Предмет на дейност, капитал и инвестиции

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предметът на дейност на дружеството включва: придобиване и управление на инвестиции в дъщерни дружества, отдаване под наем на собствени активи / туристически и търговски обекти/, поддържане на общата инфраструктура на к.к."Свети Свети Константин и Елена", експлоатация на морски плажове, строителство чрез възлагане на луксозни жилищни сгради, покупко-продажба на стоки, предоставяне на хотелиерски услуги, поддръжка и управление на жилищни комплекси от затворен тип,технически, административни и други услуги.

Курортен комплекс "Свети Свети Константин и Елена" е разположен на 10 км северно от гр. Варна, по пътя Варна - к.к. „Златни пясъци", върху естествена тераса над морето с височина от около 10-15 м, с богата естествена зеленина и многогодишна широколистна гора.

Курортният комплекс е с утвърдени дългогодишни традиции в предоставяне на туристически услуги със сезонен характер и създава много добри предпоставки за отдих, практикуване на водни спортове, осъществяване на атракционни, културни и други дейности. В комплекса има 7 топли минерални извора, което дава възможност за развитие на балнеолечението целогодишно. Бреговата ивица, с която курортният комплекс непосредствено граничи, е с площ от около 14 734 кв.м и средна ширина 36 метра.

В изпълнение на инвестиционната програма на дружеството през 2005 г. на територията на к.к. "Свети Свети Константин и Елена" стартира строителството на два луксозни жилищни комплекса „Хармония" и „Есенсия", предлагащи специално подбрани условия и услуги. На собствениците на жилищата в комплексите са осигурени уют, тишина и спокойствие, без да им липсват всички удобства на град Варна.

„Свети Свети Константин и Елена холинг" АД експлоатира яхтено пристанище Балчик чрез дъщерното си дружество „Консорциум Марина - Балчик" АД на базата на подписан през м.септември 2006 година концесионен договор с Община Балчик, влязъл в сила на 04.12.2006 година. Дружеството завърши всички процедури по изготвянето на документите за сертифициране на яхтеното пристанище в гр. Балчик, както и за придобиване от дружеството на Сертификат за оператор на яхтено пристанище.

КАПИТАЛ

Основният капитал на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД е 2 309 561 лева, разпределен в 2 309 561 поименни, безналични, обикновени акции с право на глас с номинална стойност 1 лев, които се търгуват на регулирания пазар на ценни книжа - „Българска фондова борса" АД.

С решение на извънредно ОСА на 17 октомври 2003 година е гласувано увеличение на основния капитал, като за всяка съществуваща акция се емитират по 12 права. Настоящият размер е достигнат със записаните 2 085 456 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев за всяка, които са регистрирани с решение на КФН от 31 март 2004 година.

Всички акции на дружеството са от един клас и всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Редът за упражняване на правата по акциите на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД се определя от разпоредбите на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството е с двустепенна система на управление, състояща се от:

Надзорен съвет

Златимир Бориславов Жечев - Председател

Драган Ангелов Драганов - Заместник-председател

Красимир Стефанов Ботушаров - Член

Управителен съвет

Милчо Петков Близнаков - Председател

Елена Косева Косева - Изпълнителен член

Ивелина Кънчева Шабан - Изпълнителен член

Дружеството се представлява заедно от изпълнителните директори Елена Косева Косева и Ивелина Кънчева Шабан.

ИНВЕСТИЦИИ

ДружествоКапитал /в хил. лв/Дейност
„Азалия I" ЕАД2 050Хотел Балнео & СПА „Азалия"
„Астера I" ЕАД3 600Хотел & СПА „Астера"
„Бългериън Голф Съсайъти" ЕООД5придобиване и управление на инвестиции в дъщерни дружества
„Тиона " ЕООД5туристическа дейност
„Консорциум Марина-Балчик" АД33яхтено пристанище Балчик
„Карачи" ЕАД2 924Хотел Астор Гардън, Аквахаус Термал & Бийч
АМЦСМП – Аква медика ООД618
Сий Фортрес ЕАД650
Шабла голф – Ваклино АД /косвено контролирано/4 055

На 30 октомври 2019 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията под е направено вписване на еднолично дружество с ограничена отговорност СИЙ САНД ЕООД, ЕИК 205881669. Капиталът на дружеството е в размер на 2 000 лв., разпределени в 2 дяла на стойност 1 000 лв. всеки един от тях. Дъщерното дружество е създадено с учредителна вноска за уставен капитал от едноличния собственик на капитала Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

На 02 октомври 2019 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията са отразени промени в наименованието, предмета на дейност и други обстоятелства по партидата на дъщерното дружество Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ - Аква медика ООД, с ЕИК 103822685. Новото наименование на дружеството е Аква Ерия ООД, с ЕИК 103822685.

На 28 март 2019 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е отразено увеличението на капитала на дъщерното дружество Боровете I ЕАД на 8 600 лв. С приемането на новите акционери е променено наименованието и правната форма, като дружеството от еднолично акционерно се преобразува в акционерно дружество. След тази дата, предвид намалението на участието си в капитала на дружеството до 45%, Свети Свети Константин и Елена холдинг АД отчита инвестицията в „Боровете I“ АД в размер на 3 730 хил.лв. като инвестиция в асоциирано предприятие,

На 22 февруари 2019 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е отразена продажбата на дяловете на емитента в капитала на дъщерното дружество Парк Билд ЕООД.

На 30.09.2011 г. дъщерното дружество „Гранат" ЕООД се преобразува чрез вливане в дъщерното дружество „ Астера I" ЕАД. Преобразуването е вписано по партидите на дружествата праводател и правоприемник в Агенцията по вписвания на 21.10.2011 г

На 26.09.2011 г. дъщерното дружество „Янтар" ЕООД се преобразува чрез промяна в правната форма и променя наименованието си на „Азалия I" ЕАД

На 03.01.2011 г.дъщерното дружество „Аладжио" ЕАД променя наименованието си на „ Астера I" ЕАД