КАПИТАЛ

Основният капитал на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД е 2 309 561 лева, разпределен в 2 309 561 поименни, безналични, обикновени акции с право на глас с номинална стойност 1 лев, които се търгуват на регулирания пазар на ценни книжа - „Българска фондова борса" АД. 

С решение на извънредно ОСА на 17 октомври 2003 година е гласувано увеличение на основния капитал, като за всяка съществуваща акция се емитират по 12 права. Настоящият размер е достигнат със записаните 2 085 456 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев за всяка, които са регистрирани с решение на КФН от 31 март 2004 година.

Всички акции на дружеството са от един клас и всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Редът за упражняване на правата по акциите на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД се определя от разпоредбите на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа.