За компанията

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

Дружеството е регистрирано с решение на Варненски окръжен съд от 08.10.1991 г. по ф.д. 7291/1991 г. с наименованието "Дружба" ЕАД. Правоприемник е на ДФ "Дружба", вписано в регистъра на ВОС по ф.д. 1143/1990 г.

Преименувано е в "Свети Константин и Елена" ЕАД с решение от 11.01.1993 г. по ф.д.7291/1991 г. на Варненски окръжен съд. С решение от 29.09.1994 г. на ВОС по фирменото дело на Дружеството е вписана промяна на наименованието му на "Свети Свети Константин и Елена" ЕАД.

С решение на ВОС от 08.07.1997 г. е преименувано в "Свети Свети Константин и Елена" АД. Основание за това е обстоятелството, че Дружеството вече не е еднолично акционерно дружество, след продажбата на част от акциите по програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове, приета с Решение на НС на 19.12.1995 г.

В началото на 2003 г. Министерство на икономиката продава чрез сделка на БФБ - София 72 % от 75-процентното си дялово участие в "Свети Свети Константин и Елена" АД и дружеството престава да бъде преобладаващо държавна собственост.

С решение на ВОС от 30.04.2004 г. е вписана промяна, като в наименованието на дружеството е добавено "Холдинг". 

виж повече

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предметът на дейност на дружеството включва: придобиване и управление на инвестиции в дъщерни дружества, отдаване под наем на собствени активи / туристически и търговски обекти/, поддържане на общата инфраструктура на к.к."Свети Свети Константин и Елена", експлоатация на морски плажове, строителство чрез възлагане на луксозни жилищни сгради, покупко-продажба на стоки, предоставяне на хотелиерски услуги, поддръжка и управление на жилищни комплекси от затворен тип,технически, административни и други услуги. 

Курортен комплекс "Свети Свети Константин и Елена" е разположен на 10 км северно от гр. Варна, по пътя Варна - к.к. „Златни пясъци", върху естествена тераса над морето с височина от около 10-15 м, с богата естествена зеленина и многогодишна широколистна гора.

Курортният комплекс е с утвърдени дългогодишни традиции в предоставяне на туристически услуги със сезонен характер и създава много добри предпоставки за отдих, практикуване на водни спортове, осъществяване на атракционни, културни и други дейности. В комплекса има 7 топли минерални извора, което дава възможност за развитие на балнеолечението целогодишно. Бреговата ивица, с която курортният комплекс непосредствено граничи, е с площ от около 14 734 кв.м и средна ширина 36 метра.

В изпълнение на инвестиционната програма на дружеството през 2005 г. на територията на к.к. "Свети Свети Константин и Елена" стартира строителството на два луксозни жилищни комплекса „Хармония" и „Есенсия", предлагащи специално подбрани условия и услуги. На собствениците на жилищата в комплексите са осигурени уют, тишина и спокойствие, без да им липсват всички удобства на град Варна. 

„Свети Свети Константин и Елена холинг" АД експлоатира яхтено пристанище Балчик чрез дъщерното си дружество „Консорциум Марина - Балчик" АД на базата на подписан през м.септември 2006 година концесионен договор с Община Балчик, влязъл в сила на 04.12.2006 година. Дружеството завърши всички процедури по изготвянето на документите за сертифициране на яхтеното пристанище в гр. Балчик, както и за придобиване от дружеството на Сертификат за оператор на яхтено пристанище. 

 

виж повече

КАПИТАЛ

Основният капитал на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД е 2 309 561 лева, разпределен в 2 309 561 поименни, безналични, обикновени акции с право на глас с номинална стойност 1 лев, които се търгуват на регулирания пазар на ценни книжа - „Българска фондова борса - София" АД. 

С решение на извънредно ОСА на 17 октомври 2003 година е гласувано увеличение на основния капитал, като за всяка съществуваща акция се емитират по 12 права. Настоящият размер е достигнат със записаните 2 085 456 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев за всяка, които са регистрирани с решение на КФН от 31 март 2004 година.

Всички акции на дружеството са от един клас и всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Редът за упражняване на правата по акциите на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД се определя от разпоредбите на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

виж повече

УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството е с двустепенна система на управление, състояща се от:

 

Надзорен съвет 

  1. Златимир Бориславов Жечев - Председател
  2. Веселин Райчев Моров - Заместник-председател 
  3. Красимир Стефанов Ботушаров - Член

 

Управителен съвет

  1. Илко Колев Запрянов - Председател
  2. Ивелина Кънчева Кънчева - Шабан - Изпълнителен член
  3. Елена Косева Косева - Изпълнителен член

 

Дружеството се представлява от изпълнителните директори Елена Косева Косева и Ивелина Кънчева Кънчева-Шабан.

 

виж повече

ИНВЕСТИЦИИ

Запазва се тенденцията на нарастване на ДМА и финансовите активи на Дружеството, която отразява разширяването на основната му дейност. За периода 2000 г. - 30.09.2014 г. дружеството увеличава многократно размера на общите си активи, които от 12,5 млн. лева през 2000 г. достигат до 102 млн. лева на консолидирана основа към 30.09.2014 г.

Част от стратегията за разширяване на основната дейност са инвестициите на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД в капитала на дъщерните му дружества в размер на 14 419 хил. лева към 30.09.2014 г., представляващи участията в капитала на: 

Дружество

Капитал /в хил. лв/

Дейност

„Азалия I" ЕАД

2 050

Хотел & СПА „Азалия"

„Астера I" ЕАД

3 600

Хотел & СПА „Астера"

„Бългериън Голф Съсайъти" ЕООД

5

придобиване и управление на инвестиции
в дъщерни дружества

„Тиона " ЕООД

5

туристическа дейност

„Консорциум Марина-Балчик" АД

33

яхтено пристанище Балчик

„А-Травел" ЕООД

6

туроператорска и турагентска  дейност

„Хармони Ерия" ООД

510

операции с недвижими имоти

 

 

 

 

На 03.01.2011 г.дъщерното дружество „Аладжио" ЕАД променя наименованието си на „ Астера I" ЕАД

На 26.09.2011 г. дъщерното дружество „Янтар" ЕООД се преобразува чрез промяна в правната форма и променя наименованието си на „Азалия I" ЕАД

На 30.09.2011 г. дъщерното дружество „Гранат" ЕООД се преобразува чрез вливане в дъщерното дружество „ Астера I" ЕАД. Преобразуването е вписано по партидите на дружествата праводател и правоприемник в Агенцията по вписвания на 21.10.2011 г.

 

виж повече