Предмет на дейност, капитал и инвестиции

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предметът на дейност на дружеството включва: хoтeлиepcтвo, pecтopaтьopcтвo външно-икoнoмичecкa дeйнocт, пpoдaжбa нa cтoки oт внoc и местнo пpoизводствo, opганизиране и пpoвеждане на музикано-артистична дeйност, opгaнизиране на eкскурзии в cтраната и чужбинa; пpeдocтавяне нa транспортни, информационни, комунално-битови, peкламни, cпopтни, aнимационни, културни и дpуги дoпьлнителни уcлуги, cвързани c международния и вътрешен туризъм, туроператорска дeйност и туристическа aгентска дeйност, cлeд пoлучаване на лицeнз, отдаване под наем на активи на дружеството; пpидoбиване, упpaвление, oцeнка и пpoдaжбa на учacтия в бьлгapcки и чуждecтранни дpужecтва, пpидoбиване, упpaвление и пpoдaжбa нa oблигaции, пpидoбиване, oцeнкa и пpoдaжбa нa патенти, oтстъпване на лицeнзии зa изпoлзване нa патенти нa дpужecтва, в кoитo дpужecтвото учaствa, финансиране нa дpужecтва, в кoитo дpужecтвото учaства, отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството.

"Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД извършва следните основни дейности:

  • Осъществяване на инвестиции на територията на страната, чрез създаването на дружества и чрез увеличаване на техния основен капитал.
  • Отдаване по краткосрочни и дългосрочни договори за оперативен лизинг на собствени активи, представляващи туристически и търговски обекти, класифицирани като инвестиционни имоти.
  • Експлоатация на седем морски плажа на територията на к.к. Свети Свети Константин и Елена, четири от които по силата на сключени концесионни договори от 09.08.2018 г., влезли в сила от 01.01.2019 г., и три по силата на сключени договори за наем с Министерство на туризма.
  • Стопанисване на общата инфраструктура в едноименния курортен комплекс. "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД притежава алеите, парковите площи и инфраструктурните съоръжения, поддържа трафопостовете и алейното осветление на територията на курортния комплекс. Курортният комплекс е с утвърдени дългогодишни традиции в предоставяне на туристически услуги със сезонен характер и създава много добри предпоставки за отдих, практикуване на водни спортове, осъществяване на атракционни, културни и други дейности. В комплекса има 7 топли минерални извора, което дава възможност за развитие на балнеолечението целогодишно.
  • Експлоатация на собствен многофункционален комплекс за търговия, услуги и развлечения, с обособени места за отдих, зелени площи и хотелска част, находящ се в центъра на к.к. Свети Свети Константин и Елена – Търговски център „Приморски“. Хотелската част към търговския център – Хотел „Приморски“ разполага с 57 стаи категория 3 звезди.
  • Реализация на строителни проекти, представляващи жилищно строителство, на територията на к.к. "Свети Свети Константин и Елена".
  • Маркетинг и мениджмънт на търговски обекти по силата на сключени договори.
  • Други услуги.

КАПИТАЛ

Основният капитал на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД е 2 309 561 лева, разпределен в 2 309 561 поименни, безналични, обикновени акции с право на глас с номинална стойност 1 лев, които се търгуват на регулирания пазар на ценни книжа - „Българска фондова борса" АД.

С решение на извънредно ОСА на 17 октомври 2003 година е гласувано увеличение на основния капитал, като за всяка съществуваща акция се емитират по 12 права. Настоящият размер е достигнат със записаните 2 085 456 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев за всяка, които са регистрирани с решение на КФН от 31 март 2004 година.

Всички акции на дружеството са от един клас и всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Редът за упражняване на правата по акциите на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД се определя от разпоредбите на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството е с двустепенна система на управление, състояща се от:

Надзорен съвет

Златимир Бориславов Жечев - Председател

Драган Ангелов Драганов - Заместник-председател

Красимир Стефанов Ботушаров - Член

Управителен съвет

Милчо Петков Близнаков - Председател

Елена Косева Косева - Изпълнителен член

Ивелина Кънчева Шабан - Изпълнителен член

Дружеството се представлява заедно от изпълнителните директори Елена Косева Косева и Ивелина Кънчева Шабан.

ИНВЕСТИЦИИ

ДружествоКапитал /в хил. лв/% участие в капиталаДейност
"Астера I" ЕАД3 600100%Хотелиерство, ресторантьорство и СПА услуги
"Карачи" ЕАД6 423100%Хотелиерство, ресторантьорство и СПА услуги
"Азалия I" ЕАД2 050100%Хотелиерство, ресторантьорство и СПА услуги
"Сий Фортрес" ЕАД650100%Управление и отдаване под наем на недвижими имоти
"Аква ерия" ООД925100%Управление и отдаване под наем на недвижими имоти
"Консорциум Марина-Балчик" АД3365%Управление на яхтено пристанище
"Бългериън Голф Съсайъти" ЕООД5100%Реализация на инвестиционни проекти
"Тиона" ЕООД4 028100%Реализация на инвестиционни проекти
"Шабла голф – Ваклино" АД /косвено контролирано/4 05565%Реализация на инвестиционни проекти
"Боровете I" АД /асоциирано предприятие/3 73345%Хотелиерство, ресторантьорство и СПА услуги