Портфейл

Хотелиерство, ресторантьорство и СПА услуги

"СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ" АД, чрез дъщерните си дружества "Астера I" ЕАД, " Азалия I" ЕАД и "Карачи" ЕАД, експлоатира четири и пет звездни хотели в к.к. Златни пясъци и к.к. Св. Св. Константин и Елена.

"АСТЕРА І" ЕАД

"Хотел & СПА Астера" (категория 4*), к.к. Златни пясъци

www.asterahotel.com

Капитал

Дъщерното дружество "Астера I" ЕАД е правоприемник на дъщерното дружество "Гранат" ЕООД, което се преобразува чрез вливане в "Астера І" ЕАД към 30.09.2011 г. Промяната е вписана в Агенция по вписвания към ТР на 21 октомври 2011 г. Едноличен собственик на капитала на преобразуваното дъщерно дружество „ Астера I" ЕАД остава "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД. Към настоящия момент дъщерното дружество "Астера I" ЕАД е с капитал 500 000 /петстотин хиляди/ лева, внесен изцяло и разпределен в 500 /петстотин/ броя поименни акции всяка с номинална стойност 1 000 /хиляда/ лева. След осъщественото вливане, капиталът на дружеството праводател „Гранат" ЕООД в размер на 3 100 000 /три милиона и сто хиляди/ лева. е отнесен в допълнителни резерви на дружеството правоприемник „Астера I" ЕАД.

Седалище и адрес на управление

град Варна, к.к."Св. Св. Константин и Елена", административна сграда, гр. Варна – 9006

Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството включва: хотелиерство, ресторантьорство и туроператорска дейност, туристическа агентска дейност /след получаване на лиценз/”, аниматорска дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, развлекателни мероприятия, предоставяне на информационни, културни, и други допълнителни услуги, свързани с вътрешния и международния туризъм, строителство и строително-ремонтни и проектантски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, инвестиционна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, импресарски услуги, ремонт на електро-и водопроводни инсталации, поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, ремонт на музикални инструменти, ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника /копирни апарати, факсапарати, принтери, климатици и други.

Дружеството е собственик на хотелски комплекс "Астера", част от веригата "А HOTELS", разположен е в най-атрактивната част на к.к. „Златни пясъци“ - до крайбрежната алея. Хотелът разполага с 277 стаи, категория 4 звезди. Основната част от приходите на "Астера І" ЕАД се формира от продажбата на пакетни туристически услуги. Ритмичността на приходите се осигурява чрез сключени договори с български и международни туроператори, организиране на събития с настаняване в хотела и директни продажби чрез каналите за дистрибуция.

"АЗАЛИЯ І" ЕАД

Хотел "Балнео & СПА Азалия" (категория 4*), к.к. Св. Св. Константин и Елена

www.azaliahotel.com

Капитал

Основният капитал на дъщерното дружество "Азалия І" ЕАД е в размер на 2 050 000 /два милиона и петдесет хиляди/ лeвa, внесен изцяло от едноличния собственик на капитала "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД и разпределен на 4 100 /четири хиляди и сто/ броя акции, всека с номинал 500 /петстотин/ лева. Дружеството е правоприемник на "Янтар" ЕООД след преобразуване чрез промяна на правната форма.

Седалище и адрес на управление

град Варна, к.к."Св. Св. Константин и Елена", административна сграда, гр. Варна – 9006

Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството включва: строителни и строително-ремонтни и проектантски услуги, хотелиерство и ресторантьорство/след получаване на лиценз/, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки и услуги, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, ремонт на електро- и водопроводни инсталации, поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, ремонт на музикални инструменти, ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника /копирни апарати, факс апарати, принтери, климатици и други/. Дружеството е собственик на хотелски комплекс "Азалия", част от веригата "А HOTELS", разположен на първа линия в курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена. Хотелът разполага с 235 двойни стаи, категория 4 звезди.

Основната част от приходите на "Азалия І" ЕАД се формира от продажбата на пакетни туристически услуги. Ритмичността на приходите се осигурява чрез сключени договори с български и международни туроператори, организиране на събития с настаняване в хотела и директни продажби чрез каналите за дистрибуция.

"КАРАЧИ" ЕАД

Хотел "Астор Гардън" (категория 5*), к.к. Св. Св. Константин и Елена

www.astorgardenhotel.com

"Вила Чинка" – ексклузивна част към Хотел "Астор Гардън" (категория 5*), к.к. Св. Св. Константин и Елена www.villachinka.com

"Аква хаус термал енд бийч", к.к. Св. Св. Константин и Елена

www.aquahouse.bg

Капитал

"Карачи" ЕАД е дружество, регистрирано на 17.11.2014 г. През 2017 г. е извършено увеличение на капитала на дружеството от едноличния собственик "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД чрез апорт на имоти от 2 402 000 /два милиона четиристотин и две хиляди/ лева на 2 923 000 /два милиона деветстотин двадесет и три хиляди/ лева. През 2020 г. е извършено допълнително увеличение на капитала на дружеството от едноличния собственик "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД чрез апорт на вземане от 2 923 000 /два милиона деветстотин двадесет и три хиляди/ лева на 6 423 000 /шест милиона четиристотин двадесет и три хиляди/ лева.

През 2023 г. е извършено допълнително увеличение на капитала на дружеството от едноличния собственик "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД чрез апорт на вземане от 6 423 000 /шест милиона четиристотин двадесет и три хиляди/ лева на 8 000 000 /осем милиона/ лева.

Към настоящия момент капиталът на дъщерното дружество е в размер на 8 000 000 /осем милиона/ лева, внесен изцяло от едноличния собственик на капитала "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД и разпределен на 80 000 /осемдесет хиляди/ броя акции, всяка с номинал 100 /сто/ лева.

Седалище и адрес на управление

град Варна, к.к."Св. Св. Константин и Елена", административна сграда, гр. Варна – 9006

Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството включва: хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска и турагентска дейност, след получаване на лиценз, аниматорска дейност, балнеологична и рехабилитационна дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, развлекателни мероприятия, предоставяне на информационни, културни, и други допълнителни услуги, свързани с вътрешния и международния туризъм, строителство и строително-ремонтни и проектантски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; инвестиционна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид.

Дружеството е собственик на хотелски комплекс "Астор Гардън" разположен в курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена, който разполага с 230 хотелски стаи категория 5 звезди.

Към Хотел "Астор Гардън" има обособена ексклузивна част - "Вила Чинка", която разполга с 11 ексклузивни апартамента и една двойна стая категория 5 звезди.

Също така дружеството е собственик и на термален комплекс „Аква хаус термал енд бийч“, находящ се в курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена, който разполага с различни по големина, вътрешни и външни басейни, уелнес зона, зала за индивидуални и групови спортни занимания, зона за хранене. Основната част от приходите на "Карачи" ЕАД се формира от продажбата на пакетни туристически услуги. . Ритмичността на приходите се осигурява чрез сключени договори с български и международни туроператори, организиране на събития с настаняване в хотела и директни продажби чрез каналите за дистрибуция.

"БОРОВЕТЕ I" АД

Балнео хотел „Аква хаус хотел и СПА“ (категория 5*), к.к. Св. Св. Константин и Елена

Капитал

"Боровете I" АД е дружество, регистрирано на 23.05.2017 г. През 2018 г. е извършено увеличение на капитала на дружеството от едноличния собственик "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД чрез апорт на имоти от 3 530 000 /три милиона петстотин и тридесет хиляди/ лева на 3 730 000 /три милиона седемстотин и тридесет хиляди/ лева. През 2019 година е извършено увеличение на капитала на дружеството чрез парична вноска в капитала му от 3 730 000 /три милиона седемстотин и тридесет хиляди/ лева на 8 300 000 /осем милиона и триста хиляди/ лева, след което "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД губи контрола върху дружеството.

Към настоящия момент дружеството е с капитал 8 300 000 /осем милиона и триста хиляди/ лева, разпределен в 8 300 /осем хиляди и триста/ броя поименни акции с номинална стойност 1 000 /хиляда/ лева всяка от тях. Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството включва:

Хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска и турагентска дейност - след получаване на лиценз, аниматорска дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, развлекателни мероприятия, предоставяне на информационни, културни и други допълнителни услуги, свързани с вътрешния и международния туризъм, строителство и строително-ремонтни и проектантски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, инвестиционна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид.

Дружеството е собственик на Балнео хотел "Аква хаус хотел и СПА" разположен в курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена, който разполага с 411 хотелски стаи категория 5 звезди.

Управление на пристанища

"КОНСОРЦИУМ МАРИНА-БАЛЧИК" АД

Яхтено пристанище Балчик

Капитал

"Консорциум Марина-Балчик" АД е дружество, регистрирано през 2006 година с капитал 50 000 /петдесет хиляди/ лева. "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД е с дялово участие в размер на 32 500 /тридесет и две хиляди и петстотин/ лева или 65 % от капитала.

Седалище и адрес на управление

град Варна, к.к."Св. Св. Константин и Елена", административна сграда, гр. Варна - 9006

Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството включва: управление на пристанища, строителство, модернизиране, разширяване и ползване на пристанища, строителство и обзавеждане на недвижими имоти, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, комисионни, спедиционни и превозни сделки, предоставяне на рекламни, спортни, анимационни, културни и други допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм.

"Консорциум Марина-Балчик" АД експлоатира яхтено пристанище Балчик съгласно подписан през м.септември 2006 година концесионен договор с Община Балчик, влязъл в сила на 04.12.2006 година. След подписването му са извършени всички процедури за сертифициране на яхтеното пристанище в гр. Балчик, както и за придобиване от дружеството на Сертификат за оператор на яхтено пристанище. В изпълнение на инвестиционната програма на дружеството са извършени разширяване и оборудване на източното крило на съществуващата буна, чрез монтирани са плаващи понтони, които обособяват допълнителна бухта за акостиране на яхти, както и са изградени 8 броя атракционни тераси към ресторанти, прилежащи на концесионната територия и платформа за водни атракции.

Инвестиционни проекти

"СИЙ ФОРТРЕС" ЕАД

Капитал

"Сий фортрес" ЕАД е дружество регистрирано на 22.03.2018 г. с капитал 649 700 /шестстотин четиридесет и девет хиляди и седемстотин / лева, внесен изцяло от едноличния собственик на капитала "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД и разпределен в 6 497 /шест хиляди четиристотин деветдесет и седем/ броя поименни акции с номинална стойност 100 /сто/ лева.

Седалище и адрес на управление

град Варна, к.к. Свети Свети Константин и Елена, административна сграда – 9006

Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството включва: строителство и строително-ремонтни и проектантски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска и турагентска дейност, след получаване на лиценз, аниматорска дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, развлекателни мероприятия, предоставяне на информационни, културни, и други допълнителни услуги, свързани с вътрешния и международния туризъм, инвестиционна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, посредничество при сделки в страната и чужбина.

Дружеството осъществява дейност по управление и отдаване под наем на недвижими имоти.

През 2023 г. дружеството завърши реализацията на инвестиционен проект, представляващ сгради за гости и външни басейни, находящи се в к.к. Свети Свети Константин и Елена и обектите са въведени в експлоатация.

"АКВА ЕРИЯ" ООД

Капитал

"Аква ерия" ООД е дружество регистрирано през 2003 година. На 04 ноември 2009 година дружеството е вписано в Агенция по вписванията с наименование "ТУРИМПЕКС-К.М." ООД.

На 06 март 2018 година е вписана промяна на наименованието на фирмата – от "ТУРИМПЕКС-К.М. " ООД на "АМБУЛАТОРИЯ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – АКВА МЕДИКА" ООД.

На 02 октомври 2019 година е вписана промяна на наименованието на фирмата – от "АМБУЛАТОРИЯ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – АКВА МЕДИКА" ООД на "АКВА ЕРИЯ" ООД.

Дружеството е с регистриран капитал 312 000 /триста и дванадесет хиляди/ лева, изцяло внесен от собствениците и разпределен на 3 120 /три хиляди сто и двадесет/ дяла, всеки един от които на стойност 100 /сто/ лева. Собствениците на капитала са следните:

"Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД – 50 % от капитала или 1 560 /хиляда петстотин и шестдесет/ дяла на стойност 156 000 /сто петдесет и шест хиляди/ лева;

"Азалия I" ЕАД – 50 % от капитала или от капитала или 1 560 /хиляда петстотин и шестдесет/ дяла на стойност 156 000 /сто петдесет и шест хиляди/ лева;

"Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД упражнява контрол върху дружеството "Аква ерия" ООД, тъй като пряко и косвено, чрез дъщерното си дружество "Азалия I" ЕАД, притежава 100 % от капитала му.

Седалище и адрес на управление

град Варна, к.к. Свети Свети Константин и Елена, административка сградан – 9006

Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството включва: инвестиционна и търговска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, управление и експлоатация на заведения за обществено хранене, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид.

"ТИОНА" ЕООД

Капитал

"Тиона" ЕООД е дружество, регистрирано през 2004 година с капитал 5 000 /пет хиляди/ лева, изцяло внесен от едноличния собственик "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД и разпределен на 50 /петдесет/ дяла, всеки един от които на стойност 100 /сто/ лева. През 2021 г. се извършиха допълнителни увеличения на капитала на дружеството от едноличния собственик "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД чрез апорт на вземане в размер на 3 230 000 /три милиона двеста тридесет хиляди/ лева и чрез парична вноска в размер на 791 000 /седемстотин деведесет и една хиляди/лева. Към настоящия момент капиталът на дъщерното дружество е в размер на 4 026 000 /четири милиона двадесет и шест хиляди/ лева, внесен изцяло от едноличния собственик на капитала "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД и разпределен на 40 260 /четиридесет хиляди двеста и шестдесет/ дяла, всеки с номинална стойност 100 /сто/ лева.

Седалище и адрес на управление

град Варна, к.к."Св. Св. Константин и Елена", административна сграда, гр. Варна – 9006

Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството включва: селски туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, балнеологична и рехабилитационна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, управление на недвижими имоти, както и всички дейности от предмета на дейност на дружеството, които са с особен лицензионен или регистрационен режим ще бъдат упражнявани след издаване на надлежни разрешителни. Дружеството отдава под наем терен за временни складови площи и паркинг, като стратегическа цел за бъдещото му развитие е строителство на хотелски комплекс.

"БЪЛГЕРИЪН ГОЛФ СЪСАЙЪТИ" ЕООД

Капитал

"Бългериън голф съсайъти" ЕООД е дружество, регистрирано през 2003 година с капитал 5 000 /пет хиляди/ лева, внесен изцяло от едноличния собственик на капитала "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД и разпределен на 100 /сто/ дяла, всеки един от които на стойност 50 /петдесет/ лева.

Седалище и адрес на управление

град Варна, к.к."Св. Св. Константин и Елена", административна сграда, гр. Варна - 9006

Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството включва: строителни и строително-ремонтни и проектантски услуги; хотелиерство и ресторантьорство (след получаване на лиценз) покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки и услуги, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, ремонт на електро- и водопроводни инсталации, поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудно-визуални уреди, ремонт на музикални инструменти, ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офнстехника (копирни апарати, факсапарати, принтери, климатици и други), изграждане и експлоатация на голф игрища. Дружеството е създадено с основна цел извършване и управление на инвестиции пряко и/или чрез свои дъщерни предприятия в изграждане на голф игрища и яхтени пристанища на територията на Община Шабла.

"ШАБЛА ГОЛФ-ВАКЛИНО" АД

Капитал

"Шабла голф - Ваклино" АД е дружество, регистрирано през 2009 година с капитал 24 951 400 /двадесет и четири милиона деветстотин петдесет и една хиляди и четиристотин/ лева, разпределен в 24 951 400 /двадесет и четири милиона деветстотин петдесет и един/ броя поименни акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка от тях.

Акциите се притежават както следва:

  • "Бългериън голф съсайъти" ЕООД - 65 % от капитала или 16 218 410 /шестнадесет милиона двеста и осемнадесет хиляди четиристотин и десет/ броя поименни акции на стойност 16 218 410 /шестнадесет милиона двеста и осемнадесет хиляди четиристотин и десет/ лева;

  • Община Шабла – 35 % от капитала или 8 732 990 /осем милиона седемстотин тридесет и два броя деветстотин и деветдесет/ броя поименни акции на стойност 8 732 990 лева.

Акционерът Община Шабла е извършил ефективно 100% от задължението си за вноска в капитала чрез апорт на поземлени имоти. Акционерът „Бългериън голф съсайъти” ЕООД е изпълнил 25% от задължението си за вноска в капитала чрез парична вноска 4 055 010 /четири милиона петдесет и пет хиляди и десет/ лева.

"Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД косвено упражнява контрол вържу дружеството "Шабла голф - Ваклино" АД, чрез дъщерното си дружество "Бългериън голф съсайъти" ЕООД.

Седалище и адрес на управление

град Шабла, община Шабла, административна сграда на „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД - 9680

Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството включва: изграждане на голф игрища и яхтени пристанища на територията на Община Шабла, както и прилежащите им и необходими сгради и съоръжения, включително жилищна и хотелска част, подобряване на инфраструктурата на региона при стриктно спазване на изискванията за екологично равновесие и защита на съществуваща флора и фауна, туристическа дейност, консултантска и маркетингова дейност, транспортна дейност, както и всички други дейности незабранени от закона. Дружеството извършва логистични и проучвателни дейности във връзка с реализацията на инвестиционните си цели.