ИНВЕСТИЦИИ

Към 30 септември 2019 г. инвестициите в капитала на дъщерни и косвено контролирани дружества представляват сума в размер на 13 940 хил.лв., разпределена съответно като основен капитал и резерви на следните дружества:

Дружество

Капитал /в хил. лв/

Дейност

„Азалия I" ЕАД

2 050

Хотел балнео & СПА „Азалия"

„Астера I" ЕАД

3 600

Хотел & СПА „Астера"

„Бългериън Голф Съсайъти" ЕООД

5

придобиване и управление на инвестиции
в дъщерни дружества

„Тиона " ЕООД

5

туристическа дейност

„Консорциум Марина-Балчик" АД

33

яхтено пристанище Балчик

„Карачи" ЕАД

2 924

Хотел Астор Гардън, Аквахаус Термал § Бийч

АМЦСМП – Аква медика ООД

618

 

Сий Фортрес ЕАД

650

 

Шабла голф – Ваклино АД

/косвено контролирано/

4 055

 

 

На 30 октомври 2019 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията под е направено вписване на еднолично дружество с ограничена отговорност СИЙ САНД ЕООД, ЕИК 205881669. Капиталът на дружеството е в размер на 2 000 лв., разпределени в 2 дяла на стойност 1 000 лв. всеки един от тях. Дъщерното дружество е създадено с учредителна вноска за уставен капитал от едноличния собственик на капитала Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

На 02 октомври 2019 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията са отразени промени в наименованието, предмета на дейност и други обстоятелства по партидата на дъщерното дружество Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ - Аква медика ООД, с ЕИК 103822685. Новото наименование на дружеството е Аква Ерия ООД, с ЕИК 103822685.

На 28 март 2019 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е отразено увеличението на капитала на дъщерното дружество Боровете I ЕАД на 8 600 лв. С приемането на новите акционери е променено наименованието и правната форма, като дружеството от еднолично акционерно се преобразува в акционерно дружество. След тази дата, предвид намалението на участието си в капитала на дружеството до 45%, Свети Свети Константин и Елена холдинг АД отчита инвестицията в „Боровете I“ АД в размер на 3 730 хил.лв. като инвестиция в асоциирано предприятие,

На 22 февруари 2019 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е отразена продажбата на дяловете на емитента в капитала на дъщерното дружество Парк Билд ЕООД.

На 30.09.2011 г. дъщерното дружество „Гранат" ЕООД се преобразува чрез вливане в дъщерното дружество „ Астера I" ЕАД. Преобразуването е вписано по партидите на дружествата праводател и правоприемник в Агенцията по вписвания на 21.10.2011 г

На 26.09.2011 г. дъщерното дружество „Янтар" ЕООД се преобразува чрез промяна в правната форма и променя наименованието си на „Азалия I" ЕАД

На 03.01.2011 г.дъщерното дружество „Аладжио" ЕАД променя наименованието си на „ Астера I" ЕАД