Свикване на редовно общо събрание на акционерите 27-06-2024 г. и материали по дневния ред

Покана за свикване на ОСА на 27.06.2024 г.

Материали по дневния ред:

Годишен финансов отчет за дейността на “Свети Свети Константин и Елена холдинг” АД към 31.12.2023 г. във формат ESEF

Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на “Свети Свети Константин и Елена холдинг” АД към 31.12.2023 г. във формат ESEF

Годишен доклад на Одитния комитет за 2023 г.

Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

Декларации и данни на член на Надзорния съвет

Декларации и данни на член на Надзорния съвет

Декларации и данни на член на Надзорния съвет

Мотивиран доклад на Управителния съвет за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК

Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на “Свети Свети Константин и Елена холдинг” АД, приета от ОСА на 02.09.2020 г.

Проект за изменение на Устава на „Свети Свети Константин и Елена холдинг“ АД

Протокол от заседание на УС за свикване на ОСА на 27.06.2024 г.

Образец на пълномощните:

Образец на пълномощното за акционер физическо лице, утвърден от изпълнителните директори

Образец на пълномощното за акционер физическо лице в Word формат

Образец на пълномощното за акционер юридическо лице, утвърден от изпълнителните директори

Образец на пълномощното за акционер юридическо лице в Word формат