Обекти под наем / Хотел "Росица" - под наем

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на Хотел "Росица", к.к. Св. Св. Константин и Елена

21.08.2018 г. | 13.00 ч

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ- СГРАДА ХОТЕЛ „РОСИЦА”, представляваща сграда с идентификатор 10135.2569.313.3, находящ се в гр. Варна, к. к. Свети Свети Константин и Елена, ведно с прилежащ терен с площ от 1000 кв.м. с басейн
Наемният период е конкретизиран в договора за наем, като същият не обхваща сезон лято 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

„ЗВЕГА“ ЕООД, със седалище в гр. Варна, със седалище и адрес на управление: град Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена“, хотел „Росица"

ОБЯВЯВА

на интересуващите се, че от 13:00 ч. на 21.08.2018 г. в к. к. Свети Свети Константин и Елена, административна сграда, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем с наемодател "ЗВЕГА” ЕООД, ЕИК 103131479, със седалище и адрес на управление: град Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена“, хотел „Росица", на търговски обект - ХОТЕЛ „РОСИЦА”, представляващ сграда с идентификатор 10135.2569.313.3, находящ се в гр. Варна, к. к. Свети Свети Константин и Елена, ведно с прилежащ терен с площ от 1000 кв.м. с басейн, наричан по-долу Обекта. Начална годишна наемна цена – 240 000 лева без ДДС.
Условията на обявените наемни правоотношения се съдържат в проект на договор за наем, който, заедно с останалите характеристики за съответния обект се съдържат в процедурната документация, намираща се в к-т 214, ет.2, административна сграда, к. к. Св. Св. Константин и Елена, които са на разположение на кандидатите от 01.08.2018 година. Всеки кандидат за участие може да я закупи за цена в размер на 50 лева без ДДС за 1 бр. комплект.
Оглед на имота и имуществото може да бъде извършен всеки работен ден до деня предхождащ търга, след предварителна уговорка от 9:00 до 12:00 часа.
За участие, до 3/три/ дни преди датата на търга, кандидатите следва да депозират своите оферти и презентации за съответния обект пред администрацията на дружеството, както и да представят платежен документ за платен, по банковата сметка на дружеството наемодател „ЗВЕГА” ЕООД, депозит за участие в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева, който платежен документ да е с най-късна дата 17.08.2018 г. Условията по заплащане на депозита в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ са уредени, съгласно споразумение за преддоговорни отношения, което кандидатите следва да подпишат и представят най-късно непосредствено преди започването на търга.
Освен приложените доказателства за платен депозит, при подаване на заявлението за участие, се прилагат и следните документи:
- заявление по Образец;
- в случай, че кандидатът се представлява от пълномощник - оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно;
- кратка презентация на кандидата и опитът, който притежава в експлоатацията на търговски обекти и хотели;
-подписан проекто-договор за отдаване под над на обекта;
- подписано споразумение за преддоговорни отношения;
- изискуеми удостоверения.
С подаване на съответните документи всеки кандидат декларира, че е направил оглед и е запознат, и приема състоянието на съответния обект, такова каквото е, както и че приема тръжните условия, и условията на приложения към процедурната документация, проект за договор за наем.
Явният търг се провежда с начална годишна наемна цена от 240 000 лева без ДДС, а стъпката на наддаване е 5 000 /пет хиляди/ лева.
Договорът за наем се сключва с предложилия най-висока цена и този, който има подходящи търговски профил и репутация, бизнес намерения и предложение обезпечения за доброто изпълнение на задълженията си за заплащане на наемни вноски по договора за нем, както и опит в експлоатацията на търговски обекти-хотели. Наемодателят има право да прави преценка и на имущественото състояние и финансова обезпеченост на кандидатите, като договор за наем може да бъде сключен и с лице, което не е предложило най-висока цена, но има добра финансова обезпеченост и/или по-добър опит в експлоатацията на търговски обекти-хотели.
Наемодателят може и да не сключи договор за наем, независимо, че се е явил кандидат/кандидати, ако прецени, че това е нецелесъобразно предвид търговския профил на кандидатите или тяхната финансова обезпеченост.
С избрания съобразно горните критерии кандидат се сключва договор в срок от 3 /три/ дни след провеждане на търга, като платеният депозит за участие се преобразува на авансово заплатена наемна вноска по договора за наем. Спечелилият търга кандидат се задължава да заплати оставащата сума по годишната наемна цена на 3 /три/ вноски по посочената банкова сметка на „ЗВЕГА” ЕООД, IBAN: IBAN: BG89CECB97901006088401 при Централна Кооперативна Банка АД, BIC: CECECBBGSF, съгласно платежния механизъм в проекто-договора за наем.
В случай, че в посочения по-горе 3 /три/ дневен срок спечелилият търга кандидат не подпише договор, „ЗВЕГА” ЕООД сключва договор за наем с втория избран/класиран кандидат, като заплатеният депозит от обявения за спечелил кандидат, но не подписал договора за наем, остава в полза на „ЗВЕГА” ЕООД и не подлежи на възстановяване. В настоящия случай се прилагат разпоредбите на чл.12 от ЗЗД, регламентиращи преддоговoрната отговорност на страните.
Платеният депозит на не спечелилите търга, с изключение на този, който се задържа от дружеството, заплатен от спечелилия търга кандидат, но не подписал договора в срок, се възстановява обратно до 7 /седем/ работни дни по банковата сметка, от която е заплатен депозита.
За справки: 052/383901 
e-mail: office@stconstantine.bg
Настоящият търг се провежда при съответно прилагане на разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГА
1. Съдържание на тръжната документация:
1.1. Проект на договор за наем;
1.2. Подробно описание на обекта, който ще се отдава под наем;
1.3. Декларация за оглед на обекта;
1.4. Декларация за запознаване с тръжната документация и приемане на условията за участие в търга;
1.5. Декларация за участие и внасяне на депозит
1.6. Заявление за участие – по Образец;
1.7. Споразумение за преддоговорни отношения

 

Милена Михайлова