Свикване на редовно общо събрание на акционерите на 23-06-2021 г. и материали по дневния ред

Покана за свикване на ОСА на 23.06.2021 г.

Материали по дневния ред:

Индивидуален годишен финансов отчет за 2020 г.

Индивидуален доклад за дейността за 2020 г.

Доклад на независимия одитор относно одита на индивидуалния финансов отчет за 2020 г.

Декларация независимия одитор по чл. 100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК

Доклад за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет за 2020 г.

Консолидиран годишен финансов отчет за 2020 г.

Консолидиран доклад за дейността за 2020 г.

Доклад на независимия одитор относно одита на консолидирания финансов отчет за 2020 г.

Годишен доклад на Одитния комитет за 2020 г.

Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

Протокол от заседание на УС за свикване на ОСА на 23.06.2021 г.

Образец на пълномощните:

Образец на пълномощното за акционер физическо лице

Образец на пълномощното за акционер юридическо лице