Документи

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 89Т, АЛ. 1 и 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

1. СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 89Т, АЛ. 1 и 2 от ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

2. ГРАФИК ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА 1 000 000 (ЕДИН МИЛИОН) БРОЯ АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД

3. РЕЗЮМЕ - ЧАСТ I ОТ ПРОСПЕКТА ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА 1 000 000 (ЕДИН МИЛИОН) БРОЯ АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД

4. РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ - ЧАСТ II ОТ ПРОСПЕКТА ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА 1 000 000 (ЕДИН МИЛИОН) БРОЯ АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД

5. ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА - ЧАСТ III ОТ ПРОСПЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА 1 000 000 (ЕДИН МИЛИОН) БРОЯ АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД

Емисия облигации на Св. Св. Константин и Елена холдинг АД

Договор с довереник на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код BG2100019236

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019236

Информационен документ по чл. 100б, ал.7 от ЗППЦК, съдържащ актуална информация относно всички параметри на облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019236

Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД

Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД, приета от ОСА на 02.09.2020 г.

Доклади за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД

Доклад за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД, приет от ОСА на 23.06.2021 г.

Доклад за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД, приет от ОСА на 14.06.2022 г.