ИНВЕСТИЦИИ

Запазва се тенденцията на нарастване на ДМА и финансовите активи на Дружеството, която отразява разширяването на основната му дейност. За периода 2000 г. - 30.09.2014 г. дружеството увеличава многократно размера на общите си активи, които от 12,5 млн. лева през 2000 г. достигат до 102 млн. лева на консолидирана основа към 30.09.2014 г.

Част от стратегията за разширяване на основната дейност са инвестициите на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД в капитала на дъщерните му дружества в размер на 14 419 хил. лева към 30.09.2014 г., представляващи участията в капитала на: 

Дружество

Капитал /в хил. лв/

Дейност

„Азалия I" ЕАД

2 050

Хотел & СПА „Азалия"

„Астера I" ЕАД

3 600

Хотел & СПА „Астера"

„Бългериън Голф Съсайъти" ЕООД

5

придобиване и управление на инвестиции
в дъщерни дружества

„Тиона " ЕООД

5

туристическа дейност

„Консорциум Марина-Балчик" АД

33

яхтено пристанище Балчик

„А-Травел" ЕООД

6

туроператорска и турагентска  дейност

„Хармони Ерия" ООД

510

операции с недвижими имоти

 

 

 

 

На 03.01.2011 г.дъщерното дружество „Аладжио" ЕАД променя наименованието си на „ Астера I" ЕАД

На 26.09.2011 г. дъщерното дружество „Янтар" ЕООД се преобразува чрез промяна в правната форма и променя наименованието си на „Азалия I" ЕАД

На 30.09.2011 г. дъщерното дружество „Гранат" ЕООД се преобразува чрез вливане в дъщерното дружество „ Астера I" ЕАД. Преобразуването е вписано по партидите на дружествата праводател и правоприемник в Агенцията по вписвания на 21.10.2011 г.