Документи

Емисия облигации на Св. Св. Константин и Елена холдинг АД

Договор с довереник на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код BG2100019236

Застрахователна полица по облигационна емисия с ISIN код BG2100019236

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019236

Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД

Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД, приета от ОСА на 02.09.2020 г.

Доклади за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД

Доклад за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД, приет от ОСА на 23.06.2021 г.

Доклад за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД, приет от ОСА на 14.06.2022 г.