на чл. 114а, ал. 4 и чл. 116б, ал.3, т.2 от ЗППЦК.

10-11-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 10.11.2021 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №454 от 10.11.2021 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №453 от 10.11.2021 г.

26-10-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета:

СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че посредством парична вноска в размер на 791 000 лeвa от едноличния собственик на капитала СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД е извършено увеличение на капитала на дъщерното дружество ТИОНА ЕООД с ЕИК 103859044. След увеличението дъщерното дружество е с капитал в размер на 4 026 000 лeвa. Новото обстоятелство е отразено по партидата на ТИОНА ЕООД в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 25.10.2021 г. под № 20211025163437.

Актуален статус на Тиона ЕООД към 26.10.2021

22-10-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 22.10.2021 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №431 от 22.10.2021 г

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №432 от 22.10.2021 г

05-10-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 05.10.2021 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №414 от 05.10.2021 г

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №413 от 05.10.2021 г

21-09-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 21.09.2021 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №401 от 21.09.2021 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №400 от 21.09.2021 г.

10-09-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 10.09.2021 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №378 от 10.09.2021 г

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №379 от 10.09.2021 г

09-08-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 09.08.2021 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №348 от 09.08.2021 г

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №349 от 09.08.2021 г

12-07-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета.

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 12.07.2021 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №327 от 12.07.2021 г

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх. №328 от 12.07.2021 г

23-06-2021 Протокол от Общо събрание на акционерите

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 23-06-2021 г.10:00 часа

Упражнени гласове чрез представители*

Протокол от Общото събрание на акционерите*

18-05-2021 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите. ОСА ще се проведе на 23-06-2021 г. от10:00 часа в град Варна 9006 на адрес град Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, хотел Азалия при следния дневен ред:

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23-06-2021г. от 10:00 часа в град Варна 9006, град Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред:

Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23.06.2021 г. от 10,00 ч. в гр. Варна-час за провеждане на събранието по местно време, и в 07,00 часа /UTC/ - час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, к.к. “Свети Свети Константин и Елена“, хотел „Азалия”, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2020 г., годишния доклад за дейността за 2020 г., консолидирания годишен финансов отчет за 2020 г., консолидирания годишен доклад за дейността за 2020 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2020 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020 г. Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2020 г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2020 г., консолидирания финансов отчет за 2020 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2020 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2020 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020 г.

 2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за2020г.

 3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2020 г. Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2020 г.

 4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. Проект за решение – ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на „Грант Торнтон“ООД, рег.№ 032, за регистриран одитор за 2021 г.

 5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2020 г. Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, като същата не се разпределя и се отнася към балансово перо неразпределена печалба.

 6. Приемане на решение за оттегляне на овластяването на Светла Иванова Йончева да сключва договори за управление с членовете на Надзорния съвет и определяне и овластяване на лице, което да сключва договори за управление с членовете на Надзорния съвет по реда на чл.242, ал.6 от ТЗ и съответно анекси и споразумения към договорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите оттегля овластяването на Светла Иванова Йончева да сключва договори за управление с членовете на Надзорния съвет и овластява Росен Христов Бонев да сключва договори за управление с членовете на Надзорния съвет по реда на чл.242, ал.6 от ТЗ и съответно анекси и споразумения към договорите.

 7. Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Надзорния съвет и на Управителния съвет. Проект за решение: ОСА приема решение възнагражденията на членовете на Надзорния съвет да останат в досегашните си размери, а възнагражденията на членовете на Управителния съвет да бъдат определени в размер на 1 000 лева. Пълният текст е публикуван в Поканата за редовното ОСА на 23.06.2021 г. Допълнителна информация н

Прикачени файлове:

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *

18-05-2021 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23-06-2021г. от 10:00 часа в град Варна 9006, град Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред:

Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23.06.2021 г. от 10,00 ч. в гр. Варна-час за провеждане на събранието по местно време, и в 07,00 часа /UTC/ - час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, к.к. “Свети Свети Константин и Елена“, хотел „Азалия”, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2020 г., годишния доклад за дейността за 2020 г., консолидирания годишен финансов отчет за 2020 г., консолидирания годишен доклад за дейността за 2020 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2020 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020 г. Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2020 г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2020 г., консолидирания финансов отчет за 2020 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2020 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2020 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020 г.

 2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за2020г.

 3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2020 г. Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2020 г.

 4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. Проект за решение – ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на „Грант Торнтон“ООД, рег.№ 032, за регистриран одитор за 2021 г.

 5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2020 г. Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, като същата не се разпределя и се отнася към балансово перо неразпределена печалба.

 6. Приемане на решение за оттегляне на овластяването на Светла Иванова Йончева да сключва договори за управление с членовете на Надзорния съвет и определяне и овластяване на лице, което да сключва договори за управление с членовете на Надзорния съвет по реда на чл.242, ал.6 от ТЗ и съответно анекси и споразумения към договорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите оттегля овластяването на Светла Иванова Йончева да сключва договори за управление с членовете на Надзорния съвет и овластява Росен Христов Бонев да сключва договори за управление с членовете на Надзорния съвет по реда на чл.242, ал.6 от ТЗ и съответно анекси и споразумения към договорите.

 7. Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Надзорния съвет и на Управителния съвет. Проект за решение: ОСА приема решение възнагражденията на членовете на Надзорния съвет да останат в досегашните си размери, а възнагражденията на членовете на Управителния съвет да бъдат определени в размер на 1 000 лева. Пълният текст е публикуван в Поканата за редовното ОСА на 23.06.2021 г.

Допълнителна информация на тел.+359 52 383949

Прикачени файлове:

Други

Материали*

Материали*

Материали*

Материали*

Материали*

Материали*

Материали*

Материали*

Материали*

Други

Материали*

Материали*

Дневен ред*

13-05-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 13.05.2021 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх.№239 от 13.05.2021 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх.№240 от 13.05.2021 г.

12-05-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета: "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД уведомява, че на 11.05.2021 г. под № 20210511150522 в Търговския регистър при Агенция по вписванията по партидата на дъщерното дружество "Астера I" ЕАД с ЕИК 103872649 e вписана промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството, като е освободена като член на Съвета на директорите Марияна Илиева Иванова и на нейно място за член на Съвета на директорите е избрана Катя Димитрова Костадинова.

Актуален статус на Астера I ЕАД в ТР към 11.05.2021 г.

23-04-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 23.04.2021 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх.№195 от 23.04.2021 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх.№196 от 23.04.2021 г.

05-04-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 05.04.2021 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх.№173 от 05.04.2021 г.

02-04-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 02.04.2021 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх.№172 от 02.04.2021 г.

29-03-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 29.03.2021 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх.№164 от 29.03.2021 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх.№165 от 29.03.2021 г.

26-03-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 26.03.2021 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх.№153 от 26.03.2021 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх.№154 от 26.03.2021 г.

18-02-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 18.02.2021 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх.№108 от 18.02.2021 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх.№107 от 18.02.2021 г.

13-01-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 13.01.2021 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх.№35 от 13.01.2021 г.

12-01-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 12.01.2021 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх.№33 от 12.01.2021 г.

11-01-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета:

СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че посредством апортна вноска на вземане в размер на 3 230 000 лeвa от едноличния собственик на капитала СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД е извършено увеличение на капитала на дъщерното дружество ТИОНА ЕООД с ЕИК 103859044. След увеличението дъщерното дружество е с капитал в размер на 3 235 000 лeвa. Новото обстоятелство е отразено по партидата на ТИОНА ЕООД в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 08.01.2021 г. под № 20210108153300.

Актуален статус на Тиона ЕООД към 11.01.2021

04-01-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета:

"Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД уведомява, че на 31.12.2020 г. под № 20201231120554 в Търговския регистър при Агенция по вписванията по партидата на дъщерното дружество "Азалия I" ЕАД с ЕИК 201717688 e вписана промяна в устава на дружеството.

Прикачени файлове:

Актуален статус на Азалия I ЕАД към 04.01.2021

31-12-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета:

"Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД уведомява, че на 29.12.2020 г. под № 20201229144612 в Търговския регистър при Агенция по вписванията по партидата на дъщерното дружество "Астера I" ЕАД с ЕИК 103872649 e вписана промяна в устава на дружеството.

Актуален статус на Астера I ЕАД към 31.12.2020

31-12-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление на основание чл.43а, ал.3 от Наредба №2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация:

"Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД уведомява, че е сключен нов договор за информационно обслужване със "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД, ЕИК 131455253 - оператор на медия "X3News".

"Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД ще продължи да разкрива периодична и регулирана информация чрез информационната система и медия "X3News", с интернет адрес: www.x3news.com.

11-12-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета:

СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че посредством апортна вноска на вземане в размер на 3 500 000 лв. от едноличния собственик на капитала СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД е извършено увеличение на капитала на дъщерното дружество КАРАЧИ ЕАД с ЕИК 203295839. След увеличението, дъщерното дружество е с капитал в размер на 6 423 000 лв., разпределен в 64 230 броя обикновени поименни акции с номинална стойност 100 лв. всяка една от тях. Новото обстоятелство е отразено по партидата на КАРАЧИ ЕАД в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 10.12.2020 г. под № 20201210171537.

Актуален статус на Карачи ЕАД в ТР към 11.12.2020 г.

20-11-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 20.11.2020 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх.№662 от 20.11.2020 г.

20-11-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 19.11.2020 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх.№659 от 19.11.2020 г.

17-11-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 17.11.2020 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх.№653 от 17.11.2020 г.

16-11-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 16.11.2020 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх.№652 от 16.11.2020 г.

02-11-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 02.11.2020 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх.№643 от 02.11.2020 г.

02-11-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 02.11.2020 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх.№641 от 02.11.2020 г.

20-10-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 20.10.2020 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх.№617 от 20.10.2020 г.

19-10-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 19.10.2020 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596(ЕС)2014 с вх.№616 от 19.10.2020 г.

29-09-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 28.09.2020 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596(ЕС)2014 с вх.№575 от 28.09.2020 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596(ЕС)2014 с вх.№576 от 28.09.2020 г.

24-09-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД относно промяна в устава на дружеството:

На основание чл.100ш, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че промените в устава на "Свети Свети Константин и Елена холдинг"АД, приети на проведеното на 02.09.2020 г. редовно общо събрание на акционерите на дружеството са обявени и вписани по партидата на Дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 18.09.2020 г. под № 20200918163312.

Актуален устав, вписан в Търговския регистър на 18.09.2020 г.

Актуален статус на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД в ТР към 18.09.2020 г.

23-09-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 23.09.2020 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596(ЕС)2014 с вх.№567 от 23.09.2020 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596(ЕС)2014 с вх.№565 от 23.09.2020 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596(ЕС)2014 с вх.№566 от 23.09.2020 г.

21-09-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД относно промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството: В изпълнение разпоредбите на чл.100ш, ал.1, т.2 от ЗППЦК уведомяваме, че с решение на редовното ОСА на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД от 02.09.2020 г. е променен състава на Надзорния съвет на дружеството. От длъжността заместник-председател на Надзорния съвет е освободен Веселин Райчев Моров и на негово място е избран Драган Ангелов Драганов. Промяната е вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 14.09.2020 г. под № 20200914163558.

Актуален статус на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД в ТР към 14.09.2020 г.

04-09-2020 Протокол от Общо събрание на акционерите

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 02-09-2020 г.09:30 часа

Протокол от Общото събрание на акционерите *

Упражнени гласове чрез представители *

Политика за възнагражденията приета от ОСА на 02.09.2020 г. *

18-08-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 18.08.2020 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596(ЕС)/2014 с вх.№ 534 от 18.08.2020

17-08-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 17.08.2020 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от регламент 596(ЕС)/2014 г. с вх.№533 от 17.08.2020 г.

31-07-2020 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите. ОСА ще се проведе на 02-09-2020 г. от09:30 часа в град варна 9006 на адрес град Варна,к.к.Св.Св.Константин и Елена,хотел Азалия при следния дневен ред:

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 02-09-2020г. от 09:30 часа в град Варна 9006, град Варна,к.к.Св.Св.Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред:

Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 02.09.2020 г. от 09,30 ч. в гр. Варна, к.к.“Свети Свети Константин и Елена“, хотел „Азалия”, при следния дневен ред: 1. Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2019г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2019г., консолидирания финансов отчет за 2019г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2019г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2019г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2019г. Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2019г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2019г., консолидирания финансов отчет за 2019г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2019г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2019г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2019г. 2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г. Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г. 3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2019г. Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2019г. 4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. Проект за решение – ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за 2020 г. „Дружество за одит и консултации“ ООД с рег. № 037. 5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2019г. Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, като същата не се разпределя и се отнася към балансово перо неразпределена печалба. 6. Приемане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството чрез освобождаване на член и избор на нов член Проект за решение: ОСА освобождава Веселин Райчев Моров като член на Надзорния съвет на дружеството и избира Драган Ангелов Драганов за член на Надзорния съвет на дружеството. 7. Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Надзорния съвет и на Управителния съвет. Проект за решение: ОСА приема решение възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет да останат в досегашните си размери. 8. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член и избор на нов член Проект за решение: ОСА приема решение за освобождаване на Илко Колев Запрянов като член на Одитния комитет. Избира Милчо Петков Близнаков за член на Одитния комитет 9. Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет Проект за решение: ОСА удължава мандата на Одитния комитет с 3 години, считано от датата на настоящото заседание. Пълният текст на дневния ред е публикуван в Поканата за редовното ОСА на 02.09.2020 г. Допълнителна информация на тел.+359 52 383949

Прикачени файлове:

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник * *

31-07-2020 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 02-09-2020г. от 09:30 часа в град Варна 9006, град Варна,к.к.Св.Св.Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред:

Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 02.09.2020 г. от 09,30 ч. в гр. Варна, к.к.“Свети Свети Константин и Елена“, хотел „Азалия”, при следния дневен ред: 1. Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2019г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2019г., консолидирания финансов отчет за 2019г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2019г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2019г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2019г. Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2019г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2019г., консолидирания финансов отчет за 2019г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2019г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2019г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2019г. 2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г. Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г. 3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2019г. Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2019г. 4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. Проект за решение – ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за 2020 г. „Дружество за одит и консултации“ ООД с рег. № 037. 5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2019г. Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, като същата не се разпределя и се отнася към балансово перо неразпределена печалба. 6. Приемане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството чрез освобождаване на член и избор на нов член Проект за решение: ОСА освобождава Веселин Райчев Моров като член на Надзорния съвет на дружеството и избира Драган Ангелов Драганов за член на Надзорния съвет на дружеството. 7. Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Надзорния съвет и на Управителния съвет. Проект за решение: ОСА приема решение възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет да останат в досегашните си размери. 8. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член и избор на нов член Проект за решение: ОСА приема решение за освобождаване на Илко Колев Запрянов като член на Одитния комитет. Избира Милчо Петков Близнаков за член на Одитния комитет 9. Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет Проект за решение: ОСА удължава мандата на Одитния комитет с 3 години, считано от датата на настоящото заседание. 10. Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството: Проект за решение: Разпоредбата на чл.11, ал.4 придобива следното съдържание: чл.11, ал.4: Управителният съвет има право, в срок до 5 години от вписване на настоящото изменение на Устава, да увеличава капитала с размер на увеличението до 27 000 000 /двадесет и седем милиона/ лева чрез издаване на нови емисии обикновени или привилегировани поименни акции. Решенията се приемат от Управителния съвет с одобрението на Надзорния съвет.

Прикачени файлове:

Материали Материали Материали Други Материали Материали Материали Материали Материали Материали Материали Материали Дневен ред Други Материали Материали Материали Материали Материали Материали Материали

17-07-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД относно промяна в състава на Управителния съвет на дружеството:

В изпълнение разпоредбите на чл.100ш, ал.1, т.2 от ЗППЦК Свети Свети Константин и Елена холдинг АД уведомява, че с решение на Надзорния съвет на дружеството от 03.07.2020 г. е освободен като член на Управителния съвет Илко Колев Запрянов и на негово място за член на Управителния съвет е избран Милчо Петков Близнаков.

Промяната в състава на Управителния съвет е впис72290ана по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 13.07.2020 г. под № 20200713161114.

Прикачени файлове:

Актуален статус на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД в ТР към 13.07.2020 г.

Протокол от заседание на Надзорния съвет

Актуален статус на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД в ТР към 13.07.2020 г.

Протокол от заседание на Надзорния съвет

10-07-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

С настоящото Свети Свети Константин и Елена холдинг АД уведомява регулаторните органи и обществеността относно прекратяването на функциите на Светла Иванова Йончева на директор за връзки с инвеститорите, считано от 08.07.2020 г.

На основание чл. 116г, ал. 1 от ЗППЦК на длъжност директор за връзки с инвеститорите на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД е назначена Миглена Янкова Добрева.

Прикачени файлове:

Уведомление смяна ДВИ

01-06-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 01.06.2020 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 г. с вх.№419 от 01.06.2020 г.

01-06-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 01.06.2020 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 г. с вх.№415 от 01.06.2020 г.

19-05-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 19.05.2020 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 г. с вх.№398 от 19.05.2020 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 г. с вх.№397 от 19.05.2020 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 г. с вх.№396 от 19.05.2020 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 г. с вх.№395 от 19.05.2020 г.

08-05-2020 Протокол от Общо събрание на акционерите

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 05-05-2020 г.09:00 часа

Упражнени гласове чрез представители *

Протокол от Общото събрание на акционерите *

04-05-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 04.05.2020 г. в дружеството e получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 г. с вх.№374 от 04.05.2020 г.

04-05-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 04.05.2020 г. в дружеството e получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинт Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 г. с вх.№372 от 04.05.2020 г.

07-04-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 07.04.2020 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 с вх.№338 от 07.04.2020 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 с вх.№339 от 07.04.2020 г.

30-03-2020 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите. ОСА ще се проведе на 05-05-2020 г. от 09:00 часа в град Варна 9006 на адрес град Варна, к.к. Св.Св.Константин и Елена, хотел Азалия при следния дневен ред:

Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 05.05.2020 г. от 09,00 ч. в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена”, хотел „Азалия”, при следния дневен ред:

Точка 1: Приемане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството чрез освобождаване на член и избор на нов член Проект за решение: ОСА освобождава Веселин Райчев Моров като член на Надзорния съвет на дружеството и избира Драган Ангелов Драганов за член на Надзорния съвет на дружеството. Точка 2.Разни Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 08,30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ и чл.115, ал.12 от ЗППЦК, събранието ще се проведе на 21.05.2020 г., в 09,00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223 а от ТЗ. Пълният текст на дневния ред е публикуван в приложената покана за извънредното ОСА на 05.05.2020 г. Допълнителна информация можете да получите на тел.+359 52 383940; 0889 203006

Прикачени файлове:

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник

30-03-2020 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 05-05-2020г. от 09:00 часа в град Варна 9006, град Варна,к.к.Св.Св.Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред:

Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 05.05.2020 г. от 09,00 ч. в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена”, хотел „Азалия”, при следния дневен ред:

Точка 1: Приемане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството чрез освобождаване на член и избор на нов член Проект за решение: ОСА освобождава Веселин Райчев Моров като член на Надзорния съвет на дружеството и избира Драган Ангелов Драганов за член на Надзорния съвет на дружеството.

Точка 2.Разни

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 08,30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ и чл.115, ал.12 от ЗППЦК, събранието ще се проведе на 21.05.2020 г., в 09,00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223 а от ТЗ. Пълният текст на дневния ред е публикуван в приложената покана за извънредното ОСА на 05.05.2020 г. Допълнителна информация можете да получите на тел.+359 52 383940; 0889 203006

Допълнителна информация може да получите на тел: +359 52 383940.

Прикачени файлове:

Други Материали Материали Дневен ред

30-03-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД относно удължени срокове за публично представяне финансова информация през 2020 г.

Уведомление удължени срокове финансова информация през 2020 г.

25-02-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 25.02.2020 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 с вх.№258 от 25.02.2020 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 с вх.№257 от 25.02.2020 г.


17-02-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 17.02.2020 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 с вх.№236 от 17.02.2020 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 с вх.№237 от 17.02.2020 г.


29-01-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ: В изпълнение на Регламент 596 (ЕС)/2014 г. и Наредба №2 на КФН, УС на СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че на 23.01.2020 г. под № 20200123164818 в Търговския регистър при Агенция по вписванията по партидата на дъщерното дружество АСТЕРА I ЕАД с ЕИК 103872649 e отразена промяна в членския състав на Съвета на директорите.

Прикачени файлове:

Актуален статус на Астера I ЕАД в ТР към 23.01.2020 г.


20-12-2019 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ: В изпълнение на Регламент 596 (ЕС)/2014 г. и Наредба №2 на КФН, УС на СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че на 19.12.2019 г. под № 20191219113606 в Търговския регистър при Агенция по вписванията по партидата на дъщерното дружество АЗАЛИЯ I ЕАД с ЕИК 202717688 са отразени следните обстоятелства: нов мандат и промяна в членския състав на СД на дружеството.

Прикачени файлове:

Актуален статус на Азалия I ЕАД към 19.12.2019 г.