За компанията

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

Дружеството е регистрирано с решение на Варненски окръжен съд от 08.10.1991 г. по ф.д. 7291/1991 г. с наименованието "Дружба" ЕАД. Правоприемник е на ДФ "Дружба", вписано в регистъра на ВОС по ф.д. 1143/1990 г.

Преименувано е в "Свети Константин и Елена" ЕАД с решение от 11.01.1993 г. по ф.д.7291/1991 г. на Варненски окръжен съд. С решение от 29.09.1994 г. на ВОС по фирменото дело на Дружеството е вписана промяна на наименованието му на "Свети Свети Константин и Елена" ЕАД.

С решение на ВОС от 08.07.1997 г. е преименувано в "Свети Свети Константин и Елена" АД. Основание за това е обстоятелството, че Дружеството вече не е еднолично акционерно дружество, след продажбата на част от акциите по програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове, приета с Решение на НС на 19.12.1995 г.

В началото на 2003 г. Министерство на икономиката продава чрез сделка на БФБ - София 72 % от 75-процентното си дялово участие в "Свети Свети Константин и Елена" АД и дружеството престава да бъде преобладаващо държавна собственост.

С решение на ВОС от 30.04.2004 г. е вписана промяна, като в наименованието на дружеството е добавено "Холдинг". 

виж повече

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предметът на дейност на дружеството включва: придобиване и управление на инвестиции в дъщерни дружества, отдаване под наем на собствени активи / туристически и търговски обекти/, поддържане на общата инфраструктура на к.к."Свети Свети Константин и Елена", експлоатация на морски плажове, строителство чрез възлагане на луксозни жилищни сгради, покупко-продажба на стоки, предоставяне на хотелиерски услуги, поддръжка и управление на жилищни комплекси от затворен тип,технически, административни и други услуги. 

Курортен комплекс "Свети Свети Константин и Елена" е разположен на 10 км северно от гр. Варна, по пътя Варна - к.к. „Златни пясъци", върху естествена тераса над морето с височина от около 10-15 м, с богата естествена зеленина и многогодишна широколистна гора.

Курортният комплекс е с утвърдени дългогодишни традиции в предоставяне на туристически услуги със сезонен характер и създава много добри предпоставки за отдих, практикуване на водни спортове, осъществяване на атракционни, културни и други дейности. В комплекса има 7 топли минерални извора, което дава възможност за развитие на балнеолечението целогодишно. Бреговата ивица, с която курортният комплекс непосредствено граничи, е с площ от около 14 734 кв.м и средна ширина 36 метра.

В изпълнение на инвестиционната програма на дружеството през 2005 г. на територията на к.к. "Свети Свети Константин и Елена" стартира строителството на два луксозни жилищни комплекса „Хармония" и „Есенсия", предлагащи специално подбрани условия и услуги. На собствениците на жилищата в комплексите са осигурени уют, тишина и спокойствие, без да им липсват всички удобства на град Варна. 

„Свети Свети Константин и Елена холинг" АД експлоатира яхтено пристанище Балчик чрез дъщерното си дружество „Консорциум Марина - Балчик" АД на базата на подписан през м.септември 2006 година концесионен договор с Община Балчик, влязъл в сила на 04.12.2006 година. Дружеството завърши всички процедури по изготвянето на документите за сертифициране на яхтеното пристанище в гр. Балчик, както и за придобиване от дружеството на Сертификат за оператор на яхтено пристанище. 

 

виж повече

КАПИТАЛ

Основният капитал на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД е 2 309 561 лева, разпределен в 2 309 561 поименни, безналични, обикновени акции с право на глас с номинална стойност 1 лев, които се търгуват на регулирания пазар на ценни книжа - „Българска фондова борса" АД. 

С решение на извънредно ОСА на 17 октомври 2003 година е гласувано увеличение на основния капитал, като за всяка съществуваща акция се емитират по 12 права. Настоящият размер е достигнат със записаните 2 085 456 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев за всяка, които са регистрирани с решение на КФН от 31 март 2004 година.

Всички акции на дружеството са от един клас и всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Редът за упражняване на правата по акциите на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД се определя от разпоредбите на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

виж повече

УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството е с двустепенна система на управление, състояща се от:

 

Надзорен съвет 

  1. Златимир Бориславов Жечев - Председател
  2. Веселин Райчев Моров - Заместник-председател 
  3. Красимир Стефанов Ботушаров - Член

 

Управителен съвет

  1. Илко Колев Запрянов - Председател
  2. Елена Косева Косева - Изпълнителен член
  3. Ивелина Кънчева Шабан - Изпълнителен член

 

Дружеството се представлява заедно от изпълнителните директори Елена Косева Косева и Ивелина Кънчева Шабан.

 

виж повече

ИНВЕСТИЦИИ

Към 30 септември 2019 г. инвестициите в капитала на дъщерни и косвено контролирани дружества представляват сума в размер на 13 940 хил.лв., разпределена съответно като основен капитал и резерви на следните дружества:

Дружество

Капитал /в хил. лв/

Дейност

„Азалия I" ЕАД

2 050

Хотел балнео & СПА „Азалия"

„Астера I" ЕАД

3 600

Хотел & СПА „Астера"

„Бългериън Голф Съсайъти" ЕООД

5

придобиване и управление на инвестиции
в дъщерни дружества

„Тиона " ЕООД

5

туристическа дейност

„Консорциум Марина-Балчик" АД

33

яхтено пристанище Балчик

„Карачи" ЕАД

2 924

Хотел Астор Гардън, Аквахаус Термал § Бийч

АМЦСМП – Аква медика ООД

618

 

Сий Фортрес ЕАД

650

 

Шабла голф – Ваклино АД

/косвено контролирано/

4 055

 

 

На 30 октомври 2019 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията под е направено вписване на еднолично дружество с ограничена отговорност СИЙ САНД ЕООД, ЕИК 205881669. Капиталът на дружеството е в размер на 2 000 лв., разпределени в 2 дяла на стойност 1 000 лв. всеки един от тях. Дъщерното дружество е създадено с учредителна вноска за уставен капитал от едноличния собственик на капитала Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

На 02 октомври 2019 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията са отразени промени в наименованието, предмета на дейност и други обстоятелства по партидата на дъщерното дружество Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ - Аква медика ООД, с ЕИК 103822685. Новото наименование на дружеството е Аква Ерия ООД, с ЕИК 103822685.

На 28 март 2019 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е отразено увеличението на капитала на дъщерното дружество Боровете I ЕАД на 8 600 лв. С приемането на новите акционери е променено наименованието и правната форма, като дружеството от еднолично акционерно се преобразува в акционерно дружество. След тази дата, предвид намалението на участието си в капитала на дружеството до 45%, Свети Свети Константин и Елена холдинг АД отчита инвестицията в „Боровете I“ АД в размер на 3 730 хил.лв. като инвестиция в асоциирано предприятие,

На 22 февруари 2019 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е отразена продажбата на дяловете на емитента в капитала на дъщерното дружество Парк Билд ЕООД.

На 30.09.2011 г. дъщерното дружество „Гранат" ЕООД се преобразува чрез вливане в дъщерното дружество „ Астера I" ЕАД. Преобразуването е вписано по партидите на дружествата праводател и правоприемник в Агенцията по вписвания на 21.10.2011 г

На 26.09.2011 г. дъщерното дружество „Янтар" ЕООД се преобразува чрез промяна в правната форма и променя наименованието си на „Азалия I" ЕАД

На 03.01.2011 г.дъщерното дружество „Аладжио" ЕАД променя наименованието си на „ Астера I" ЕАД

виж повече