История

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

Дружеството е регистрирано с решение на Варненски окръжен съд от 08.10.1991 г. по ф.д. 7291/1991 г. с наименованието "Дружба" ЕАД. Правоприемник е на ДФ "Дружба", вписано в регистъра на ВОС по ф.д. 1143/1990 г.

Преименувано е в "Свети Константин и Елена" ЕАД с решение от 11.01.1993 г. по ф.д.7291/1991 г. на Варненски окръжен съд. С решение от 29.09.1994 г. на ВОС по фирменото дело на Дружеството е вписана промяна на наименованието му на "Свети Свети Константин и Елена" ЕАД.

С решение на ВОС от 08.07.1997 г. е преименувано в "Свети Свети Константин и Елена" АД. Основание за това е обстоятелството, че Дружеството вече не е еднолично акционерно дружество, след продажбата на част от акциите по програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове, приета с Решение на НС на 19.12.1995 г.

В началото на 2003 г. Министерство на икономиката продава чрез сделка на БФБ - София 72 % от 75-процентното си дялово участие в "Свети Свети Константин и Елена" АД и дружеството престава да бъде преобладаващо държавна собственост.

С решение на ВОС от 30.04.2004 г. е вписана промяна, като в наименованието на дружеството е добавено "Холдинг".