Акционери

Акции

Основният капитал на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД е 2 309 561 лв., разпределен в 2 309 561 поименни акции с номинална стойност 1 лв., които се търгуват на Българска фондова борса. Всички акции на дружеството са от един клас и всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Редът за упражняване на правата по акциите на „"Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД се определя от разпоредбите на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа. Всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство.

Търговия с акции

Сключването на сделки с акции на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД, както и с акции на всяко публично дружество, е строго и детайлно регламентирано от разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Правилника на „Българска фондова борса - София" АД и на Централен депозитар АД. Търговията с акции на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД се извършва единствено на „Българска фондова борса - София" АД чрез съответен лицензиран инвестиционен посредник. За да закупят или продадат акции на борсата, инвеститорите трябва да подадат поръчка „купува" или „продава" до инвестиционния посредник, на който са клиенти. След сключване на борсовата сделка инвестиционният посредник извършва необходимите действия за регистрация на сделката в Централен депозитар АД и извършване на нейния сетълмент (изпълнението на сключената сделка), с което акциите се прехвърлят от сметката на „продавача" в сметката на „купувача". Изключение от правилото, че търговията с акции на дружеството се извършва единствено на фондовата борса съществува по отношение на покупко-продажба на акции между физически лица. Те имат право да сключват такива сделки помежду си, но за да се осъществи прехвърлянето на акциите в Централен депозитар АД, физическите лица, които са страни по сделката следва да представят съответни данни и документи на лицензиран инвестиционен посредник, извършващ дейност като регистрационен агент. Инвестиционният посредник регистрира (обявява) сделката на „Българска фондова борса - София" АД и извършва необходимите действия за регистрация на сделката в Централен депозитар АД и за нейния сетълмент. По аналогичен начин - чрез инвестиционен посредник - регистрационен агент, се извършва прехвърлянето на акции и в случаите на дарение и наследяване.

Права на акционерите на "Св. Св. Константин и Елена Холдинг" АД

Нормативната уредба, която регламентира правата на акционерите е обща - Търговски закон и специална - Закон за публичното предлагане на ценни книжа, който предвижда някои специфики относно правата на акционери на публично дружество.

Съгласно разпоредбите на Търговския закон правата по една акция могат да бъдат обособени в две основни групи в зависимост от тяхното съдържание. По този критерий правата по акциите се делят на: имуществени:

 • право на дивидент;
 • право на ликвидационен дял;
 • право да се запишат нови акции при увеличаване капитала на дружеството;

и

неимуществени:

 • право на глас;
 • право на участие в управлението на дружеството;
 • право на акционера да избира и да бъде избиран в органите на управление на дружеството;
 • право на информация;
 • право да иска назначаване на регистриран одитор
 • право на отмяна на решенията на общото събрание;
 • право на защита на членството;

1. Имуществени права

1.1. Право на дивидент

Правото на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията е най-важното имуществено право на акционера, което се изразява в правото му да получи част от балансовата печалба на дружеството, която е съразмерна на участието му в капитала на акционерното дружество. Съгласно чл.115 в, ал.3 от ЗППЦК Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният, съответно финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

Правото на дивидент не може да бъде отменяно или ограничавано въз основа на разпоредба на устав, решение на общо събрание или на управителен орган на дружеството, но упражняването му търпи ограничения в следните насоки:

 • не може да се разпределя дивидент в размер, който надхвърля границите на чистата печалба за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърлящи определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството;

 • недопустимо е авансово изплащане на дивидент преди приемане на годишния финансов отчет;

 • най-малко 1/10 част от печалбата на акционерното дружество трябва да се отделя, докато средствата във фонд "Резервен" достигнат поне 1/10 част от капитала на дружеството;

 • правото на дивидент се погасява с обща 5-годишна давност.

Правото на дивидент се превръща в конкретно право на вземане на акционера към дружеството при наличието на следните предпоставки:

 • изтичане на финансовата година;
 • реализиран положителен финансов резултат (печалба);
 • приемане на годишния финансов отчет на дружеството от общото събрание;
 • според проверения и приет годишен финансов отчет, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно до образува по закон или устав;
 • приемане на решение на общото събрание на акционерите за разпределяне на реализираната печалба под формата на дивидент.

1.2. Право на ликцидационен дял

Правото на ликвидационен дял, съразмерен на номиналната стойност на акцията е основно имуществено право на акционера, което се съдържа в членственото правоотношение, чието упражняване предполага прекратено дружество. По същността си това е вземане, което има за предмет определена парична сума. За разлика от правото на дивидент, правото на ликвидационен дял като конкретно право, зависи само от наличието на остатъчно чисто имущество след удовлетворяване на кредиторите на прекратеното дружество. Право на ликвидационен дял имат само лица, които са акционери на дружеството към момента на неговото прекратяване. Предпоставките за упражняване правото на ликвидационен дял са следните:

 • прекратяване на дружеството;
 • удовлетворяване (обезпечаване) на дружествените задължения;
 • изтичане на 6-месечен срок от обнародване на поканата до кредиторите на дружеството.

Относно акциите, издавани от публичните дружества, разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от ЗППЦК предвижда, че публичното дружество не може да издава привилегировани акции, даващи право на допълнителен ликвидационен дял.

1.3. Право на записване на част от новите акции при увеличаване капитала на дружеството, съразмерна на притежаваните акции до увеличаването.

Общата уредба на това право се съдържа в чл. 194 от ТЗ. Специалният режим относно публичните дружества се съдържа в чл. 112 и сл. от ЗППЦК и съдържа доста съществени отклонения от общите правила.

При увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции задължително се издават права. Тези права представляват безналични ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публично дружество. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право, като стойността на правото не е задължително да бъде равна на номиналната или емисионната стойност на една акция. Издаването и разпореждането с права има сила след вписване в Централен депозитар.

Прехвърлянето на правата се извършва само на регулиран пазар. Регулираният пазар, на който са приети за търговия акциите на публичното дружество, е длъжен да приеме за търговия издадените от дружеството права. Срокът за прехвърляне на правата не може да бъде по-кратък от 5 работни дни, а срокът за записване на акции от новата емисия изтича най-малко 5 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Правото да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, а когато решението се взема от управителния орган - най-късно 5 дни след датата на обнародване на съобщението за публично предлагане. И при капитализиране на част от чистата печалба на дружеството, всеки акционер има право да получи част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до разпределяне на дивидента. Понеже правото на дивидент е неотменимо, разпределянето на новите акции не може да бъде извършено по друг начин. Решение на общото събрание, което противоречи на това правило, е нищожно.

Предпоставки за възникване на това право:

 • решение на общото събрание на акционерите, прието с мнозинство от ¾ от гласовете на представените на събранието акции;
 • решението следва да бъде взето в 3-месечен срок след приемане на годишния финансов отчет на дружеството за изтеклата година.Макар и да не е изрично уредено в ЗППЦК, приема се, че правилата, които важат за публично дружество при увеличаване на капитала му чрез издаване на права, следва да се прилагат съответно и за случаите на увеличаване на капитала за сметка на неразпределената печалба. Разпоредбата на чл. 198, ал. 2 от ТЗ не следва да се прилага за публичните дружества.

2. Неимуществени права

2.1. Право на глас

Правото на глас е най-важното неимуществено, управително право на акционерите, чрез което те участват в приемането на решения на общото събрание по всички въпроси, включени в дневния ред. Всяка акция дава право на един глас. Публичното дружество не може да издава акции с право на повече от един глас. Ако собствениците на акцията или акциите са повече от един, те упражняват правото на глас заедно, като определят пълномощник. За да възникне правото на глас на акционер на публично дружество е необходимо той да е изплатил емисионната стойност на акцията/ите, като дружеството, съответно увеличението на капитала му, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно чл.115 б, ал.1 от ЗППЦК.

Съгласно изрична разпоредба на ЗППЦК, регулираният пазар, на който се търгуват акциите на публичното дружество, незабавно след получаване на поканата за свикване на общо събрание трябва да оповести последната дата за сключване на сделки с тези акции, в резултат на които приобретателите им ще могат да упражнят право на глас в съответното общо събрание - чл.115в, ал.3 от ЗППЦК. Тази дата не може да бъде след 14-я ден преди датата на общото събрание.

В чл.146, ал. 1, от ЗППЦК изрично са предвидени възможности за прехвърляне правото на глас отделно от акцията. Във всички от тези хипотези то се упражнява от лице, което е различно от акционера, като е необходимо е прехвърлянето на правото на глас да се впише в Централен депозитар.

2.2. Правото на участие в управлението на дружеството

Правото на участие в управлението на дружеството е лично и неотменимо право на всеки акционер, независимо от броя на притежаваните от него акции от капитала на дружеството. По силата на това право всеки акционер трябва да бъде уведомяван за свикване на общо събрание на акционерите и респективно да участва в него, както и да поставя въпроси, да изказва мнения и да прави предложения. То може да бъде упражнявано лично или чрез представител на акционера въз основа на пълномощно, което трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено с наредба. Преупълномощаването с права, както и пълномощното, дадено в нарушение на гореупоменатите правила, е нищожно.

2.3. Правото да избира и да бъде избиран в управителните органи на дружеството

Правото да избира и да бъде избиран в управителните органи на дружеството е включено в правото на глас и правото на участие в управлението.

2.4. Право на информация

Правото на информация е лично и неотменимо контролно право на всеки акционер, което не може да бъде отменяно или ограничавано въз основа на разпоредба на устав или по решение на управителен орган или общото събрание на дружеството. То се изразява във възможността на акционерите да преглеждат всички писмени материали, свързани с дневния ред на свиканото общото събрание, да получават тези материали при поискване безплатно, както и да получават протоколите и приложенията към тях от минали общи събрания, които дружеството е длъжно да пази.

Акционерите на публично дружество имат и допълнителни права:

 • членовете на управителните и контролните органи на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация;
 • публичното дружество е задължено да представя в КФН и БФБ годишни и тримесечни финансови отчети, както и да публикува на интернет страницата си, веднага след представянето им в комисията;
 • публичното дружество уведомява КФН и БФБ относно други обстоятелства, посочени в Глава шеста "a" "Разкриване на информация" от ЗППЦК.

2.5. Право да иска назначаване на регистриран одитор

Правото да се иска назначаване на регистрирани одитори от съда, ако такива не са били избрани от общото събрание на акционерите е лично и неотменимо право на всеки акционер на дружеството. Упражняването на това право принадлежи на всеки отделен акционер, както и на Управителния и Надзорния съвет в случай, че общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година и не зависи от упражняване правото на глас.

2.6. Право на отмяна на решенията на Общото събрание

Правото на отмяна решенията на общото събрание на дружеството е регламентирано в чл. 74 от ТЗ. Всеки акционер може да предяви иск срещу дружеството пред окръжния съд по неговото седалище за отмяна решението на общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на устава.

2.7. Право на защита на членството

Правото на защита на членството е регламентирано в чл. 71 от ТЗ и то дава възможност на всеки акционер на дружеството, без ограничения във времето, да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството, за да защити правото си на членство и отделните членствени права, когато бъдат нарушени от органи на дружеството.

Общо събрание на акционерите

Общото събрание на акционерите на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД включва всички акционери на дружеството, които участват в него лично или чрез представител.

Компетентност на общото събрание

Общото събрание на акционерите:

 1. изменя и допълва устава на дружеството;

 2. увеличава и намалява капитала;

 3. преобразува и прекратява дружеството;

 4. избира и освобождава членовете на Надзорния съвет, определя размера на възнагражденията, тантиемите и гаранциите за управление на членовете на Надзорния съвет;

 5. назначава и освобождава регистрирани одитори;

 6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен" и за изплащане на дивиденти;

 7. решава издаването на облигации;

 8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

 9. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет;

 10. приема общи насоки за развитие на дружеството;

 11. решава и всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Устава.

Свикване и провеждане на общото събрание

Общото събрание на акционерите на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД се свиква от Управителния съвет, от Надзорния съвет или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.

Поканата за свикване на общото събрание има съдържанието, определено в чл.223, ал.4 от ТЗ. Тя се обявява в търговския регистър най-малко 30 дни преди датата на провеждане на общото събрание. Поканата заедно с материалите за общото събрание се изпращат в Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството и се разкриват пред обществеността, най-малко 30 дни преди провеждането на събранието. В деня на публикуването на поканата публичното дружество изпраща на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани съответните ценни книжа, съобщение указващо къде на интернет страницата на дружеството може да бъде намерена информацията, която дружеството е длъжно да предостави на своите акционери, за да може да упражняват своите права.

Общото събрание на акционерите се провежда по седалището на дружеството, а именно - град Варна. Редовното годишно общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

Решения на общото събрание

Решенията на общото събрание на акционерите на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Решенията на общото събрание относно изменение и допълнение на Устава на дружеството и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаването и намаляването на капитала, преобразуването на дружеството, изборът и освобождаването на членове на съветите, както и назначаването на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

Информационна агенция за разкриване на регулирана информация

Свети Свети Константин и Елена холдинг АД и дъщерните дружества – емитенти на корпоративни облигации Астера I ЕАД и Азалия I ЕАД, имат сключен договор със „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД и през 2021 г. разкриват и оповестяват на обществеността регулирана, вътрешна и друга информация по смисъла на ЗППЦК чрез специализираната финансова медия X3NEWS, достъпна на адрес: http://www.x3news.com/. Финансовите отчети и новините на дружеството-майка и дъщерните дружества- емитенти се оповестяват на български език.

Корпоративно управление

Свети Свети Константин и Елена холдинг АД прилага и спазва Националния кодекс за корпоративно управление, създаден през месец октомври 2007 година и утвърден от Националната комисия по корпоративно управление, последващо изменен през месец февруари 2012 година, месец април 2016 година и месец юли 2021 година, публикуван на сайта на Българска фондова борса. Свети Свети Константин и Елена холдинг АД спазва всички части на Националния кодекс за корпоративно управление. В своята дейност, Свети Свети Константин и Елена холдинг АД се ръководи от националните принципи на корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление и утвърдени с Решение № 850-ККУ/25.11.2021 г. на Комисията за финансов надзор.

Работно време с акционери

Всички настоящи акционери, заинтересувани лица и потенциални инвеститори могат да получат необходимата им информация относно дейността на дружеството и неговите финансови резултати на адрес: к.к. Св. Св. Константин и Елена, административна сграда, вторник и четвъртък от 10 до 16 часа.

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Миглена Янкова Добрева

тел: 052/ 383 949

e-mail: m.dobreva@stconstantine.bg