Новини

2019 г.

2018 г.

2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.

2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.

20.12.2019

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ: В изпълнение на Регламент 596 (ЕС)/2014 г. и Наредба №2 на КФН, УС на СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че на 19.12.2019 г. под № 20191219113606 в Търговския регистър при Агенция по вписванията по партидата на дъщерното дружество АЗАЛИЯ I ЕАД с ЕИК 202717688 са отразени следните обстоятелства: нов мандат и промяна в членския състав на СД на дружеството.

Актуален статус на Азалия I ЕАД към 19.12.2019 г.

29.11.2019

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2019г.

26.11.2019

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 26.11.2019 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)№596/2014 с вх.№ 400 от 26.11.2019 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)№596/2014 с вх.№ 399 от 26.11.2019 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)№596/2014 с вх.№ 401 от 26.11.2019 г.

13.11.2019

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 13.11.2019 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС) №596/2014 с вх.№393 от 13.11.2019 г.

11.11.2019

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 11.11.2019 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 с вх.№392 от 11.11.2019 г.

06.11.2019

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 05.11.2019 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 г. с вх.№386 от 05.11.2019 г.

04.11.2019

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 04.11.2019 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 г. с вх.№384 от 04.11.2019 г.

01.11.2019

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 и т. 1.34 от Приложение №9 на Наредба №2 на КФН:
СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че на 30 октомври 2019 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията под № 20191030154040 е направено вписване на еднолично дружество с ограничена отговорност СИЙ САНД ЕООД, ЕИК 205881669. Капиталът на дружеството е в размер на 2 000 лв., разпределени в 2 дяла на стойност 1 000 лв. всеки един от тях. Дъщерното дружество е създадено с учредителна вноска за уставен капитал от едноличния собственик на капитала Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

СИЙ САНД ЕООД вписване в ТР на 30.10.2019 г.

11.10.2019

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 и т.1.34 от Приложение №9 на Наредба №2 на КФН: СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че дъщерното дружество „Амбулатория- Медицински център за специализирана медицинска помощ - Аква Медика“ ООД, ЕИК 103822685, е с ново наименование „Аква Ерия“ ООД, ЕИК 103822685. Промените в наименованието, предмета на дейност и други обстоятелства, са отразени в Търговския регистър при Агенция по вписванията под № 20191002151949.

04.09.2019

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 04.09.2019 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 г. с вх.№ 355 от 04.09.2019 г.

29.08.2019

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2019г.

21.06.2019

Протокол от Общо събрание на акционерите
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 21-06-2019 г.09:00 часа

Протокол от Общото събрание на акционерите
Упражнени гласове чрез представители

05.06.2019

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

 

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 05.06.2019 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД. 

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 с вх.№295 от 05.06.2019 г.

30.05.2019

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2019 г.

23.05.2019

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 23.05.2019 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД. 

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 с вх.№204 от 23.05.2019 г.

 

23.05.2019

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 23.05.2019 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 с вх.№203 от 23.05.2019 г.

 

17.05.2019

Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 21-06-2019 г. от09:00 часа в град Варна 9006 на адрес град варна,к.к.Св.Св.Константин и Елена,хотел Азалия при следния дневен ред: 

Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21.06.2019г. от 09,00ч. в гр. Варна, к.к.Свети свети Константин и Елена, хотел „Азалия”, при следния дневен ред: 1. Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2018г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2018г., консолидирания финансов отчет за 2018г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2018г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2018г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2018г. Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2018г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2018г., консолидирания финансов отчет за 2018г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2018г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2018г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2018г. 2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2018г. Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2018г. 3.Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2018г. Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2018г. 4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. Проект за решение – ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за 2019г. “Дружество за одит и консултации“ ООД с рег. № 037. 5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2018г. Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, като същата не се разпределя и се отнася към балансово перо неразпределена печалба. 6. Приемане на решение за удължаване на мандата на Надзорния съвет. Проект за решение: ОСА удължава мандата на Надзорния съвет с пет години, считано от датата на решението на Общото събрание на акционерите. 7.Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Надзорния съвет и на Управителния съвет. Проект за решение: ОСА приема решение възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет да остават в досегашните си размери. 8. Разни. Пълният текст на дневния ред е публикуван в Поканата за редовното ОСА на 21 юни 2019 година. Допълнителна информация може да получите на тел.+359 52 383940

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник

17.05.2019

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21-06-2019г. от 09:00 часа в град Варна 9006, град Варна,к.к.Св.Св.Константин и Елена,хотел Азалия, при следния дневен ред:

Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21.06.2019г. от 09,00ч. в гр. Варна, к.к.Свети свети Константин и Елена, хотел „Азалия”, при следния дневен ред:
1. Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2018г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2018г., консолидирания финансов отчет за 2018г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2018г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2018г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2018г.
Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2018г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2018г., консолидирания финансов отчет за 2018г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2018г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2018г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2018г.
2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2018г.
Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2018г. 
3.Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2018г.
Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2018г.
4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. 
Проект за решение – ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за 2019г. “Дружество за одит и консултации“ ООД с рег. № 037.
5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2018г. 
Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, като същата не се разпределя и се отнася към балансово перо неразпределена печалба.
6. Приемане на решение за удължаване на мандата на Надзорния съвет.
Проект за решение: ОСА удължава мандата на Надзорния съвет с пет години, считано от датата на решението на Общото събрание на акционерите.
7.Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Надзорния съвет и на Управителния съвет.
Проект за решение: ОСА приема решение възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет да остават в досегашните си размери.
8. Разни. Пълният текст на дневния ред е публикуван в Поканата за редовното ОСА на 21 юни 2019 година. Допълнителна информация може да получите на тел.+359 52 383940

Допълнителна информация може да получите на тел: +359 52 383940.

Прикачени файлове:

Материали

Материали

Материали

Материали

Материали

Материали

Други

Материали

Материали

Материали

Материали

Други

Материали

Материали

Материали

Материали

Материали

Дневен ред

16.05.2019

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 16.05.2019 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596(ЕС)/2014 с вх.№ 196 от 16.05.2019г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596(ЕС)/2014 с вх.№ 195 от 16.05.2019г.

14.05.2019

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 14.05.2019 г. в дружеството e получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД. 

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 с вх.№188 от 14.05.2019 г.

08.05.2019

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 08.05.2019 г. в дружеството e получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 с вх.№ 181 от 08.05.2019 г.

 

30.04.2019

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2019г.

30.04.2019

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.

19.04.2019

Протокол от Общо събрание на акционерите

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 17-04-2019 г.09:00 часа

Упражнени гласове чрез представители

Протокол от Общото събрание на акционерите

02.04.2019

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 02.04.2019 г. в дружеството e получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 с вх.№153 от 02.04.2019 г.

01.04.2019

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ: В изпълнение на Регламент 596 (ЕС)/2014 г. и Наредба №2 на КФН, УС на СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че на 28.03.2019 г. под № 20190328124654 в Търговския регистър при Агенция по вписванията по партидата на дъщерното дружество БОРОВЕТЕ I ЕАД с ЕИК 204605689 е вписано увеличението на капитала до размер от 8 300 хил.лв., разпределен в 8 300 бр. акции с номинал 1000 лв. и преобразуването в акционерно дружество БОРОВЕТЕ I АД.

Прикачени файлове:

ТР статус на Боровете I АД 28.03.2019 г.

01.04.2019 

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.

22.03.2019

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 22.03.2019 г. в дружеството e получено уведомление от ДФ Прайм Асетс в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от ДФ Прайм Асетс по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 с вх.№146 от 22.03.2019 г.

22.03.2019

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 22.03.2019 г. в дружеството e получено уведомление от ДФ Куест Вижън в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от ДФ Куест Вижън по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 с вх.№145 от 22.03.2019 г.

14.03.2019

Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 17-04-2019 г. от09:00 часа в град Варна 9006 на адрес град варна, к.к.Св.Св.Константин и Елена, хотел Азалия при следния дневен ред: 

Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17.04.2019 г. от 09,00 ч. в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена”, хотел „Азалия”, при следния дневен ред: Точка 1: Приемане на решение за изменение на предмета на дейност на дружеството. Проект за решение: ОСА приема решение за изменение на предмета на дейност на дружеството, като предметът на дейност на дружеството е следният: xoтeлиepcтвo, pecтopaтьopcтвo външно-икoнoмичecкa дeйнocт; пpoдaжбa нa cтoки oт внoc и местнo пpoизводствo; opганизиране и пpoвеждане на музикално-артистична дeйност; opгaнизиране на eкскурзии в cтраната и чужбинa; пpeдocтавяне нa транспортни, информационни, комунално-битови, peкламни, cпopтни, aнимационни, културни и дpуги дoпьлнителни уcлуги, cвързани c международния и вътрешен туризъм; туроператорска дeйност и туристическа aгентска дeйност, cлeд пoлучаване на лицeнз; отдаване под наем на активи на дружеството; пpидoбиване, упpaвление, oцeнка и пpoдaжбa на учacтия в бьлгapcки и чуждecтранни дpужecтва; пpидoбиване, упpaвление и пpoдaжбa нa oблигaции; пpидoбиване, oцeнкa и пpoдaжбa нa патенти, oтстъпване на лицeнзии зa изпoлзване нa патенти нa дpужecтва, в кoитo дpужecтвото учaствa; финансиране нa дpужecтва, в кoитo дpужecтвото учaства, отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството. Точка 2. Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството. Проект за решение - ОСА приема изменения на Устава на дружеството, както следва: Разпоредбата на чл.3, ал.2 придобива следното съдържание: Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса на управление на дружеството, единният идентификационен код и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството; Разпоредбата на чл.чл.4, ал.1 придобива следното съдържание: Предметът на дейност на дружеството е: xoтeлиepcтвo, pecтopaтьopcтвo външно-икoнoмичecкa дeйнocт; пpoдaжбa нa cтoки oт внoc и местнo пpoизводствo; opганизиране и пpoвеждане на музикално-артистична дeйност; opгaнизиране на eкскурзии в cтраната и чужбинa; пpeдocтавяне нa транспортни, информационни, комунално-битови, peкламни, cпopтни, aнимационни, културни и дpуги дoпьлнителни уcлуги, cвързани c международния и вътрешен туризъм; туроператорска дeйност и туристическа aгентска дeйност, cлeд пoлучаване на лицeнз; отдаване под наем на активи на дружеството; пpидoбиване, упpaвление, oцeнка и пpoдaжбa на учacтия в бьлгapcки и чуждecтранни дpужecтва; пpидoбиване, упpaвление и пpoдaжбa нa oблигaции; пpидoбиване, oцeнкa и пpoдaжбa нa патенти, oтстъпване на лицeнзии зa изпoлзване нa патенти нa дpужecтва, в кoитo дpужecтвото учaствa; финансиране нa дpужecтва, в кoитo дpужecтвото учaства, отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството; Разпоредбата на чл.4, ал.2, т.2.3 се редактира по следния начин: Придобиването на акции от дружества за недвижими имоти се допуска; Разпоредбата на чл.11, ал.3 придобива следното съдържание: Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с 3/4 мнозинство от гласовете на представените на заседанието поименни акции............ Пълният текст на дневния ред е публикуван в поканата за извънредното Общо събрание на акционерите на 17.04.2019 г. Допълнителна информация на тел. +359 52 383940.

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *

14.03.2019

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17-04-2019г. от 09:00 часа в град Варна 9006, град Варна, к.к.Св.Св.Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред:

Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17.04.2019 г. от 09,00 ч. в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена”, хотел „Азалия”, 
при следния дневен ред:
Точка 1: Приемане на решение за изменение на предмета на дейност на дружеството.
Проект за решение: ОСА приема решение за изменение на предмета на дейност на дружеството, като предметът на дейност на дружеството е следният: xoтeлиepcтвo, pecтopaтьopcтвo външно-икoнoмичecкa дeйнocт; пpoдaжбa нa cтoки oт внoc и местнo пpoизводствo; opганизиране и пpoвеждане на музикално-артистична дeйност; opгaнизиране на eкскурзии в cтраната и чужбинa; пpeдocтавяне нa транспортни, информационни, комунално-битови, peкламни, cпopтни, aнимационни, културни и дpуги дoпьлнителни уcлуги, cвързани c международния и вътрешен туризъм; туроператорска дeйност и туристическа aгентска дeйност, cлeд пoлучаване на лицeнз; отдаване под наем на активи на дружеството; пpидoбиване, упpaвление, oцeнка и пpoдaжбa на учacтия в бьлгapcки и чуждecтранни дpужecтва; пpидoбиване, упpaвление и пpoдaжбa нa oблигaции; пpидoбиване, oцeнкa и пpoдaжбa нa патенти, oтстъпване на лицeнзии зa изпoлзване нa патенти нa дpужecтва, в кoитo дpужecтвото учaствa; финансиране нa дpужecтва, в кoитo дpужecтвото учaства, отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството.

Точка 2. Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството.
Проект за решение - ОСА приема изменения на Устава на дружеството, както следва: 
Разпоредбата на чл.3, ал.2 придобива следното съдържание: Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса на управление на дружеството, единният идентификационен код и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството; Разпоредбата на чл.чл.4, ал.1 придобива следното съдържание: Предметът на дейност на дружеството е: xoтeлиepcтвo, pecтopaтьopcтвo външно-икoнoмичecкa дeйнocт; пpoдaжбa нa cтoки oт внoc и местнo пpoизводствo; opганизиране и пpoвеждане на музикално-артистична дeйност; opгaнизиране на eкскурзии в cтраната и чужбинa; пpeдocтавяне нa транспортни, информационни, комунално-битови, peкламни, cпopтни, aнимационни, културни и дpуги дoпьлнителни уcлуги, cвързани c международния и вътрешен туризъм; туроператорска дeйност и туристическа aгентска дeйност, cлeд пoлучаване на лицeнз; отдаване под наем на активи на дружеството; пpидoбиване, упpaвление, oцeнка и пpoдaжбa на учacтия в бьлгapcки и чуждecтранни дpужecтва; пpидoбиване, упpaвление и пpoдaжбa нa oблигaции; пpидoбиване, oцeнкa и пpoдaжбa нa патенти, oтстъпване на лицeнзии зa изпoлзване нa патенти нa дpужecтва, в кoитo дpужecтвото учaствa; финансиране нa дpужecтва, в кoитo дpужecтвото учaства, отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството; Разпоредбата на чл.4, ал.2, т.2.3 се редактира по следния начин: Придобиването на акции от дружества за недвижими имоти се допуска; Разпоредбата на чл.11, ал.3 придобива следното съдържание: Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с 3/4 мнозинство от гласовете на представените на заседанието поименни акции; Разпоредбата на чл.11, ал.4 придобива следното съдържание: Управителният съвет има право, в срок до 5 години от вписване на настоящото изменение на Устава, да увеличава капитала с размер на увеличението до 15 000 000 /петнадесет милиона/ лева чрез издаване на нови емисии обикновени или привилегировани поименни акции. Решенията се приемат от Управителния съвет с одобрението на Надзорния съв

Материали *

Други

Други

Дневен ред

01.03.2019

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2018 г. 

28.02.2019

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ: В изпълнение на Регламент 596(ЕС)/2014 г. и Наредба №2 на КФН, УС на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД уведомява, че на 22.02.2019 г. под № 20190222150800 в Търговския регистър при Агенция по вписванията е отразена продажбата на дружествените дялове на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД в капитала на дъщерното дружество Парк Билд ЕООД с ЕИК 131577613.

30.01.2019

 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2018г. 

 

28.11.2018

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 28.11.2018 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014 с вх.№406 от 28.11.2018 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014 с вх.№407 от 28.11.2018 г.

26.11.2018

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 26.11.2018 г. в дружеството e получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014 с вх.№402 от 26.11.2018 г.

15.11.2018

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 15.11.2018 г. в дружеството e получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014 с вх.№383 от 15.11.2018 г.

06.11.2018

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 19.10.2018 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД. 

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014 с вх.№372 от 06.11.2018 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014 с вх.№373 от 06.11.2018 г.

30.10.2018

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2018г. 

19.10.2018 

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 19.10.2018 г. в дружеството e получено уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014 с вх.№354 от 19.10.2018 г.

18.10.2018 

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 18.10.2018 г. в дружеството e получено уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014 с вх.№350 от 18.10.2018 г.

 

16.10.2018

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 и т.1.34 от Приложение №9 на Наредба №2 на КФН:
СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че чрез апорт на собствени активи от дружеството-майка СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД е направено увеличение на капитала на дъщерното дружество БОРОВЕТЕ I ЕАД с ЕИК 204605689. След увеличението, дъщерното дружество е с капитал от 3 730 000 лв., разпределен в 3 730 броя обикновени поименни акции с номинална стойност 1000 лв. всяка една от тях. Новото обстоятелство е отразено по партидата на БОРОВЕТЕ I ЕАД в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 11.10.2018 г. под № 20181011114225.

Прикачени файлове:

Боровете I ЕАД Удост. актуално състояние ТР

Вписване апорт в ТР №20181011114225

 

14.09.2018

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 14.09.2018 г. в дружеството e получено уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014 с вх.№328 от 14.09.2018 г.

 

30.08.2018

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 11:40

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 30.08.2018 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014 с вх.№319 от 30.08.2018 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014 с вх.№320 от 30.08.2018 г.

 

29.08.2018

 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2018г. 

28.08.2018

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 28.08.2018 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014 с вх.№314 от 28.08.2018 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от регламент 596/2014 с вх.№315 от 28.08.2018 г.

 

23.08.2018

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 22.08.2018 г. в дружеството е получено уведомление от М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД по чл.19 от Регламент 596/2014 с вх.№309 от 22.08.2018 г.

 

21.08.2018

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 21.08.2018 г. в дружеството е получено уведомление от М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД по чл.19 от Регламент 596/2014 с вх.№307 от 21.08.2018 г.

 

20.08.2018

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 20.08.2018 г. в дружеството е получено уведомление от М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД по чл.19 от Регламент 596/2014 с вх.№305 от 20.08.2018 г..

30.07.2018

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен индивидуален отчет за Второ тримесечие на 2018 г.

18.07.2018

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 18.07.2018 г. в дружеството е получено уведомление от М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД по чл.19 от Регламент 596/2014 с вх.№271 от 18.07.2018 г.

10.07.2018

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 10-07-2018 10:52
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 10.07.2018 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014 с вх.№261 от 10.07.2018 г.
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014 с вх.№260 от 10.07.2018 г.

 

29.06.2018

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 29.06.2018 г. в дружеството е получено уведомление от М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД по чл.19 от Регламент 596/2014 г. с вх.№ 249 от 29.06.2018 г.

 

22.06.2018

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 21-06-2018 г.09:00 часа

Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите (.pdf 2.96 MB)
Упражнени гласове чрез представители (.pdf 259 KB)

05.06.2018

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 05.06.2018 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014 с вх.№ 222 от 05.06.2018 г.

04.06.2018

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 04.06.2018 г. в дружеството е получено уведомление от М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД по чл.19 от Регламент 596/2014г. с вх.№ 221 от 04.06.2018 г.

30.05.2018

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2018 г.

28.05.2018

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 28-05-2018 11:48
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 28.05.2018 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014 с вх.№ 209 от 28.05.2018 г.
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014 с вх.№ 210 от 28.05.2018 г.

 

18.05.2018

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 21-06-2018 г. от09:00 часа в град Варна 9006 на адрес град Варна, к.к. Св.Св.Константин и Елена, хотел Азалия при следния дневен ред:

Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21.06.2018 г. от 09,00 ч. в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена”, хотел „Азалия”, при следния дневен ред: 1. Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2017 г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2017 г., консолидирания финансов отчет за 2017 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2017 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2017 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2017 г. Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2017 г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2017 г., консолидирания финансов отчет за 2017 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2017 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2017 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2017 г. 2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г. 3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2017 г. Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2017 г. 4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. Проект за решение – ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за 2018 г. “Дружество за одит и консултации ООД” с рег. № 037. 5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2017 г. Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, като същата не се разпределя и се отнася към балансово перо неразпределена печалба. 6. Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Надзорния съвет и на Управителния съвет. Проект за решение - ОСА приема решение възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет да остават в досегашните си размери. 7. Изслушване и приемане на мотивиран доклад на Управителния съвет за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК и овластяване на представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК относно встъпване на дружеството в дълг като солидарен длъжник по договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-2293/02.03.2018 г., с кредитополучател „Карачи”ЕАД, ЕИК 203295839, със следния предмет на сделката: Предмет: встъпване на дружеството в дълг като солидарен длъжник по договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-2293/02.03.2018 г., с кредитополучател „Карачи” ЕАД, ЕИК 203295839 Срок на договора - до 21.10.2027 година. Размер на кредита: 4 890 000 /четири милиона осемстотин и деветдесет хиляди/ лева Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява представения от Управителния съвет мотивиран доклад по чл.114 а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК. Овластява представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК относно встъпване в дълг като солидарен длъжник по договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-2293/02.03.2018 г., с кредитополучател „Карачи”ЕАД, ЕИК 20329

Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник 
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник 

 

18.05.2018

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21-06-2018г. от 09:00 часа в град Варна 9006, град Варна, к.к. Св.Св.Константин и Елена,хотел Азалия, при следния дневен ред:

Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21.06.2018 г. от 09,00 ч. в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена”, хотел „Азалия”, при следния дневен ред:
1. Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2017 г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2017 г., консолидирания финансов отчет за 2017 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2017 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2017 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2017 г.
Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2017 г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2017 г., консолидирания финансов отчет за 2017 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2017 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2017 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2017 г.
2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.
Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.
3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2017 г.
Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2017 г. 4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.
Проект за решение – ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за 2018 г. “Дружество за одит и консултации ООД” с рег. № 037.
5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2017 г.
Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, като същата не се разпределя и се отнася към балансово перо неразпределена печалба.
6. Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Надзорния съвет и на Управителния съвет.
Проект за решение - ОСА приема решение възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет да остават в досегашните си размери.
7. Изслушване и приемане на мотивиран доклад на Управителния съвет за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК и овластяване на представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК относно встъпване на дружеството в дълг като солидарен длъжник по договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-2293/02.03.2018 г., с кредитополучател „Карачи”ЕАД, ЕИК 203295839, със следния предмет на сделката:
Предмет: встъпване на дружеството в дълг като солидарен длъжник по договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-2293/02.03.2018 г., с кредитополучател „Карачи” ЕАД, ЕИК 203295839
Срок на договора - до 21.10.2027 година.
Размер на кредита: 4 890 000 /четири милиона осемстотин и деветдесет хиляди/ лева
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява представения от Управителния съвет мотивиран доклад по чл.114 а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК.
Овластява представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК относно встъпване в дълг като солидарен длъжник по договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-2293/02.03.2018 г., с

Прикачени файлове:
Материали (.pdf 2.92 MB)
Дневен ред (.pdf 2.34 MB)
Други (.pdf 1.38 MB
Материали (.pdf 930 KB)
Материали (.pdf 328 KB)
Материали (.pdf 1.54 MB)
Други (.pdf 1.40 MB)
Материали (.pdf 1.65 MB)
Материали (.pdf 7.48 MB)
Материали (.pdf 2.50 MB)
Материали (.pdf 3.10 MB)
Материали (.pdf 7.00 MB)
Материали (.pdf 6.60 MB)
Материали (.pdf 758 KB)
Материали (.pdf 6.17 MB)

17.05.2018

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 17.05.2018 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014 с вх.№ 184 от 17.05.2018 г.

10.05.2018

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 10.05.2018 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх.№173 от 10.05.2018 г.

30.04.2018

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017 г.

 

30.04.2018

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018 г.

 

25.04.2018

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 25.04.2018 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС) 596/2014 с вх.№165 от 25.04.2018 г.

25.04.2018

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 25.04.2018 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 вх.№162 от 25.04.2018 г.
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 вх.№161 от 25.04.2018 г.

18.04.2018

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 18.04.2018 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 вх.№145 от 18.04.2018 г.

13.04.2018

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 13.04.2018 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 вх.№ 139 от 13.04.2018 г.

02.04.2018

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 02-04-2018 10:30
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 02.04.2018 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 вх.№123 от 02.04.2018 г. (.pdf 2.81 MB)

31.03.2018

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017 г.

23.03.2018

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ съгласно Приложение №9, т.1.34 от Наредба №2 на КФН:
СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че на 22.03.2018 г. под № 20180322120949 е направено вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията на еднолично акционерно дружество с наименование „СИЙ ФОРТРЕС” ЕАД, ЕИК 205050468. Капиталът на дружеството е в размер на 649 700 лв., разпределен в 6 497 бр. поименни акции с номинал 100 лв. Създадено е чрез апорт от Свети Свети Констатин и Елена холдинг АД на собствен недвижим имот, находящ се в гр. Варна, к.к. Св.Св.Константин и Елена, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2569.306

Прикачени файлове:
Вписване на СИЙ ФОРТРЕС ЕАД в ТР 22.03.2018 г.
Статус СИЙ ФОРТРЕС ЕАД ТР 22.03.2018 г.

14.03.2018

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 14.03.2018 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС) 596/2014 с вх.№ 86 от 14.03.2018 г.

09.03.2018

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 09-03-2018 15:21
УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 и т.1.34 от Приложение №9 на Наредба №2 на КФН:
СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че от 06 март 2018 г. дружеството „ ТУРИМПЕКС-К.М.“ ООД с ЕИК 103822685 е с ново наименование „Амбулатория- Медицински център за специализирана медицинска помощ - Аква Медика“ ООД. Промените в наименованието, предмета на дейност, адреса на управление и други обстоятелства, са отразени в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 06.03.2018 г. под № 20180306151216.

Прикачени файлове:
Актуално състояние ТР 06.03.2018

 

09.03.2018

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 09.03.2018 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС) 596/2014 с вх.№ 75/09.03.2018 г.

01.03.2018

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2017 г.

26.02.2018

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 26.02.2018 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС) 596/2014 вх.№ 60/26.02.2018 г.

21.02.2018

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 20-02-2018 10:57
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 20.02.2018 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС) 596 /2014г. вх.№ 53/20.02.2018 г.

01.02.2018

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 01-02-2018 17:20
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 01.02.2018 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014вх.№ 36/01.02.2018 г.

31.01.2018

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2017 г.

13.12.2017

УВЕДОМЛЕНИЕ по реда на чл.114 а, ал.7 от ЗППЦК: СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява относно сключена сделка от дъщерното дружество АЗАЛИЯ I ЕАД с ЕИК 201717688 по чл.114, ал.3 от ЗППЦК – вписан в Служба по вписванията при Агенция по вписванията – Варна Нотариален акт за договорна ипотека №43, том XII, дело № 18171/17, вх.рег.№ 34395, дв.вх.регистър 34091 от 11.12.2017 г.

 

30.11.2017

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 30.11.2017 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 вх.№ 334/30.11.2017 г.

29.11.2017

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2017 г.

27.11.2017

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 27-11-2017 11:52
УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 и т.1.34 от Приложение №9 на Наредба №2 на КФН:
СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че чрез апорт на собствени активи от дружеството-майка Свети Свети Констатин и Елена холдинг АД е направено увеличение на капитала на дъщерното дружество КАРАЧИ ЕАД. След увеличението, дъщерното дружество КАРАЧИ ЕАД е с капитал от 2 923 000 лв., разпределен в 29 230 бр. поименни акции с номинал 100 лв. Новото обстоятелство е отразено по партидата на КАРАЧИ ЕАД с ЕИК 203295839 в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 22.11.2017 г. под № 20171122153112.

Прикачени файлове:
КАРАЧИ ЕАД ТР 22.11.2017 г.

02.11.2017

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 02.11.2017 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 вх.№305 от 02.11.2017 г.

31.10.2017

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС) 596/2014 на ЕП и на Съвета: На 31.10.2017 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД, в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014 вх.№302 от 31.10.2017 г.

30.10.2017

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2017 г.

19.10.2017

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 19-10-2017 10:04
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 18.10.2017 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД, в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.
Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД вх.№292/18.10.2017 по чл.19 от Регл.596/2014
Уведомление от Холдинг Варна АД вх.№293/18.10.2017 по чл.19 от Регл.596/2014

05.09.2017

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 05.09.2017 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД, в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД чл.19 Регл.596 вх.№268/05.09.2017
Уведомление от Холдинг Варна АД чл.19 Регл.596 вх.№267/05.09.2017

31.08.2017

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 31.08.2017 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД, в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014

29.08.2017

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2017 г.

29.08.2017

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 29-08-2017 14:31
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 29.08.2017 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД, в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД чл.19 Регл.596 вх.№ 255/29.08.2017
Уведомление от Холдинг Варна АД чл.19 Регл.596 вх.№ 256/29.08.2017

23.08.2017

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 23.08.2017 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД, в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014

21.08.2017

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета:На 21.08.2017 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД, в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014

 

07.08.2017

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета:На 07.08.2017 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД, в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна по чл.19 от Регламент 596/2014

31.07.2017
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017 г.

31.07.2017

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета:На 31.07.2017 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД, в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014

19.07.2017

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета:На 19.07.2017 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД, в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014

03.04.2017

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета:На 30.06.2017 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД, в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014

16.06.2017

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 15-06-2017 г.10:00 часа

Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите (.pdf 3.69 MB)
Упражнени гласове чрез представители (.pdf 851 KB)

31.05.2017

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2017 г.

26.05.2017

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 26-05-2017 09:55
УВЕДОМЛЕНИЕ съгласно т.1.34 от Приложение №9 на Наредба №2 на КФН:
СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че на 23.05.2017 г. под № 20170523113957 е направено вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията на еднолично акционерно дружество „БОРОВЕТЕ I" ЕАД с ЕИК 204605689.Дружеството е с капитал в размер на 3 530 000 лв., разпределен на 3 530 бр. поименни акции с номинал 1 000 лв. Създадено е чрез апорт от Свети Свети Констатин и Елена холдинг АД на собствен недвижим имот, находящ се в гр.Варна, к.к.Св.Св.Константин и Елена, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2569.100.

Прикачени файлове:
Удостоверение ТР за БОРОВЕТЕ I ЕАД
Вписване на БОРОВЕТЕ I ЕАД в Търговския регистър

 

12.05.2017

Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 12-05-2017 11:27
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 15-06-2017 г. от10:00 часа в град Варна 9006 на адрес град Варна, к.к.Св.Св.Константин и Елена, хотел Азалия при следния дневен ред:

Управителният съвет на “СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.06.2017 год. от 10,00 ч. в гр. Варна, к.к. “Свети Свети Константин и Елена”, хотел “Азалия”, при следния дневен ред: 1.Разглеждане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г., годишния финансов отчет за 2016 г., годишния доклад за дейността за 2016 г., консолидирания отчет за 2016 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2016 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2016 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2016 г. Проект за решение-ОСА приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г., годишния финансов отчет за 2016 г., годишния доклад за дейността за 2016 г., консолидирания отчет за 2016 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2016 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2016 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2016 г. 2. Разглеждане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.; Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите. 3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2016 г. Проект за решение-ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2016 г. 4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. Проект за решение – ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за 2017 г. “Дружество за одит и консултации ООД” с рег.№ 037 5.Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2016 г. Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, като същата не се разпределя и се отнася към балансовото перо неразпределена печалба. 6.Обсъждане на предложение и приемане на решение за промяна на възнагражденията на Управителния съвет. Проект за решение:ОСА приема решение за промяна на възнагражденията на Управителния съвет, съобразно решението на Общото събрание на акционерите. 7.Обсъждане на предложение и приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Одитния комитет Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност членовете на Одитния комитет: Лиляна Петрова Попова, Теменужка Иванова Страшимирова и Цветелина Петрова Иванова 8. Приемане на решение за избор на одитен комитет и определяне на мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет Проект за решение: ОСА избира одитен комитет в състав: Илко Колев Запрянов, Галина Тодорова Дончева и Елена Илиева Пенева. Определя мандат на избрания одитен комитет за срок от 3 години, считано от датата на избора му, с възнаграждение, съобразно решението на Общото събрание на акционерите. 9.Приемане на статут на Одитния комитет съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Проект за решение: ОСА приема статут на Одитния комитет 10.Изслушване и приемане на мотивиран доклад на Управителния съвет за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК и овластяване на представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК относно встъпване на дружеството в дълг като солидарен длъжник по договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-1822/05.08.2016 г., с к

Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник (.pdf 1.08 MB)
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник (.pdf 614 KB)

12.05.2017

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 12-05-2017 11:07
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15-06-2017г. от 10:00 часа в град Варна 9006, град Варна,к.к.Св.Св.Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред:

Управителният съвет на “СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.06.2017 год. от 10,00 ч. в гр. Варна, к.к. “Свети Свети Константин и Елена”, хотел “Азалия”, при следния дневен ред:
1.Разглеждане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г., годишния финансов отчет за 2016 г., годишния доклад за дейността за 2016 г., консолидирания отчет за 2016 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2016 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2016 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2016 г.
Проект за решение-ОСА приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г., годишния финансов отчет за 2016 г., годишния доклад за дейността за 2016 г., консолидирания отчет за 2016 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2016 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2016 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2016 г.
2. Разглеждане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.;
Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.
3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2016 г.
Проект за решение-ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2016 г.
4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г.
Проект за решение – ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за 2017 г. “Дружество за одит и консултации ООД” с рег.№ 037
5.Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2016 г.
Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, като същата не се разпределя и се отнася към балансовото перо неразпределена печалба.
6.Обсъждане на предложение и приемане на решение за промяна на възнагражденията на Управителния съвет.
Проект за решение:ОСА приема решение за промяна на възнагражденията на Управителния съвет, съобразно решението на Общото събрание на акционерите.
7.Обсъждане на предложение и приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Одитния комитет
Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност членовете на Одитния комитет: Лиляна Петрова Попова, Теменужка Иванова Страшимирова и Цветелина Петрова Иванова

8. Приемане на решение за избор на одитен комитет и определяне на мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет
Проект за решение: ОСА избира одитен комитет в състав: Илко Колев Запрянов, Галина Тодорова Дончева и Елена Илиева Пенева. Определя мандат на избрания одитен комитет за срок от 3 години, считано от датата на избора му, с възнаграждение, съобразно решението на Общото събрание на акционерите.
9.Приемане на статут на Одитния комитет съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит.
Проект за решение: ОСА приема статут на Одитния комитет
10.Изслушване и приемане на мотивиран доклад на Управителния съвет за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК и овластяване на предст

Прикачени файлове:
Дневен ред (.pdf 1.08 MB)
Материали (. pdf 2.20 MB)
Материали (.pdf 768 KB)
Материали (.pdf 1.97 MB)
Други (.pdf 1.74 MB)
Материали (.pdf 1.56 MB)
Материали (.pdf 1.19 MB)
Материали (.pdf 5.78 MB)
Материали (.pdf 6.88 MB)
Материали (.pdf 6.17 MB)
Материали (.pdf 2.11 MB)
Материали (.pdf 1.95 MB)
Материали (.pdf 1.04 MB)
Материали (.pdf 966 KB)
Материали (.pdf 1.92 MB)
Материали (.pdf 2.86 MB)
Материали (.pdf 2.16 MB)
Материали (.pdf 1.20 MB)

05.05.2017

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета:
На 05.05.2017 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД, в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от регламент 596/2014

04.05.2017

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета:
На 04.05.2017 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД, в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014

 

03.05.2017

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета:
На 02.05.2017 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД, в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014

02.05.2017

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017 г.

01.05.2017

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016 г.

25.04.2017

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 25-04-2017 10:59
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.148б от ЗППЦК във връзка с постъпило уведомление по чл.145 ал.1 от ЗППЦК за значително дялово участие:На 24.04.2017 г. в дружеството е получено уведомление от Рентапарк ЕООД във връзка с преминаване на дялово участие. В следствие на сключени сделки, Рентапарк ЕООД притежава 6.93 % от правата на глас в Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Рентапарк ЕООД по чл.145 ал.1 от ЗППЦК

25.07.2017

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета:На 24.04.2017 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД, в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014

20.04.2017

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 20.04.2017 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД, в изпълнение на задължение по чл. 19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596/2014

10.04.2017

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.148б от ЗППЦК във връзка с постъпило уведомление по чл.145 ал.1 от ЗППЦК за значително дялово участие: На 07.04.2017 г. в дружеството е получено уведомление от Рентапарк ЕООД във връзка с преминаване на дялово участие. В следствие на сключени сделки, Рентапарк ЕООД притежава 10.96 % от правата на глас в Свети Свети Константин и Елена холдинг АД
Прикачени файлове:
Уведомление от Рентапарк ЕООД по чл.145, ал.1 от ЗППЦК (.pdf 890 KB)

10.04.2017

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 ал.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 07.04.2017 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД, в изпълнение на задължение по чл. 19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.
Прикачени файлове:
Уведомление от Холдинг Варна АД (.pdf 2.29 MB)

31.03.2017

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31.12.2016 г.

28.02.2017

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016 г.

31.01.2017

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2016 г.

05.01.2017

В Свети Свети Константин и Елена холдинг АД е получено Уведомление от Холдинг Варна АД съгласно чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС.

30.11.2016

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2016 г.

11.11.2016

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 
Уведомление от Св.Св.Константин и Елена холдинг АД относно промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството:
В изпълнение разпоредбите на чл.100ш,ал.1,т.2 от ЗППЦК УВЕДОМЯВАМЕ, че с решение на извънредното ОСА на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД от 01.11.2016 г. е променен състава на Надзорния съвет на дружеството. От длъжността заместник председател на Надзорния съвет е освободен Николай Божидаров Николаев. На негово място е избран Веселин Райчев Моров. Промяната в състава на Надзорния съвет е вписана в Агенцията по вписванията на 07.11.2016 г. под № 20161107154848.

Прикачени файлове:
Удост.ТР вписана промяна в НС (.pdf 1.98 MB)
ТР вписана промяна в НС (.pdf 172 KB)

01.11.2016

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 01-11-2016 г. от 09:00 часа

Протокол от Общото събрание на акционерите (.pdf 1.09 MB)
Упражнени гласове чрез представители (.pdf 832 MB)

31.10.2016

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2016 г.

30.09.2016

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.

ОСА ще се проведе на 01-11-2016 г. от 09:00 часа в град Варна 9006 на адрес град Варна, к.к. Св.Св.Константин и Елена, хотел Азалия при следния дневен ред:

Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна, на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 01.11.2016 год. от 09,00 ч. в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена”, хотел “Азалия”, при следния дневен ред: 1. Разглеждане на предложение и приемане на решение за освобождаване на Николай Божидаров Николаев като член на Надзорния съвет на дружеството и избор на Веселин Райчев Моров за член на Надзорния съвет на дружеството.Проект за решение: ОСА освобождава Николай Божидаров Николаев като член на Надзорния съвет на дружеството. Избира Веселин Райчев Моров за член на Надзорния съвет на дружеството. 2. Разни. Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 08,30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ и чл.115, ал.12 от ЗППЦК, събранието ще се проведе на 18.11.2016 г., в 09,00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223 а от ТЗ. Пълният текст на дневния ред е публикуван в поканата за извънредното ОСА на 01.11.2016 г. Допълнителна информация можете да получите на тел.+359 52 383940.

Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник (.pdf 662 KB)
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник (.pdf 177 KB)

30.09.2016

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 01-11-2016г. от 09:00 часа в град Варна 9006, град Варна, к.к. Св.Св.Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред:

Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна, на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 01.11.2016 год. от 09,00 ч. в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена”, хотел “Азалия”, при следния дневен ред:
1. Разглеждане на предложение и приемане на решение за освобождаване на Николай Божидаров Николаев като член на Надзорния съвет на дружеството и избор на Веселин Райчев Моров за член на Надзорния съвет на дружеството.Проект за решение: ОСА освобождава Николай Божидаров Николаев като член на Надзорния съвет на дружеството. Избира Веселин Райчев Моров за член на Надзорния съвет на дружеството.
2. Разни.
Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 08,30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ и чл.115, ал.12 от ЗППЦК, събранието ще се проведе на 18.11.2016 г., в 09,00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223 а от ТЗ.
Пълният текст на дневния ред е публикуван в поканата за извънредното ОСА на 01.11.2016 г.
Допълнителна информация можете да получите на тел.+359 52 383940.


Допълнителна информация може да получите на тел: +359 52 383 940

Прикачени файлове:
Материали (.pdf 199 KB)
Материали (.pdf 214 KB)
Материали (.pdf 388 KB)
Дневен ред (.pdf 662 KB)
Материали (.pdf 361 KB)
Материали (.pdf 729 KB)

29.08.2016

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2016 г.

29.07.2016

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2016 г.

12.07.2016

Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение 9 т.1.31 от Наредба 2 на КФН: УС на дружеството – емитент уведомява, че съгласно Договор за покупко-продажба от 04.07.2016 г., след решение на УС и НС, СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД купува от ТИОНА ЕООД 12 160 броя акции в капитала на Карачи АД. След покупката на акциите, СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД става едноличен собственик на капитала на КАРАЧИ ЕАД. Новото обстоятелство е отразено по партидата на КАРАЧИ EAД с ЕИК 203295839 в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 11.07.2016 г. под №20160711140358.
Прикачени файлове:
КАРАЧИ ЕАД статус ТР 11.07.2016 г. (.pdf 935 KB)
КАРАЧИ ЕАД ТР вписване промяна 11.07.2016 г. (.pdf 374 KB)

24.06.2016

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 24-06-2016 г.10:30 часа
Упражнени гласове чрез представители (.pdf 526 KB)
Протокол от Общото събрание на акционерите (.pdf 2,17 MB)

31.05.2016

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2016 г.

20.05.2016

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 24-06-2016 г. от10:30 часа в град Варна 9006 на адрес град Варна, к.к.Св.Св.Константин и Елена, хотел Азалия при следния дневен ред:

Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна, на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24.06.2016 год. от 10:30 ч. в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена”, хотел „Азалия”, при следния дневен ред:
1. Разглеждане доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г., годишния финансов отчет за 2015 г., годишния доклад за дейността за 2015 г., консолидирания финансов отчет за 2015 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2015 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2015 г., доклада за прилагане политиката за възнагражденията за 2015 г. и доклада на одитния комитет за 2015 г.
2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.
3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2015 г.
4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г.
5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2015 г.
6. Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне възнагражденията на Надзорния съвет и Управителния съвет.
7. Разни.
Пълният текст на дневния ред е публикуван в Поканата за редовното ОСА на 24.06.2016 г. Допълнителна информация можете да получите на тел. +359 52 383940.

Прикачени файлове:

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *

 

20.05.2016

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24-06-2016г. от 10:30 часа в град Варна 9006, град Варна, к.к. Св.Св.Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред:

Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна, на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24.06.2016 год. от 10:30 ч. в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена”, хотел „Азалия”, при следния дневен ред:
1. Разглеждане доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г., годишния финансов отчет за 2015 г., годишния доклад за дейността за 2015 г., консолидирания финансов отчет за 2015 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2015 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2015 г., доклада за прилагане политиката за възнагражденията за 2015 г. и доклада на одитния комитет за 2015 г.
2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.
3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2015 г.
4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г.
5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2015 г.
6. Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне възнагражденията на Надзорния съвет и Управителния съвет.
7. Разни.
Пълният текст на дневния ред е публикуван в Поканата за редовното ОСА на 24.06.2016 г. Допълнителна информация можете да получите на тел. +359 52 383940.

 

Материали (.pdf 1,41 MB)
Материали (.pdf 1,39 MB)
Материали (.pdf 1,31 KB)
Материали (.pdf 1,61 MB)
Други (.pdf 1,11 MB)
Дневен ред (.pdf 1,47 MB)
Материали (.pdf 6,41 MB)
Материали (.pdf 2,06 MB)
Материали (.pdf 1,08 MB)
Материали (.pdf 874 KB)
Други (.pdf 1,08 MB)
Материали (.pdf 902 KB)
Материали (.pdf 2,21 MB)
Материали (.pdf 1,95 MB)
Материали (.pdf 3,39 MB)
Материали (.pdf 1,43 MB)

 

04.05.2016

В x3news е публикуван тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016 г. на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна.

18.03.2016

28.04.2016 

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2015 г.

31.03.2016

В x3news е публикуван Годишен отчет за 2015 г. на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна.

18.03.2016

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 

УВЕДОМЛЕНИЕ по реда на чл.27 ал.1 т.2 и Приложение №9 т.1.34 към чл.28 ал2 от Наредба №2 на КФН: УС на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД уведомява, че на 17.03.2016 г. под № 20160317141633 в Търговския регистър при Агенция по вписванията е вписана продажбата на всички дружествени дялове на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД в капитала на дъщерното дружество Хармони Ерия ООД с ЕИК 103746935.

Прикачени файлове:
Хармони Ерия ООД статус ТР 17.03.2016 г. (.pdf 1.04 MB)
Хармони Ерия ООД ТР вписване промяна (.pdf 499 KB)

01.03.2016 

В x3news е публикуван тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2015 г. на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна.

01.02.2016 
В x3news е публикуван тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2015 г. на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна.

30.11.2015
В x3news е публикуван тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2015 г на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна.

30.10.2015


В x3news е публикуван тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2015 г на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна.

28.08.2015
В x3news е публикуван тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2015 г. на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна.

30.07.2015
В x3news е публикуван  тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015 г. на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна.

08.07.2015

Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение 9 от Наредба 2 на КФН:УС на СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че съгласно Договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 01.07.2015 г., след решение на УС и НС, СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД продава собствените си 64 дяла с номинална стойност 100 лева всеки един от тях, представляващи 100% в капитала на дъщерното дружество А-ТРАВЕЛ ЕООД. По партидата на А-ТРАВЕЛ ЕООД с ЕИК 103773544 в Търговския регистър при Агенция по вписванията е направено вписване на новото обстоятелство на 07.07.2015 г. под №20150707105752.

Прикачени файлове:
Вписване промяната в Търговския регистър

26.06.2015

В х3news е публикуван протокол от общо събрание на акционерите на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД, проведено на 26-06-2015 г. 09:00 часа

Упражнени гласове чрез представители (.pdf 499 KB)
Протокол от Общото събрание на акционерите (.pdf 2.41 MB)

27.05.2015 г.

В x3news е публикуван тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2015 г. на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна.

26.05.2015 г.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26-06-2015г. от 09:00 часа в гр.Варна-9006, гр.Варна, к.к.Св.Св.Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред:

Управителният съвет на “СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26.06.2015 год. от 09:00 ч. в гр. Варна, к.к. “Свети Свети Константин и Елена”, хотел “Азалия”, при следния дневния ред:1.Разглеждане доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 г., годишния финансов отчет за 2014 г., годишния доклад за дейността за 2014 г., консолидирания финансов отчет за 2014 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2014 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2014 г. и доклада на одитния комитет за 2014 г. 2.Разглеждане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г. 3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2014 г. 4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. 5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2014 г. 6. Разглеждане на предложение и приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет. 7. Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Надзорния съвет и Управителния съвет. 8. Разни. Пълният текст на дневния ред е публикуван в Поканата за редовното ОСА на 26.06.2015 г. Допълнителна информация можете да получите на тел.+359 52 383940.

Допълнителна информация може да получите на тел: +359 52 383940.

Прикачени файлове:
Материали (.pdf 484 KB)
Материали (.pdf 2.43 MB)
Материали (.pdf 1.93 MB)
Материали (.pdf 835 KB)
Други (.pdf 239 KB)
Материали (.pdf 1.09 MB)
Материали (.pdf 2.92 MB)
Материали (.pdf 913 KB)
Дневен ред (.pdf 1.32 MB)
Други (.pdf 1.03 MB)
Материали (.pdf 3.11 MB)
Други (.pdf 213 KB)
Материали (.pdf 3.11 MB)
Материали (.pdf 110 KB)
Други (.pdf 1.01 MB)
Материали (.pdf 425 KB)
Материали (.pdf 1.19 MB)
Материали (.pdf 216 KB)
Материали (.pdf 2.14 MB)
Други (.pdf 233 KB)

30.04.2015 г.

В x3news е публикуван тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2015 г. на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна.

29.04.2015 г.

В x3news е публикуван годишен консолидиран отчет на "Св. Св. Константин и Елена Холдинг" АД - Варна към 31-12-2014 г.

31.03.2015 г.

В x3news е публикуван Годишен отчет за 2014 г. на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна. 

27.02.2015 г.

В x3news е публикуван тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2014 г. на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна.

30.01.2015 г.

В x3news е публикуван тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014 г. на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна.

27.11.2014 г.

В x3news е публикуван тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2014 г. на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна.

18.11.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ по реда на чл.27 ал.1 т.2 и Приложение №9 т.1.34 към чл.28 ал2 от Наредба №2 на КФН:
СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че на 17.11.2014 г. под № 20141117161616 е направено вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията на акционерно дружество „КАРАЧИ” АД с ЕИК 203295839, създадено чрез апорт на активи от Св.Св.Констатин и Елена холдинг АД и дъщерното дружество Тиона ЕООД.

Прикачени файлове:
Вписване и актуално състояние ТР на Карачи АД (.pdf 1.73 MB)

14.11.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ по реда на чл. 114а, ал.7 от ЗППЦК: СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява относно сключена сделка от дъщерното дружество Тиона ЕООД ЕИК 103859044 по чл.114а от ЗППЦК и представя документи.

Прикачени файлове:
Учредително решение за Карачи АД (.pdf 2.63 MB)
Устав на Карачи АД (.pdf 4.12 MB)
Протокол на УС и НС от 11.11.2014 г. (.pdf 3.01 MB)

11.11.2014 г.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

УВЕДОМЛЕНИЕ по реда на чл.27 ал.1 т.2 и Приложение №9 т.1.34 към чл.28 ал2 от Наредба №2 на КФН:
СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че на съвместно заседание на УС и НС, проведено на 11.11.2014 г., е приета експертна оценка на вещи лица, назначени от Агенция по вписванията с Акт № 20141030093204, на апортните вноски за създаване на ново дружество чрез апорт на активи от Св.Св.Констатин и Елена холдинг АД и дъщерното дружество Тиона ЕООД.

Прикачени файлове:
Експертна оценка апортни вноски (.pdf 2.16 MB)
Протокол УС и НС от 11.11.2014 г. (.pdf 3.01 MB)

30.10.2014 г

В x3news е публикуван тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014 г. на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна.

28.10.2014 г

УВЕДОМЛЕНИЕ по реда на чл.27 ал.1 т.2 и Приложение №9 т.1.34 към чл.28 ал2 от Наредба №2 на КФН:

"СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ" АД уведомява, че на съвместно заседание на УС и НС, проведено на 27.10.2014 г., е взето решение за създаване на ново дружество чрез апорт на активи от "Св. Св.Констатин и Елена холдинг" АД и дъщерното дружество "Тиона" ЕООД.

Протокол на УС и НС от 27.10.2014 г.

18.09.2014 г. 

УВЕДОМЛЕНИЕ по реда на чл.27 ал.1 т.2 и Приложение №9 т.1.34 към чл.28 ал2 от Наредба №2 на КФН:

"СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ" АД уведомява, че на 17.09.2014 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията под № 20140917093953 по партидата на дружеството е вписана промяна в мандата на Управителния съвет – нов мандат до 10.09.2019 г. и промяна в мандата на Надзорния съвет – нов мандат до 09.09.2019 г. Членовете на управителните органи остават непроменени.

Вписан нов мандат на УС и НС в ТР (.pdf 1.15 MB)

11.09.2014 г.

В х3news е публикуван протокол от общо събрание на акционерите на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД, проведено на 09-09-2014 г.10:00 часа

Протокол от Общото събрание на акционерите (.pdf 1.83 MB)
Упражнени гласове чрез представители (.pdf 465 KB)

28.08.2014 г.

В x3news е публикуван тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2014 г. на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна.

30.07.2014 г. 

В x3news е публикуван тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2014 г. на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна.

22.07.2014 г.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 09-09-2014 г. от10:00 часа в гр.Варна-9006 на адрес гр.Варна, к.к.Свети Свети Константин и Елена, хотел Азалия при следния дневен ред:

Управителният съвет на “СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 09.09.2014 г. от 10:00 ч. в гр. Варна, к.к. “Свети Свети Константин и Елена”, хотел Азалия, при следния дневния ред: 1. Разглеждане на предложение и приемане на решение за избор/преизбиране на Надзорен съвет и определяне на състава и мандата му. 2. Разглеждане на предложение и приемане на решение за определяне размера на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет и гаранциите за управление на членовете на Надзорния и Управителния съвет, както и срока, за който са дължими. 3. Разглеждане на предложение и приемане на решение за овластяване на лице за сключване на договор по чл.242, ал.6 от ТЗ с членовете на Надзорния съвет. 4. Разни. Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09:00 часа в деня и на мястото на провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ и чл.115, ал.12 от ЗППЦК, събранието ще се проведе на 25.09.2014 г., в 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223 а от ТЗ. Пълният текст на дневния ред е публикуван в поканата за извънредното ОСА на 09.09.2014 г. Допълнителна информация можете да получите на тел.+359 52 383940.

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *

22.07.2014 г.

Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 22-07-2014 19:12
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 09-09-2014г. от 10:00 часа в гр.Варна-9006, к.к.Свети Свети Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред:

Управителният съвет на “СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 09.09.2014 г. от 10:00 ч. в гр. Варна, к.к. “Свети Свети Константин и Елена”, хотел Азалия, при следния дневния ред:
1. Разглеждане на предложение и приемане на решение за избор/преизбиране на Надзорен съвет и определяне на състава и мандата му.
2. Разглеждане на предложение и приемане на решение за определяне размера на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет и гаранциите за управление на членовете на Надзорния и Управителния съвет, както и срока, за който са дължими.
3. Разглеждане на предложение и приемане на решение за овластяване на лице за сключване на договор по чл.242, ал.6 от ТЗ с членовете на Надзорния съвет.
4. Разни.
Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09:00 часа в деня и на мястото на провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ и чл.115, ал.12 от ЗППЦК, събранието ще се проведе на 25.09.2014 г., в 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223 а от ТЗ.
Пълният текст на дневния ред е публикуван в поканата за извънредното ОСА на 09.09.2014 г. Допълнителна информация можете да получите на тел.+359 52 383940.


Допълнителна информация може да получите на тел: +359 52 383 940

Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *

23.06.2014 г.

В х3news е публикуван протокол от общо събрание на акционерите на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД, проведено на 20-06-2014 г.10:00 часа.

Протокол от Общото събрание на акционерите (.pdf 3.85 MB)
Упражнени гласове чрез представители (.pdf 412 KB)

30.05.2014 г. 

В x3news е публикуван тримесечен консолидиран отчет на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна за Първо тримесечие на 2014 г.

20.05.2014 г.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.

ОСА ще се проведе на 20-06-2014 г. от10:00 часа в гр.Варна-9006 на адрес гр.Варна, к.к. Св.Св.Константин и Елена, хотел Азалия при следния дневен ред:

Управителният съвет на “СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.06.2014 год. от 10:00 ч. в гр. Варна, к.к. “Свети Свети Константин и Елена”, хотел “Азалия”, при следния дневния ред: 1.Разглеждане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г., годишния финансов отчет за 2013 г., годишния доклад за дейността за 2013 г., консолидирания отчет за 2013 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2013 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2013 г., и доклада на одитния комитет. 2. Разглеждане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г. 3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2013 г. 4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г. 5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2013 г. 6. Разглеждане на предложение и приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Надзорния съвет, избор на нов Надзорен съвет и определяне на състава и мандата му.7.Разглеждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет, срока, за който са дължими, както и за определяне на гаранциите за управление на членовете на Надзорния и Управителния съвет.8. Разглеждане на предложение и приемане на решение за овластяване на лице за сключване на договор по чл.242, ал.6 от ТЗ с членовете на Надзорния съвет.9. Разни. Пълният текст на дневния ред е публикуван в поканата за редовното ОСА на 20.06.2014 г. Допълнителна информация можете да получите на тел.+359 52 383940.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник

 

20.05.2014 г.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20-06-2014г. от 10:00 часа в гр.Варна-9006, гр.Варна, к.к. Св.Св.Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред:

Управителният съвет на “СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.06.2014 год. от 10:00 ч. в гр. Варна, к.к. “Свети Свети Константин и Елена”, хотел “Азалия”, при следния дневния ред: 1.Разглеждане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г., годишния финансов отчет за 2013 г., годишния доклад за дейността за 2013 г., консолидирания отчет за 2013 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2013 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2013 г., и доклада на одитния комитет. 2. Разглеждане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г. 3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2013 г. 4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г. 5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2013 г. 6. Разглеждане на предложение и приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Надзорния съвет, избор на нов Надзорен съвет и определяне на състава и мандата му.7.Разглеждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет, срока, за който са дължими, както и за определяне на гаранциите за управление на членовете на Надзорния и Управителния съвет.8. Разглеждане на предложение и приемане на решение за овластяване на лице за сключване на договор по чл.242, ал.6 от ТЗ с членовете на Надзорния съвет.9. Разни. Пълният текст на дневния ред е публикуван в поканата за редовното ОСА на 20.06.2014 г.

Допълнителна информация можете да получите на тел.+359 52 383940.

Прикачени файлове:

Материали

Материали

Материали

Материали

Материали

Други

Материали

Други

Материали

Материали

Дневен ред

Материали

Материали

Материали

Материали

Материали

Материали

 

30.04.2014 г.

В x3news е публикуван тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014 г. на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна.

28.04.2014 г.

В x3news е публикуван годишен консолидиран отчет на "Св. Св. Константин и Елена Холдинг" АД - Варна към 31-12-2013 г.

28.03.2014 г.

В x3news е публикуван годишен отчет на "Св. Св. Константин и Елена Холдинг" АД - Варна към 31-12-2013 г.

28.02.2014 г.

В x3news е публикуван тримесечен консолидиран отчет на "Св. Св. Константин и Елена Холдинг" АД - Варна за Четвърто тримесечие на 2013 г.

30.01.2014 г.

В x3news е публикуван тримесечен отчет на "Св. Св. Константин и Елена Холдинг" АД - Варна за Четвърто тримесечие на 2013 г.

29.11.2013 г.

В x3news е публикуван тримесечен консолидиран отчет на "Св. Св. Константин и Елена Холдинг" АД - Варна за Трето тримесечие на 2013 г.

30.10.2013 г.

В x3news е публикуван тримесечен отчет на "Св. Св. Константин и Елена Холдинг" АД - Варна за Трето тримесечие на 2013 г.

30.08.2013 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ по реда на чл.27 ал.1 т.2 от ЗППЦК и Приложение №9 т.1.2. към чл.28 от Наредба №2 на КФН

"СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ" АД уведомява, че на 28.08.2013 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията под № 20130828162922 по партидата на дружеството е вписана промяна в състава на Управителния съвет - вписан нов член и изпълнителен директор Ивелина Кънчева Кънчева-Шабан.

Прикачени файлове:
Промяна в състава на УС - вписване в ТР 28.08.2013 г.

30.08.2013 г.

В x3news е публикуван тримесечен консолидиран отчет на "Св. Св. Константин и Елена Холдинг" АД - Варна за Второ тримесечие на 2013 г.

31.07.2013 г.

В x3news е публикуван тримесечен отчет на "Св. Св. Константин и Елена Холдинг" АД - Варна за Второ тримесечие на 2013 г.

28.06.2013 г.

В х3news е публикуван протокол от общо събрание на акционерите на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД, проведено на 28-06-2013 г. от 10:00 часа.

Протокол от Общото събрание на акционерите (.pdf 2,96 MB)
Упражнени гласове чрез представители (.pdf 467KB)

31.05.2013 г.

В x3news е публикуван тримесечен консолидиран отчет на "Св. Св. Константин и Елена Холдинг" АД - Варна за Първо тримесечие на 2013 г.

27.05.2013 г.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 28-06-2013 г. от10:00 часа в гр.Варна-9006 на адрес гр.варна, к.к.Св.Св.Константин и Елена, хотел Азалия при следния дневен ред:

Управителният съвет на “СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.06.2013 год. от 10:00 ч. в гр. Варна, к.к. “Свети Свети Константин и Елена”, хотел Азалия, при следния дневен ред на редовното Общо събрание на акционерите:
1. Разглеждане доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г., годишния финансов отчет за 2012 г., годишния доклад за дейността за 2012 г., консолидирания финансов отчет за 2012 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2012 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2012 г. и доклада на Одитния комитет за 2012 г.
2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.
3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2012 г.
4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран / за 2013 г.
5. Разглеждане на предложение и приемане на решение за избор на Одитен комитет, определяне броя на членовете и мандата му.
6. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2012 г.
7. Разглеждане на предложение за приемане на Политика за определяне възнагражденията на Управителния и Надзорния съвет на дружеството съгласно Наредба 48 на КФН от 20.03.2013 г.
8. Разглеждане на предложения от акционерите за определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.
9. Разни.
Пълният текст на дневния ред е публикуван в поканата за редовното ОСА на 28.06.2013 г.
Допълнителна информация може да получите на тел: +359 52 383940.

Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник 
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник 

27.05.2013 г.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2013г. от 10:00 часа в гр.Варна-9006, гр.Варна, к.к.Св.Св.Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред:

Управителният съвет на “СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.06.2013 год. от 10:00 ч. в гр. Варна, к.к. “Свети Свети Константин и Елена”, хотел Азалия, при следния дневен ред:
1. Разглеждане доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г., годишния финансов отчет за 2012 г., годишния доклад за дейността за 2012 г., консолидирания финансов отчет за 2012 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2012 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2012 г. и доклада на Одитния комитет за 2012 г.
2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.
3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2012 г.
4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран / за 2013 г.
5. Разглеждане на предложение и приемане на решение за избор на Одитен комитет, определяне броя на членовете и мандата му.
6. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2012 г.
7. Разглеждане на предложение за приемане на Политика за определяне възнагражденията на Управителния и Надзорния съвет на дружеството съгласно Наредба 48 на КФН от 20.03.2013 г.
8. Разглеждане на предложения от акционерите за определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.
9. Разни.
Пълният текст на дневния ред е публикуван в поканата за редовното ОСА на 28.06.2013 г.
Допълнителна информация може да получите на тел: +359 52 383940.

Прикачени файлове:
Материали
Материали 
Материали 
Други
Материали 
Материали 
Материали 
Материали 
Материали 
Други
Материали 
Материали 
Материали 
Дневен ред
Материали 
Материали 

30.04.2013 г.

В x3news е публикуван тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2013 г. на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна.

27.04.2013 г.

В x3news е публикуван Годишен консолидиран отчет на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна към 31-12-2012 г. 

29.03.2013 г.

В x3news е публикуван годишен отчет на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна към 31-12-2012 г.

01.03.2013 г.

В x3news е публикуван тримесечен консолидиран отчет на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна за четвърто тримесечие на 2012 г.

30.01.2013 г.  

В x3news е публикуван отчет на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна за Четвърто тримесечие на 2012 г.

29.11.2012 г.

В x3news е публикуван тримесечен консолидиран отчет на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД -Варна за Трето тримесечие на 2012 г.

31.10.2012 г.

В x3news е публикуван тримесечен отчет на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД за за Трето тримесечие на 2012 г.

30.08.2012 г.

В x3news е публикуван тримесечен консолидиран отчет на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД за за Второ тримесечие на 2012 г.

09.08.2012 г.

В x3news е публикувано умедомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение 9 от Наредба №2 на КФН: УС на "СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ" АД уведомява, че на проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД с Протокол №28 от 08.08.2012г., на основание чл.31 ал.8 от част III на Правила за допускане до търговия, същият е взел решение за допускане до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации, емисия корпоративни облигации на дъщерното дружество "АЗАЛИЯ I" ЕАД. Основни характеристики на емисията: ISIN код на емисията BG2100023113; размер на емисията 6 000 000 евро; номинална стойност на една облигация 1 000 евро. На емисията е присвоен борсов код 1AZA.

Решение на СД на БФБ с Протокол 28 от 08.08.2012 г.

31.07.2012 г.

В x3news е публикуван тримесечен отчет на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД за за Второ тримесечие на 2012г.

02.07.2012 г.

В х3news е публикуван протокол от общо събрание на акционерите на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД, проведено на 30 юни 2012 г. от 10.00 ч.

Протокол от Общото събрание на акционерите (.pdf 2,75 MB)
Упражнени гласове чрез представители (.pdf 3.14 KB)

30.05.2012 г.

В x3news е публикуван консолидиран междинен финансов отчет на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД за първо тримесечие на 2012г.

29.05.2012 г.

В x3news е публикувано уведомление с покана за общо събрание на акционерите и копие на поканата в Търговски регистър и Държавен вестник.

Копие на покана в Търговския регистър (.pdf 718 KB)

Копие от публикацията на поканата в Държавен вестник (.pdf 890 KB)


29.05.2012 г.

Управителният съвет на "СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ" АД, гр.Варна, на основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2012г. от 10:00 часа в гр.Варна-9006, к.к.Св.Св.Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред:
Управителният съвет на "СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ" АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2012 год. от 10:00 ч. в гр. Варна, к.к. "Свети Свети Константин и Елена", хотел Азалия , при следния дневния ред:
1.Разглеждане доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г., годишния финансов отчет за 2011 г., годишния доклад за дейността за 2011 г., консолидирания финансов отчет за 2011 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2011 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2011 г. и доклада на Одитния комитет за 2011г.;2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2011 г. 4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г. 5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2011 г. 6. Разни. Пълният текст на дневния ред е публикуван в поканата за редовното ОСА на 30.06.2012 г.

Допълнителна информация може да получите на тел: +359 52 383 940.

Доклад на УС пред Общо събрание ( .pdf 1,91 MB)
Доклад за дейността към консолидиран одитира годишен финансов отчет 2011 ( .pdf 192 KB)
Доклад на директор връзки с инфеститорите пред ОС 2011 (.pdf  1,52 MB)
Доклад за дейността към ГФО 2011одитиран (.pdf 174 KB)
Доклад на одитния комитет (.pdf 1,37 MB)
Одиторски доклад към ГФО 2011 (.pdf 897 KB)
ГФО консолидиран одитиран 2011(.pdf  1,41 MB)
ГФО 2011 одитиран (.pdf 1,12 MB)
Одитен доклад за консолидиран отчет (.pdf 928 KB)
Покана за общо събрание (.pdf 889 KB)
Пълномощно за физическо лице (.pdf 705 KB)
Пълномощно на юридическо лице (.pdf 728 KB)
Протокол на УС за общо събрание (.pdf 2,49 MB)
Счетоводна политика към консолидирания годишен финансов отчет за 2011 (.pdf 488KB)
Бележки към ГФО 2011 (.pdf 426 KB)

03.05.2012 г.

В x3news Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна публикува тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2012г.

27.04.2012 г.

В x3news "Св. Св. Константин и Елена Холдинг" АД-Варна публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2011г.


29.03.2012 г.

В x3news "Св. Св. Константин и Елена Холдинг" АД публикува годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31.12.2011 г.

29.02.2012 г.

В x3news е публикуван консолидиран междинен финансов отчет на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД за четвъртото тримесечие на 2011 г.

15.02.2012 г.

В x3news е публикувано умедомление по реда на чл.28 във връзка с приложение 9 от Наредба №2 на КФН: УС на "СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ" АД уведомява, че съгласно Договори за покупко-продажба на дружествени дялове, дружеството е закупило 25 дяла от всичките 50 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки в капитала на "ТУРИМПЕКС-К.М."ООД с ЕИК 103822685. Променените обстоятелства са вписани по партидата на "ТУРИМПЕКС-К.М" ООД от Агенция по вписванията при Търговския регистър под № 20120213124347. След покупката на 25 дяла в капитала на "ТУРИМПЕКС-К.М."ООД, дружеството е със статут на асоциирано предприятие за "СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ" АД.

Удостоверение от ТР за "ТУРИМПЕКС-К.М."ООД

 
16.12.2011 г.

В x3news е публикувано умедомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение 9 от Наредба №2 на КФН: УС на "Свети Свети Константин и Елена холдинг"АД предоставя информация за издаване чрез частно пласиране на емисия корпоративни облигации от дъщерното дружество "Азалия I" ЕАД.

Уведомление за обигационен заем с емитент "Азалия I" ЕАД

21.10.2011 г.

В x3news e публикувано уведомление по реда на чл.28 във връзка с приложение 9 от Наредба №2 на КФН: УС на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД уведомява, че на 21.10.2011г. под №20111021113722 в ТР при Агенция по вписванията по партидите на дъщерните дружества "Гранат" ЕООД с ЕИК 103828987 и "Астера I" ЕАД с ЕИК 103872649 е вписано преобразуване чрез вливане с праводател "Гранат" ЕООД и правоприемник "Астера I" ЕАД.
Преобразуване чрез вливане на Гранат ЕООД в Астера I ЕАД
Удостоверение ТР Астера I ЕАД

27.09.2011 г.

В x3news е публикувано уведомление по реда на чл.28 във връзка с приложение 9 от Наредба №2 на КФН: УС на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД уведомява, че на 26.09.2011 г. по партидата на дъщерното дружество "ЯНТАР" ЕООД с ЕИК 103828979 е вписана промяна след извършено преобразуване на "ЯНТАР" ЕООД чрез промяна в правната форма в "АЗАЛИЯ I" ЕАД с ЕИК 201717688. Едноличното акционерно дружество "АЗАЛИЯ I" е с капитал 2 050 000 лева, разпределен в 4 100 броя поименни акции, всяка с номинал 500 лева. Промените са вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията под № 20110926135500.

Удостоверение за актуално състояние от ТР за "АЗАЛИЯ I" ЕАД


15.09.2011 г.

В x3news е публикувано уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение 9 от Наредба №2 на КФН: УС на "СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ" АД уведомява, че на проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол №38 от 14.09.2011г., на основание чл.32 ал.8 от част III на Правила за допускане до търговия, същият е взел решение за допускане до търговия на Неофициален пазар на облигации на БФБ-София АД емисия корпоративни облигации на дъщерното дружество "АСТЕРА I" ЕАД. Основни характеристики на емисията: ISIN код на емисията BG2100007116; размер на емисията 5 000 000 евро; номинална стойност на една облигация 1 000 евро. На емисията е присвоен борсов код 7A3S.

Съобщение на БФБ-София АД за решение по Протокол №38/14.09.2011г.

29.08.2011 г.

В x3news е публикувано уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение 9 от Наредба № 2 на КФН: УС на "СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ"АД уведомява, че след апорт на част от парично вземане в размер на 510 х.лева в капитала на "ХАРИМАР"ООД с ЕИК 103746935, кредиторът "СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ"АД придобива новите 5100 дяла от общо 5150 дяла с номинална стойност 100 лева всеки един от тях. След промените, "ХАРИМАР"ООД е със статут на дъщерно дружество. Новите обстоятелства относно промяната в размера на капитала и съдружниците на "ХАРИМАР"ООД са вписани в ТР при Агенция по вписванията под № 20110824140404.

Удостоверение за актуално състояние на Харимар ООД  

29.08.2011 г.

x3news е публикуван консолидиран междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2011 г. на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД.
29.07.2011В x3news е публикуван междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2011 г. на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД.

29.06.2011 г.

В х3news е публикуван протокол от общо събрание на акционерите на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД, проведено на 29 юни 2011 г. от 15.00 ч.

Протокол от Общото събрание на акционерите (.pdf 2.695 KB)
Упражнени гласове чрез представители  (.pdf 265 KB)

27.05.2011 г.

В x3news е публикувано уведомление с покана за общо събрание на акционерите и копия на поканата в Търговски регистър и вестник "Пари".

Копие на покана в Търговския регистър (.pdf 358 KB)
Копие на поканата във в. "Пари" (.pdf 564 KB)

25.05.2011 г.

Управителният съвет на "СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ" АД, гр.Варна, на основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведена 29.06.2011 год. от 15:00 ч. в гр.Варна, к.к. "Свети Свети Константин и Елена", хотел "Азалия", при следния дневен ред:
1. Разглеждане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г., годишния финансов отчет за 2010 г., годишния доклад за дейността за 2010г., консолидирания отчет за 2010 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2010г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2010 г. и доклада на Одитния комитет за 2010 г.
2. Разглеждане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.
3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2010 г.
4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г.
5. Разглеждане на предложение и приемане на решение за продължаване правомощията на Одитния комитет и определяне мандата му.
6. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат/печалбата/ на дружеството за 2010 г.
7. Разни. Пълният текст на дневния ред е публикуван в поканата за редовното ОСА на 29.06.2011 г.

Допълнителна информация може да получите на тел:
+359 52 383 940

Одитен доклад за консолидиран отчет (.pdf 928 KB)
Счетоводна политика към консолидирания годишен финансов отчет за 2010 (.pdf 470 KB)
Доклад за дейността към консолидиран одитиран годишен финансов отчет 2010 (.pdf 206 KB)
Пълномощно на юридическо лице (.pdf 861 KB)
Покана за общо събрание (.pdf 1,017 KB)
Протокол на УС за общо събрание (.pdf 2,885 KB)
Пълномощно за физическо лице (.pdf 842 KB)
Доклад на одитния комитет (.pdf 1,400 KB)
Доклад на УС пред Общо събрание (.pdf 2,290 KB)
Счетоводна политика към ГФО 2010 (.pdf 421 KB)
Доклад за дейността към ГФО 2010 одитиран (.pdf 177 KB)
Одиторски доклад към ГФО 2010 (.pdf 960 KB)
ГФО консолидиран одитиран 2010 (.pdf 1,482 KB)
Доклад ДВИ пред ОС 2010 (.pdf 1,608 KB)
ГФО 2010 одитиран (.pdf 1,213 KB)

01.05.2011 г.

В х3news е публикуван тримесечен отчет за първо тримесечие на 2011 г. на Св. Св. Константин и Елена холдинг АД.

31.03.2011 г.

В х3news е публикуван годишен одитиран отчет за 2010 год. от Св. Св. Константин и Елена холдинг АД - Варна.

15.03.2011 г.

В x3news е публикувано уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение 9 от Наредба №2 на КФН: УС на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД предоставя информация за издаване чрез частно пласиране на емисия корпоративни облигации от дъщерното дружество "Астера I" ЕАД.

Уведомление за облигационен заем "Астера I" ЕАД (.pdf 338 KB) »


05.01.2011 г.

В x3news е публикувано уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение 9 от Наредба №2 на КФН: УС на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД уведомява, че на 03.01.2011 г. по партидата на дъщерното дружество "Аладжио" ЕАД е вписана промяна в наименованието - новото наименование на дружеството е "Астера I" ЕАД. Промените в наименованието и Учредителния акт/ устав/ на дружеството са отразени в Търговския регистър при Агенция по вписванията под № 20110103094653.

Вписване промени в Търговския регистър (.pdf 190 KB) »
Удостоверение 20110105091210 на Агенция по вписванията (.pdf 575 KB) »


16.12.2010 г.

В x3news е публикувано уведомление по реда на чл.148б от ЗППЦК във връзка с постъпило уведомление по чл.145 от ЗППЦК от Рентапарк ЕООД за разкриване на дялово участие в публичното дружество.

Пълният текст на уведмлението на Рентапарк ЕООД (.pdf, 1.25 MB) »

10.08.2010 г.

В x3news е публикувано уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение 9 от Наредба 2 на КФН: УС на СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че съгласно Договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 10.06.2010 г. ХОЛДИНГ ВАРНА АД продава на СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД собствените си 64 дяла с номинална стойност 100 лева всеки един от тях, представляващи 100% в капитала на ЮГ ТУРИСТ ЕООД. По партидата на ЮГ ТУРИСТ ЕООД с ЕИК 103773544 в Търговския регистър при Агенция по вписванията е направено вписване на новото обстоятелство на 10.08.2010 г. под №20100810095532. След покупката на дяловете, УС взе решение за промяна наименованието на дружеството от ЮГ ТУРИСТ ЕООД на А-ТРАВЕЛ ЕООД, управителя и адреса на управление. Новите обстоятелства са вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията под №20100810095532

30.07.2010 г.

В х3news е публикуван междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2010 г. от Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна (3NJ).

25.06.2010 г.

В x3news е публикуван протокол от Общо събрание на акционерите на Св. Св. Константин и Елена холдинг АД, което се проведе на 25 юни 2010 г., от 10.00 ч. в хотел "Азалия", к.к. "Св. Св. Константин и Елена".

Протокол от Общо събрание на акционерите»
Списък на акционерите, присъстващи на Общото събрание»

30.05.2010 г.

В х3news е публикуван консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2010 г. от Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна (3NJ).

18.05.2010 г.

Управителният съвет на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД - гр. Варна, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25 юни 2010 г. от 10,00 ч. в гр. Варна, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", хотел "Азалия".

Пълният текст на Покана за свикване на Общо събрание на акционерите (.pdf 1,006 KB) »
Протокол от заседание на УС (.pdf 2,549 KB) »
Счетоводна политика - Годишен финансов отчет 2009 - одитиран (.pdf 306KB) »
Доклад за дейността - Годишен финансов отчет 2009 - консолидиран - одитиран (.pdf 203 KB) »
Годишен финансов отчет 2009 - консолидиран - одитиран (.pdf 1,511 KB) »
Одиторски доклад - Годишен финансов отчет 2009 - консолидиран (.pdf 1,244 KB) »
Счетоводна политика - Годишен финансов отчет 2009 - консолидиран - одитиран (.pdf 467KB) »
Доклад за дейността на управителния съвет (.pdf 2,410 KB) »
Годишен доклад за дейността 2009 (.pdf 116 KB) »
Годишен финансов отчет - доклад на независимия одитор - 2009 (.pdf 4,713 KB) »
Одиторски доклад - 2009 (.pdf 3,084 KB) »
Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите (.pdf 1,329 KB) »
Годишен доклад на Одитния комитет (.pdf 1,495 KB) »
Доклад за дейността - Годишен финансов отчет 2008 - консолидиран - одитиран (.pdf 203KB) »
Годишен финансов отчет 2008 - консолидиран - одитиран (.pdf 1,814 KB) »
Одиторски доклад - 2008 - консолидиран (.pdf 1,272 KB) »
Счетоводна политика - Годишен финансов отчет 2008 - консолидиран - одитиран (.pdf 386 KB) »
Пълномощно - физически лица (.pdf 750 KB) »
Пълномощно - юридически лица (.pdf 765KB) »

30.04.2010 г.

В х3news е публикуван междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2010 г. от Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна (3NJ).

30.04.2010 г.

В х3news е публикуван годишен консолидиран отчет за 2009 год. от Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна (3NJ).

08.04.2010 г.

В x3news е публикувано уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 от Наредба 2 на КФН: УС на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД уведомява,че съгласно Договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 29.03.2010 година, "Проучване и добив на нефт и газ" АД продава на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД 20 612 дяла по 100 лв. всеки, представляващи 25% в капитала на ПАРК БИЛД ООД. По партидата на ПАРК БИЛД ООД с ЕИК 131577613 в Търговския регистър от Агенцията по вписванията е направено вписване на новото обстоятелство на 07.04.2010 година под № 20100407115153.След покупката, "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД притежава 100% от дяловете и е едноличен собственик на капитала на ПАРК БИЛД ЕООД.

31.03.2010 г.

В х3news е публикуван годишен одитиран отчет за 2009 год. от Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна (3NJ).

28.02.2010 г.

В х3news е публикуван тримесечен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2009 г. от Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна (3NJ).

24.02.2010 г.

В x3news е публикувано уведомление по реда на чл.148б от ЗППЦК във връзка с постъпило уведомление по чл.145 ал.1 от ЗППЦК от Рентапарк ЕООД за разкриване на дялово участие в публичното дружество.

Пълният текст на уведмлението на Рентапарк ЕООД (.pdf, 5.06 MB) »

22.02.2010 г.

В x3news е публикувано уведомление по реда на чл.148б от ЗППЦК във връзка с постъпило уведомление по чл.145 ал.1 от ЗППЦК от ППФ Съгласие и УПФ Съгласие за разкриване на дялово участие в публичното дружество.

Пълният текст на уведмлението на ППФ Съгласие (.pdf, 7.28 MB) »
Пълният текст на уведмлението на УПФ Съгласие (.pdf, 7.32 MB) »

30.01.2010 г.

В х3news е публикуван междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2009 г. от Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна (3NJ).

28.12.2009 г.

В x3news е публикувано уведомление по реда на чл.148б от ЗППЦК във връзка с постъпило уведомление по чл.145 ал.1 от ЗППЦК от УПФ ЦКБ - СИЛА за разкриване на дялово участие в публичното дружество.

Пълният текст на уведомлението УПФ ЦКБ - СИЛА (.pdf, 7.22 MB) »

30.12.2009 г.

В x3news е публикувано уведомление по реда на чл.148б от ЗППЦК във връзка с постъпило уведомление по чл.145 ал.1 от ЗППЦК от РЕНТАПАРК ЕООД за разкриване на дялово участие в публичното дружество.

Пълният текст на уведомлението РЕНТАПАРК ЕООД »

22.12.2009 г.

В х3news е публикувана вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.
Уведомление по реда на чл.148б от ЗППЦК във връзка с постъпило уведомление по чл.145 ал.1 от ЗППЦК от ЛУКОЙЛ ГАРАНТ БЪЛГАРИЯ - УПФ за разкриване на дялово участие в публичното дружество.

Уведомление на Лукойл Гарант България - УПФ (.pdf, 4.95 MB) »

30.11.2009 г.

В х3news е публикуван тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2009 г. на Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна и емитент на ценни книжа.

27.11.2009 г.

В x3news е публикуван протокол от Общо събрание на акционерите на Св. Св. Константин и Елена холдинг АД, което се проведе на 27 ноември 2009 г., 11.00 ч.

Протокол от заседание на извънредно Общо събрание »
Списък на акционерите, присъстващи на извънредното Общо събрание »


24.11.2009 г.

В х3news са публикувани уведомления по реда на чл.148б от ЗППЦК във връзка с постъпили уведомления по чл.145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество.

Уведомление на ЦКБ Сила ПАД (.pdf, 7.40 MB) »
Уведомление на УПФ Лукойл Гарант България (.pdf, 2.82 MB) »
Уведомление на ППФ Съгласие (.pdf, 2.84 MB) »
Уведомление на Рентапарк ЕООД(.pdf, 5.11 MB) »
Уведомление на УПФ Съгласие (.pdf, 6.21 MB) »

30.10.2009 г.

В х3news е публикуван междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2009 г. от Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна (3NJ).


26.10.2009 г.

Управителният съвет на "СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ"АД, град Варна на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.11.2009 година от 11:00 часа в град Варна, к.к."Св.Св.Константин и Елена, хотел "Азалия", при следния дневен ред:
1.Разглеждане на предложение и приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Надзорния съвет.
2.Разглеждане на предложение и приемане на решение за избор на нов Надзорен съвет и определяне на състава и мандата му.
3.Разглеждане на предложение и приемане на решение за определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет и срокът, за който са дължими.
4.Разглеждане на предложение и приемане на решение за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет.
5.Разглеждане на предложение и приемане на решение за овластяване на лице за сключване на договор по чл.242, ал.6 от ТЗ с членовете на Надзорния съвет.
6.Разни.

Пълният текст на поканата (.pdf, 4.08 MB) »
Протокол от заседание на Надзорния съвет (.pdf, 11.41 MB) »
Пълномощно - физически лица (.pdf, 3.44 MB) »
Пълномощно - юридически лица (.pdf, 3.40 MB) »
Данни за лицата, предложени за членове на НС (.pdf, 3.76 MB) »

02.10.2009 г.

В х3news е публикувана вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.
Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение №9 от Наредба 2 на КФН: УС на СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява,че съгласно Договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 29.09.2009 година, ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД продава на СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД 20 613 дяла по 100 лева всеки, представляващи 25% в капитала на дъщерното дружество ПАРК БИЛД ООД. По партидата на ПАРК БИЛД ООД с ЕИК 131577613 в Търговския регистър от Агенция по вписванията е направено вписване на новото обстоятелство на 01.10.2009 година под № 20091001135329. След покупката, СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД притежава 61 838 дружествени дяла, представляващи 75 % в капитала на ПАРК БИЛД ООД.

28.08.2009 г.

В х3news е публикуван междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2009 г. от Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна (3NJ).

27.08.2009 г.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.
Уведомление на УС на СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД на основание чл.100ш,ал.1,т.4 от ЗППЦК и Приложение 9 към чл.28, ал. 2 от Наредба №2 на КФН: УС на СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява,че дъщерното дружество БЪЛГЕРИЪН ГОЛФ СЪСАЙЪТИ ЕООД с ЕИК 103825592 придоби 16 218 410 броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност един лев всяка, издадени при учредяването на ШАБЛА ГОЛФ - ВАКЛИНО АД, представляващи 65% от капитала на новоучреденото дружество.По партидата на ШАБЛА ГОЛФ - ВАКЛИНО АД с ЕИК 200830717 в Търговския регистър от Агенция по вписванията е направено вписване на обстоятелството на 26.08.2009 г. под № 20090826133442.

30.07.2009 г.

В х3news е публикуван междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2009 г. от Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна (3NJ).

28.07.2009 г.

Уведомление от Св. Св. Константин и Елена холдинг АД относно промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството: В изпълнение разпоредбите на чл.100ш,ал.1,т2 от ЗППЦК и чл.27 от Наредба №2 на КФН , УВЕДОМЯВАМЕ , че с решение на редовното ОСА на Св. Св. Константин и Елена холдинг АД от 20.07.2009 г. е променен състава на Надзорния съвет на дружеството. От длъжността председател на Надзорния съвет е освободена Таня Петкова Парушева. На нейно място е избран Златимир Бориславов Жечев. Промяната в състава на НС е вписана от Агенцията по вписванията на 24.07.2009 г. с № 20090724111749. На заседание на Надзорния съвет, проведено на 24.07.2009 г., Златимир Бориславов Жечев е избран за негов председател.

Удостоверение № 20090724111749/24.07.2009 (.pdf, 869 kB) »  

20.07.2009 г.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи пред КФН протокол от общо събрание на акционерите проведено на 20.07.2009 г. от 11:00 часа в хотел Азалия, к.к. Св. Св. Константин и Елена.

Пълният текст на протокола от ОСА (.pdf, 3.79 MB) »
Списък на акционерите-юридически лица,
представени чрез пълномощник на ОСА ( .pdf, 303 kB) »

08.07.2009 г.

В x3news е публикувано Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение 9 от Наредба №2 на КФН, с което УС на Св. Св. Константин и Елена холдинг АД уведомява, че съгласно Договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 29 юни 2009 г., Проучване и добив на нефт и газ АД продава на Св. Св. Константин и Елена холдинг АД 20 612 дяла по 100 лева всеки, представляващи 25 % в капитала на дъщерното дружество Парк Билд ООД. По партида на Парк Билд ООД с ЕИК 131577613 в Търговския регистър е направено вписване на новото обстоятелство на 07.07.2009 г. От Агенцията по вписванията е издадено Удостоверение № 20090708101243/08.07.2009 г. След покупката, Св. Св. Константин и Елена холдинг АД притежава 41 225 дружествени дяла, представляващи 50% в капитала на Парк Билд ООД.

06.07.2009 г.

Редовното общо събрание на акционерите на Св. Св. Константин и Елена холдинг АД се отложи поради липса на кворум.

Пълният текст на протокола ( .pdf 461 KB) »
Пълният текст на уведомлението до КФН ( .pdf  213 KB) »


05.06.2009 г.

В х3news са публикувани покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите на Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна (3NJ), което ще се проведе 06.07.2009 г. от 11.00 часа в хотел "Азалия", к.к. Св. Св. Константин и Елена.

05.06.2009 г.

Управителният съвет на "Св. Св. Константин и Елена холдинг " АД, гр. Варна на основание чл.223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание  на акционерите, което ще се проведе на 06.07.2009 год. от 11.00 ч. в гр. Варна, к.к. "Св. Св. Константин и Елена" в хотел "Азалия".

Пълният текст на поканата (.pdf, 1.30 МB) »
Годишен доклад за дейността - одитиран (.pdf, 172 kB) »
Годишен доклад за дейността на УС (.pdf, 2.93 МB) »
Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите (.pdf, 1.54 МB) »
Годишен финансов отчет за 2008 - одитиран (.pdf, 1,47 MB) »
Доклад на независимия одитор върху ГФО за 2008 г. (.pdf, 1.28 MB) »
Счет. политика и обяснителни бележки към ГФО - конс.одитиран (.pdf, 349 kB) »
Протокол от заседание на Надзорния съвет (.pdf, 770 kB) »
Решение на УС за свикване на ОСА (.pdf, 3.76 MB) »
Пълномощно - физически лица (.pdf, 1.05 MB) »
Пълномощно - юридически лица (.pdf, 1.10 MB) »

30.05.2009 г.

В х3news е публикуван междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2009 г. от Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна (3NJ).

30.04.2009 г.

В х3news е публикуван междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2009 г. от Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна (3NJ).

30.04.2009 г. 

В х3news е публикуван годишен консолидиран одитиран отчет за 2008 год. от Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ).

17.04.2009 г.

В x3news е публикувано Уведомление по реда на чл.148б от ЗППЦК,във връзка с постъпило Уведомление по чл.145 от ЗППЦК от Холдинг Варна АД за разкриване на дялово участие.

Уведомление по реда на чл.148б от ЗППЦК


02.04.2009 г.

УС на Св. Св.Константин и Елена холдинг АД уведомява, че съгласно Договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 30 март 2009 г., Проучване и добив на нефт и газ АД продава на Св. Св.Константин и Елена холдинг АД 20613 дяла по 100 лева всеки, представляващи 25 % от капитала на дъщерното дружество Парк Билд ЕООД. За вписаното ново обстоятелство по партидата на Парк Билд ООД с ЕИК 131577613 в търговския регистър, от Агенция по вписванията е издадено Удостоверение №20090401125522/01.04.2009 година.

31.03.2009 г.

В х3news е публикуван годишен одитиран отчет за 2008 год. от Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ).

06.03.2009 г.

В x3news е публикувано Уведомление по реда на чл.148б от ЗППЦК, във връзка с постъпило Уведомление по чл.145 от ЗППЦК от Итал Комерс 75 ЕООД за разкриване на дялово участие.

Пълният текст на Уведомлението вижте тук (.pdf, 1.25 MB) »


27.02.2009 г.

В х3news е публикуван междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2008 г. от Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна (3NJ).

20.02.2009 г.

В x3news е публикувано Уведомление по реда на чл.148б от ЗППЦК, във връзка с постъпило Уведомление по чл.145 от ЗППЦК от АНДЕЗИТ ООД за разкриване на дялово участие.

Пълният текст на Уведомлението вижте тук (.pdf, 1.25 MB) »

12.02.2009 г.

В x3news е публикувано Уведомление по реда на чл.148б от ЗППЦК, във връзка с постъпило Уведомление по чл.145 от ЗППЦК от Холдинг Варна АД за разкриване на дялово участие.

Пълният текст на Уведомлението вижте тук (.pdf, 1.35 MB) »

30.01.2009 г.

В х3news е публикуван междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2008 г. от Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна (3NJ).

02.12.2008 г.

В x3news е публикувано Уведомление по реда на  чл. 148б от ЗППЦК, с което Св.Св.Константин и Елена холдинг АД уведомява, че в резултат на регистрирана  на 24.11.2008 година в Централен депозитар АД сделка за покупка на 4650 броя акции, Холдинг Варна АД увеличава дяловото си участие в общото събрание на дружеството-емитент Св. Св.Константин и Елена холдинг АД от 4,80923% на 5,01056%.

29.11.2008 г.

В х3news е публикуван междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2008 г. от Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна (3NJ /SKELN).

21.11.2008 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ  по реда на чл.27, ал.1, т.2 от ЗППЦК и Приложение № 9 от Наредба № 2 на КФН

Св. Св. Константин и Елена холдинг АД уведомява, че на 19.11.2008 г. в Търговския регистър по партидата на дружеството е вписана промяна в състава на Управителния съвет - вписан нов член  Николай Лефтеров Николов.

Удостоверение от Агенцията по вписванията (.pdf, 729 kB) »

18.11.2008 г.

С решение на заседание на Надзорният съвет се освобождава от длъжността член на Управителния съвет Жельо Иванов Душев и на негово място за член на Управителния съвет се избира Николай Лефтеров Николов.

Пълният текст на Протокола от заседанието (.pdf, 1.07 MB) »
Декларация на Н. Николов по чл.114 б, ал. 2 от ЗППЦК (.pdf, 915 kB) »

30.10.2008 г.

В х3news е публикуван междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2008 г. от Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна (3NJ /SKELN).

29.08.2008 г.

В х3news е публикуван междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2008 г. от Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна (3NJ /SKELN).

01.07.2008 г.

На проведено редовно ОСА на 30.06.2008 год. на Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна са взети следните решения:
- приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2007 г.
- приема годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г.
- приема доклада на директора за връзки с инвеститорите
- освобождава от отговорност членовете на Управителния и на Надзорните съвети за дейността им през 2007 г.
- избира "Дружество за одит и консултации" ООД с регистриран одитор Стефка Илиева за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.
- приема решение за разпределение на печалбата, като същата се отнася за покриване на загуби от минали години, както следва: за покриване на загуба от 2001 г. в размер на 183 590,26 лева и за 2003 г. в размер на 119 135,10 лева, а останалата част не се разпределя и се отнася към балансово перо неразпределена печалба.

Пълният текст на Протокола от Общото събрание (.pdf, 3.38 MB) »

30.05.2008 г.

В х3news е публикуван междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2008 г. от Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна /SKELN/.

16.05.2008 г.

Управителният съвет на "Св. Св. Константин и Елена холдинг " АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание  на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2008 год. от 12,00 ч. в гр. Варна, к.к. "Св.Св. Константин и Елена" в хотел "Азалия".

Пълният текст на поканата (.pdf, 799 kB) »
Решение на УС за свикване на ОСА (.pdf, 2.81 MB) »
Годишен финансов отчет за 2007 - одитиран (.pdf, 1,47 MB) »
Счет. политика и обяснителни бележки към ГФО - конс.одитиран (.pdf, 300 kB) »
Доклад на независимия одитор върху ГФО за 2007 г. (.pdf, 904 kB) »
Годишен доклад за дейността - одитиран (.pdf, 151 kB) »
Годишен доклад за дейността на УС (.pdf, 2.34 МB) »
Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите (.pdf, 1.82 МB) »

01.05.2008 г.

В х3news е публикуван годишен консолидиран отчет за 2007 г. от Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна /SKELN/.
На 01.05.2008 год. е подаден междинният отчет към първо тримесечие на 2008 г. на Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна в КФН.
В х3news е публикуван междинният отчет към първо тримесечие на 2008  г. от Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна /SKELN/.

30.04.2008 г.

На 30.04.2008 год. е подаден годишният консолидиран отчет за 2007 г. на Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна в КФН.

01.04.2008 г.

В х3news е публикуван годишен отчет за 2007 год. от Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна /SKELN/.

31.03.2008 г.

На 31.03.2008 год. е подаден годишният отчет за 2007 г. на Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна в БФБ - София АД и КФН.

28.02.2008 г.

На 28.02.2008 год. в БФБ - София АД е постъпил консолидиран отчет към четвърто тримесечие на 2007 год. от Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна.

30.01.2008 г.

На 30.01.2008 год. в БФБ - София АД е постъпил отчет към четвърто тримесечие на 2007 год. от Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна.

16.01.2008 г.

Четиризвездните хотели Астера и Азалия получиха от Moody International Certification GmbH Сертификати за внедряването на Системата за управление на качеството по стандарта EN ISO 9001:2000 и на Системата за анализ на опасностите и контрол на критичните точки (HACCP).

30.11.2007 г.

На 30.11.2007 год. в БФБ - София АД е постъпил консолидиран отчет към трето тримесечие на 2007 год. от Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна.

15.11.2007 г.

Съгласно подписан Договор за покупко-продажба на акции от 13.11.2007 г., Св. Св. Константин и Елена холдинг АД придобива всичките 5 броя поименни акции, всяка с номинал от 500 лева в капитала на акционерното дружество "Консорциум Марина-Балчик", от акционера Вимпел ООД. След покупката на акциите, участието на Св.Св. Константин и Елена холдинг АД в капитала на дъщерното дружество Консорциум Марина-Балчик АД е в размер 65 на сто.

30.10.2007 г.

На 30.10.2007 год. в БФБ-София АД е постъпил отчет към трето тримесечие на 2007 г. от Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна.

02.10.2007 г.

В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна /SKELN/:
С Решение № 7270/2007 на Варненски окръжен съд са вписани промени в Регистъра на търговските дружества по партидата на Гранат ЕООД, а именно:
Увеличение на капитала на дружеството на основание чл. 148, ал. 1, т. 2 от ТЗ от 2 000 000 лева на 3 100 000 лева чрез издаване на нови 22 000 дружествени дяла, всеки с номинал 50 лева. Капиталът се увеличава с непарична вноска в размер на 1 100 000 лева, която е внесена от Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна в качеството му на едноличен собственик на капитала на Гранат ЕООД, съгласно решение на Управителния съвет.

31.08.2007 г.

На 31.08.2007 год. в БФБ-София АД е постъпил консолидиран отчет към второ тримесечие на 2007 год. от Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна.

24.08.2007 г.

В БФБ-София АД е постъпил актуализиран устав на Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна.

09.08.2007 г.

На проведено ОСА от 06.08.2007 год. на Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна /SKELN/ са взети следните решения:
- Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за периода на дейността на Съвета на директорите през 2006 год. до освобождаването ме на 30.11.2006 год.;
- Приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за периода от назначаването му на 01.12.2006 год. до края на 2006 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 год. до освобождаването им на 30.11.2006 год.;
- Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2006 год. от назначаването им съответно на 01.12.2006 год. и на 30.11.2006 год. до края на 2006 год.;
- Овластява Управителния съвет на дружеството да увеличава капитала по реда на чл. 196 от ТЗ и ЗППЦК;
- Промени в устава на дружеството, включително и: Управитления съвет има право в срок до 5 години от приемане на настоящия устав да увеличава капитала с размер на увеличението до 5 000 000 лв. чрез издаване на нови емисии обикновени или привилегировани поименни акции, при номинал 1 лв. всяка акция;
- Приема решение печалбата за 2006 год. да се отнесе в увеличение на резервите на дружеството.

06.08.2007 г.
Редовно общо събрание  на акционерите от 10,30 ч. в гр. Варна, к.к. "Св.Св. Константин и Елена" в хотел "Азалия".

01.08.2007 г.
На 01.08.2007 год. в БФБ-София АД е постъпил отчет към второ тримесечие на 2007 год. от Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна.

02.07.2007 г.
На 02.07.2007 год. в БФБ-София АД е постъпил годишен консолидиран отчет към 31.12.2006 год. от Св. Св. Константин и Елена холдинг АД-Варна.

м. Юни 2007 г.

Публикуван е годишният финансов отчет за 2006 г. в сп. Счетоводство ХХІ, извънреден брой - Годишни финансови отчети, стр. 68 - 69.